headerafbeelding
  Omgevingsvisie NH2050 - donderdag 11 oktober 2018  
 
> Inleiding
> Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt
> Vooruitblik
> Save the date botsproefsessies omgevingsverordening
> Vooraankondiging congres 7 februari 2018
 
 
Inleiding

De Omgevingswet treedt over een aantal jaar in werking. Daarom stelt Provincie Noord-Holland in vier fases, samen met stakeholders en inwoners, de Omgevingsvisie NH2050 op. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van zowel de omgevingsvisie als de Omgevingswet.

 
 
Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 aangescherpt

Afbeelding: Theo Baart

Afbeelding: Theo Baart

Op basis van ruim honderd reacties hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 aangescherpt. In deze visie staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste ontwikkelingen die op ons afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit. GS zijn verheugd over de 108 reacties die zij hebben ontvangen. De reacties vroegen onder meer om verduidelijking van de zogenaamde ‘ontwikkelprincipes’ in de visie en de teksten over gezondheid en veiligheid, landschap, agrifood, woningbouw in Noord-Holland Noord en Schiphol. De Omgevingsvisie lag in de periode van 18 juni 2018 t/m 30 juli 2018 ter inzage.


Zowel inwoners, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven als ontwikkelaars gaven een reactie op de Omgevingsvisie NH2050. Veel van hen spraken hun waardering uit over het totstandkomingsproces van de visie. Coördinerend gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik ben blij met de Omgevingsvisie NH2050 die nu voorligt. Dit is het sluitstuk van een intensief proces van twee jaar en een mooi resultaat.” Provinciale Staten bespreken het eindconcept van de Omgevingsvisie in de Statencommissie op 29 oktober a.s. Op 12 en 19 november beslissen PS over de vaststelling van de visie.

Lees verder
 
 
 
 
Foto: Theo Baart
Vooruitblik
Provinciale Staten bespreken het eindconcept van de Omgevingsvisie in de Statencommissie op 29 oktober a.s. Op 12 en 19 november stellen de Provinciale Staten van Noord-Holland de Omgevingsvisie NH2050 vast. Iedere indiener van een zienswijze krijgt daarna een schriftelijke reactie. Na de vaststelling van de visie wordt een vervolgstap gemaakt van de visie naar de uitvoering, waarvan het congres op 7 februari 2019 een eerste aanzet is.
 
 
Save the date botsproefsessies omgevingsverordening

Na het opstellen van de Omgevingsvisie is de provincie Noord-Holland gestart met het opstellen van de Omgevingsverordening. In de Omgevingsverordening worden de sturingsfilosofie en de belangrijkste onderwerpen uit de Omgevingsvisie verankerd in de provinciale juridische regels.

In de maanden september en oktober werken schrijftandems aan de Omgevingsverordening. De schrijftandems bestaan uit juristen en beleidsmedewerkers van de Provincie Noord-Holland. Wij vinden het belangrijk om samen met onze omgeving tot een integrale verordening te komen. Daarom organiseert de provincie op 13 en 15 november botsproefsessies op ambtelijk niveau. Aan de hand van verschillende cases willen we onderdelen van de verordening testen. De opbrengst van deze botsproeven gebruiken de schrijftandems voor het tweede deel van de schrijffase. In februari 2019 organiseert de provincie Noord-Holland nogmaals een botsproef op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Deze uitnodiging betreft een save the date. De definitieve uitnodiging volgt in oktober. Tijdens deze middag gaan we in ieder geval in op de volgende thema’s: landbouw, planologische regimes, verstedelijking, Noordzeekanaalgebied en water.

Meer informatie over de Omgevingsverordening is binnenkort te vinden op de website noord-holland.nl/omgevingsvisie. Vragen over de verordening en/of wilt u de uitnodiging voor de botsproefsessies in uw e-mail ontvangen? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl

 
 
 
Vooraankondiging congres 7 februari 2018

Na de vaststelling van de Omgevingsvisie NH 2050 door Provinciale Staten op 19 november 2018, is het tijd om de stap te maken van visie naar uitvoering. Op donderdag 7 februari 2019 organiseren wij een congres voor alle stakeholders van de visie om een eerste stap te zetten.


De uitnodiging voor het congres volgt nog. Graag tot dan!


 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsvisie NH2050.

facebook Facebook
twitter Twitter