headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - donderdag 11 juli 2019  
 
> Aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
> Oproep tot meer inspraak bewoners
> MER over vaarverbinding bijna gereed
> In gesprek over vaarverbinding ís-Gravelandsevaart
> Natuuropgave veel impact voor grondeigenaren
> Maatregelen voor kwetsbare moerasvogels
> Recente grondaankopen voor natuur en recreatie
> Voorbereidingen baggeren eerste fase
> Rivierkreeft als streekproduct
> Doe mee met Het Schone Waterexperiment!
> Tijdelijk fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
> LeesTip!
> Belangrijke data
> Partners in beeld
 
 
Aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en gebruikers en bewoners wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen.   
 
Contact
Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl
 
 
 
Oproep tot meer inspraak bewoners

Dinsdag 9 juli kwamen ruim negentig betrokkenen naar de voortgangsbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen in de Vrijbuiter in Loosdrecht.
Zij kregen een update van enkele lopende projecten waarna men in gesprek kon gaan envragen gesteld konden worden aan de aanwezige projectleiders. Vooral onderwerpen als het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandsevaart en de inrichting van (agrarische) grond als natuur zorgden voor veel emotie. Daarbij riepen bewoners op tot meer en in een vroeger stadium betrokken worden bij de afzonderlijke projecten uit het gebiedsakkoord. Dit signaal wordt meegegeven aan de Stuurgroep die aanstaande vrijdag bijeenkomt en waar de toetreding van de bewonersfederatie (met verenigde bewonersgroepen) wordt besproken.
 

 
 
 
MER over vaarverbinding bijna gereed

Het MER voor de vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal is inmiddels bijna gereed. In juli wordt het concept die in de regiegroep (op hoofdlijnen) en begeleidingsgroep (in meer detail) besproken. Naar verwachting ligt het rapport eind oktober ter inzage. Dit wordt onder meer aankondigd in deze nieuwsbrief.


 
 
 
In gesprek over vaarverbinding ís-Gravelandsevaart

Het project vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart onderzoekt de mogelijkheden om de ’s-Gravelandsevaart bevaarbaar te maken.

In de afgelopen periode heeft ingenieursbureau Witteveen&Bos bekeken welke effecten het toekomstig varen kan hebben op de funderingen van de woningen langs de vaart. In september volgen er zogenoemde werkateliers, waar gedachten en ideeën van bewoners en andere belanghebbenden opgehaald worden en waar oplossingsrichtingen worden verkend.

 
 
 
Natuuropgave veel impact voor grondeigenaren

De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur. 
Dit is belangrijk voor o.a. de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur en leefgebied voor moerasvogels in het gebied.

Tijdens een viertal bewogen bijeenkomsten zijn de grondeigenaren geïnformeerd over de natuuropgave en het traject dat volgt. De eerste persoonlijke gesprekken om de mogelijkheden per perceel te inventariseren starten binnenkort in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot/ Egelshoek. Bij de uitwerking is oog voor de vragen en zorgen uit de omgeving. Deze gaan bijvoorbeeld over het toekomstige beheer, het behoud van een toegankelijk gebied en de zorg voor veel muggen.

 
 
 
Maatregelen voor kwetsbare moerasvogels
Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger, roerdomp, woudaapje en porseleinhoen, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen.
Om het leefgebied voor deze vogels te verbeteren, werd eerder gedacht aan de aanleg van twee natuureilanden met bagger uit de plassen. Nu blijkt dat daarvoor te weinig bagger vrij komt, wordt gezocht naar andere manieren om het leefgebied voor moerasvogels te verbeteren.

In april zijn tijdens een bijeenkomst met zo’n 30 vertegenwoordigers uit het gebied, ideeën en mogelijkheden voor het vergroten en verbeteren van het leefgebied van moerasvogels verkend. Deze informatie vormt mede input voor het plan van aanpak ‘alternatieven voor natuureilanden’ dat aanstaande vrijdag wordt voorgelegd aan de stuurgroep.
 
 
 
Recente grondaankopen voor natuur en recreatie

De provincie Noord-Holland is sinds eind mei eigenaar van nieuwe percelen in het Vechtplassengebied. Het gaat om percelen in natuurgebied ’t Hol, een perceel langs de Horndijk en de Nieuwe Polderplas.
De drie aankopen bieden mogelijkheden om bij te dragen aan het realiseren van de diverse doelen uit het gebiedsakkoord. Zo kan in ’t Hol ruim 30 hectare grond worden ingericht als natuur en geeft het perceel aan de Horndijk kansen voor de waterrecreatie, de natuur en de leefomgeving. De Nieuwe Polderplas biedt mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe natuur (rietbiotoop), de aanleg van een recreatief trekpad en maatregelen ter verbetering van de landschapsbeleving en de toegankelijkheid van het gebied. Een nadere verkenning zal duidelijkheid geven wat hierbij mogelijk is.


 
 
 
Voorbereidingen baggeren eerste fase
De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding van de eerste fase van het baggeren.
Daarbij wordt rond de 240.000 kuub bagger uit de 1ste tot en met de 5de plas verwijderd met als doel het verbeteren van de bevaarbaarheid. De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden staat voor medio 2020 gepland.

Inmiddels is er ook een haalbaarheidsstudie naar baggerdepots gedaan. Daarbij is gekeken naar de mogelijke opslag- en verwerkingsplaatsen voor bagger op het land of in het water. Naast de opslag wordt de vrijgekomen bagger ook gebruikt als bouwmateriaal voor de aanleg van natte natuur. Voor een factsheet met meer informatie Kijk hier
 
 
 
Rivierkreeft als streekproduct
De rode amerikaanse rivierkreeft is een veel voorkomende maar ongewenste bezoeker in de Oostelijke Vechtplassen.
Omdat de kreeft schade veroorzaakt aan de natuur, wordt uitgezocht hoe we hem kunnen bestrijden. Eén van de beheersmaatregelen is mogelijk het  ‘vermarkten’ van de kreeft als seizoensgebonden streekproduct. Zo wordt van de lokale nood en deugd gemaakt. Om de lokale horeca kennis te laten maken met de mogelijkheden van deze kreeft is half mei een masterclass rivierkreeften georganiseerd. Aanvulend wordt er naar verwachting eind augustus een ‘kreeftenfestival’ in het gebied georganiseerd.
 
 
 
Doe mee met Het Schone Waterexperiment!
Na de start van Het Schone Waterexperiment een halfjaar geleden, zoeken we deze zomer opnieuw deelnemers! Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen met dit experiment helpen de waterkwaliteit van de Vechtplassen in kaart te brengen. Om waarnemingen vast te leggen, krijgen zij een waterbox met een aantal meetinstrumenten. De metingen voeren zij vervolgens in op de website van Het Schone Waterexperiment.
 
Met de inzet van omwonenden wordt er op meer plekken en vaker gemeten. Hierdoor krijgt het Waterschap Amstel Gooi en Vecht nog beter inzicht in de beweging van zwevend slib en de locatie van waterplanten en algen. Interesse in de Waterbox kijk hier
 
 
 
Tijdelijk fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
Leuk nieuws! In de maanden juli en augustus vaart De Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen.
Dit nieuwe pontje brengt fietsers en wandelaars vijf keer per dag vanaf de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht, via recreatie-eiland Markus Pos, naar de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen. Uiteraard kan de tocht ook in omgekeerde volgorde gemaakt worden. De Fietsboot is een mooie toevoeging aan de bestaande recreatieve routes en geeft vele extra mogelijkheden om het plassengebied op een comfortabele manier te ontdekken. Het pontje werd eind juni geopend door voorzitter van het plassenschap, Freek Ossel en de wethouders Jan-Jaap de Kloet en Joost Boermans. Bekijk de dienstregeling op www.defietsboot.nl.
 
 
 
LeesTip!

De Vogelbescherming voert onderzoek uit naar de reis van de grote (loosdrechtse) karekieten naar Afrika en terug.
Een leuk artikel is

hier te lezen
 
 
Belangrijke data
12 juli Eerstvolgende vergadering Stuurgroep
(stuurgroepleden)
8 augustus Eerstvolgende vergadering regiegroep
(regiegroepleden)
24 september Voortgangsbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen
(genodigden en geïnteresseerden)
 
Partners in beeld