headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - donderdag 17 oktober 2019  
 
> Aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
> Inspraak MER-rapport over vaarverbinding
> Veel animo voor gebiedsexcursies
> Bewonersfederatie geeft bewoners stem
> Samen aan de slag met integratie recreatie en natuur
> Provincie in gesprek met grondeigenaren
> Succesvolle ‘Clean up the lake’
> Werksessies voor invulling Nieuwe Polderplas
> Baggeropgave, zwevend slib en waterplanten in de plassen
> Beheer rode Amerikaanse rivierkreeft in de plassen
> Toekomstvisie Scheendijk
> Succes voor herstel legakkers
> Belangrijke data
> Partners in beeld
 
 
Aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en gebruikers en bewoners wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen.   
 
Contact
Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl
 
 
Inspraak MER-rapport over vaarverbinding
De gemeente Wijdemeren geeft het MER-rapport van de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums Kanaal, naar verwachting begin volgende jaar vrij voor inspraak en voor advies van een onafhankelijke commissie (Commissie m.e.r).
Bij de start van de inspraaktermijn wordt het rapport op een informatieavond aan alle betrokkenen toegelicht.

Vervolg
Het MER-rapport geeft een weergave van omgevingseffecten per variant. Of er überhaupt een vaarverbinding komt en welke voorkeursvariant dat dan zou kunnen worden, staat niet beschreven in het rapport. Pas nadat de inspraakreacties zijn verwerkt en het MER rapport is vastgesteld, kan door de stuurgroep, de gemeente Wijdemeren en het waterschap een besluit worden genomen óf zij één of meerdere varianten verder willen laten uitwerken.

 
 
Veel animo voor gebiedsexcursies
Eind september kwamen ruim 100 geïnteresseerden naar één van de vier excursies in het Vechtplassengebied.
De excursies behandelde ieder één specifiek thema uit het gebiedsakkoord. Vooral de excursies over het samengaan recreatie en natuur, het proces van het milieueffectonderzoek naar de vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal en de aanleg van nieuwe natuur werden goed bezocht.
Ieder kwartaal zijn er centrale voortgangsbijeenkomsten over de verschillende onderwerpen uit het gebiedskoord. Eenmaal per jaar vinden er excursies plaats. Heeft u interesse om deze bijeenkomsten bij te wonen en krijgt u daarvoor (nog) geen uitnodiging? Aanmelden kan via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.
 
 
Bewonersfederatie geeft bewoners stem
De Stuurgroep, met daarin de bestuurders van de verschillende gebiedspartijen, heeft de bewonersfederatie i.o. uitgenodigd als aspirant-lid toe te treden tot het samenwerkingsverband van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Zo wordt verder invulling gegeven aan de ambitie om plannen te ontwikkelen die recht doen aan de verschillende belangen, waaronder die van bewoners, in het gebied. De impact van het gebiedsakkoord op de leef- en woonomgeving is groot en diverse plannen zullen ook bewoners raken. Er zijn dan ook al verschillende bewonersverenigingen in het gebied actief. De federatie is een eerste aanspreekpunt voor bewonersverenigingen en de regie- en stuurgroep. Daarbij heeft de federatie een rol in het stimuleren en coördineren van brede deelname van bewoners.Vervolg
De Stuurgroep hecht eraan dat bewoners als volwaardig gesprekspartner in een vroeg stadium deelnemen aan de planvorming. Met deelname van de federatie aan de regie- en stuurgroep krijgt het belang van bewoners een stem. De komende maanden krijgt het lidmaatschap van de federatie verder vorm, door de formele oprichting en het sluiten van een aanvullende overeenkomst tussen de partijen die het gebiedsakkoord ondertekend hebben. Inmiddels hebben al zes bewonersverenigingen aangegeven zich te willen aansluiten bij de federatie. Mocht u als bewonersvereniging ook overwegen aan te sluiten, neem dan contact op met Marije de Rooij, via info@federatie-ovp.nl. 

 

 
 
Samen aan de slag met integratie recreatie en natuur
In samenwerking met gebiedspartijen is het onderzoek naar het samengaan van natuur en waterrecreatie inmiddels afgerond waarna het is besproken in de stuurgroep.
De energie die is ontstaan bij de begeleidingsgroep, is benut om verder aan de slag te gaan met de belangrijkste resultaten. Het gaat om het maken van een over-koepelende gebiedsagenda, het uitvoeren van een pilot om de (on)mogelijkheden op het gebied van  samengaan van natuur en recreatie te verkennen, het uitwerken van de ambitie voor ‘het meest duurzame natuur- en recreatiegebied van Nederland’ en het vergroten van het bewustzijn van de unieke natuur in het gebied. Meer informatie
 
 
Provincie in gesprek met grondeigenaren
De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met grond binnen begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), de mogelijkheden om hun percelen om te vormen naar natuur.
Het uitbreiden van de natuur is belangrijk voor de bescherming en ontwikkeling van de waardevolle laagveennatuur in het Vechtplassenbied. Omdat de beoogde natuuropgave veel impact heeft op de grondeigenaren, wordt tijdens persoonlijke gesprekken gezocht naar maatwerk-oplossingen. Zo wordt per perceel gekeken welke mogelijkheden er zijn om de natuurdoelen te realiseren. Zo kunnen grondeigenaren (een deel van) hun perceel verkopen of zelf, tegen een vergoeding, natuur ontwikkelen.

Ook wordt bijvoorbeeld bekeken of zogenoemde ‘hobbyboeren’, binnen redelijke grenzen, toch hun vee kunnen blijven houden op deze gronden.

Extra gesprekken
De betreffende grondeigenaren in de eerste twee deelgebieden (Weersloot/Egelshoek en Kortenhoef Oost) zijn eerder dit jaar op informatiebijeenkomsten en persoonlijk door rentmeesters geïnformeerd. Aanvullend kan een extra afspraak met één van de projectleiders worden ingepland via secretariaat_ovp@noord-holland.nl of kunnen betrokkenen hulp inwinnen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon,
Cornelis van Diest via 06-20136026.

 
 
Succesvolle ‘Clean up the lake’

Eind september heeft de eerste ‘Clean up the Lake’-actie plaats gevonden.

Ruim 20 kinderen en 50 volwassenen hebben gezamenlijk twee containers restafval en een container met plastic, blik en drinkpakken (PMD-afval) verzameld. Een mooi resultaat!
Bewoners, scouting, gebiedspartners, politie en EHBO staken hun handen uit de mouwen om de Wijde Blik, delen van de Vreelandseweg, de N201 en de A. Lambertzkade schoon te maken. Dit alles op initiatief van Jachthaven Kortenhoef die alvast verklapt ook volgend jaar een nieuwe editie te organiseren. 
 
Werksessies voor invulling Nieuwe Polderplas
De provincie Noord-Holland heeft de Nieuwe Polderplas afgelopen zomer aangekocht omdat de plas mogelijkheden biedt voor het realiseren van de diverse doelen uit het gebiedsakkoord.
Begin oktober is de aanpak voor de ontwikkeling van de Nieuwe Polderplas in een eerste bijeenkomst met betrokkenen besproken.

Er is besloten om in interactieve werksessies de verschillende denkrichtingen voor de plas met de belanghebbenden te verkennen.Vervolgens worden de ideeën verder op haalbaarheid onderzocht. Betrokkenen die interesse hebben deel te nemen aan de werksessies, kunnen zich tot eind oktober aanmelden bij het secretariaat Oostelijke Vechtplassen, via secretariaat_ovp@noord-holland.nl.
 
 
Baggeropgave, zwevend slib en waterplanten in de plassen
De afgelopen periode is gewerkt aan het baggerplan welke de basis vormt voor de uitvoering van de eerste fase baggeren.
Het baggeren van de eerste fase start in het voorjaar van 2022.
Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna en uiteraard aanwezige kabels en leidingen. Voor de baggerdepots wordt nu een inrichtingsplan opgesteld. Voorbereidende werkzaamheden voor de depots vinden in het najaar van 2020 plaats. Ook de bureaustudies zoals het opstellen van een dynamisch slibmodel, voor de pilots luwtestructuren en waterplanten vinden plaats. Daarnaast is het onderzoek naar circulariteit en verwerking van gebiedseigen bagger voor de jachthavens is in uitvoering.
Meer informatie Kijk hier
 
 
 
Beheer rode Amerikaanse rivierkreeft in de plassen
Omdat de rode Amerikaanse rivierkreeft het natuurherstel in de plassen verstoort, wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het grote aantal kreeften onder controle te houden.
Het structureel wegvangen zou een beheermethode kunnen zijn. De gevangen kreeft kan in plaats van vernietigd, gebruikt worden voor menselijke consumptie. Vanuit de gebiedspartners wordt in dit kader het lokaal vermarkten verkend. De verwerkingsmethode heeft provinciaal gezorgd voor politieke discussie, met name vanwege het levend koken van de kreeft. De gebiedspartners beraden zich nu op de uitwerking van deze methode.
 
 
 
Toekomstvisie Scheendijk
Als onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is voor de Scheendijk een toekomstvisie ontwikkeld.
In deze visie zijn de ambities voor de Scheendijk Noord gebundeld, met als doel dit gebied te ontwikkelen tot een uitnodigend overgangsgebied. Hierdoor vergroot de toegankelijkheid van het achterliggende legakker- en plassengebied en versterkt de kwaliteit van de recreatie aan de Scheendijk. Op 12 oktober bezocht een groep raadsleden uit de gemeente Stichtse Vecht de Scheendijk. Zij gingen in gesprek met ondernemers, recreanten, bewoners en belangenorganisaties die in korte presentaties de pijnpunten en kansen van de toekomstvisie verduidelijkten.
 
 
 
Succes voor herstel legakkers
Rietkragen zien er fraai uit, voorkomen het afkalven van oevers en bieden een leefomgeving voor watervogels en vissen.
Daarom werken we aan het herstel van het riet in het plassengebied. In het project ‘herstel legakkers’ zijn de afgelopen jaren twee legakkers hersteld met veenslib uit de plassen. Hierbij is ook veel land- en waterriet hersteld. De groei van de rietoevers verloopt boven verwachting en op de aanliggende akkers vestigen zich diverse soorten bijzondere planten en vogels zoals snorren, kleine karekieten, rietzangers, rietgorzen en eenden. Ook de grote karekiet is er al gezien, terwijl deze vogel juist een voorkeur heeft voor overjarig waterriet.
Meer informatie kijk hier
 
 
Belangrijke data

7 november Eerstvolgende vergadering regiegroep
(regiegroepleden)

19 november Raadsbehandeling toekomstvisie Scheendijk

(openbaar)


20 november
Eerstvolgende vergadering stuurgroep
(stuurgroepleden)

10 december Voortgangsbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen
(genodigden en geïnteresseerden)

 
Partners in beeld