headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - woensdag 20 februari 2019  
 
> Samenwerken aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
> Veel interesse voor baggeren van de plassen
> Toelichting raadsleden Wijdemeren
> Bewonersavond over Scheendijk
> Wandelen over ís-Gravelandse Vaart
> Te weinig bagger voor natuureilanden
> Onderzoek samengaan waterrecreatie en natuur
> Gunstige resultaten proefproject legakkerherstel
> Natura 2000-beheerplan in de maak
> Extra rietbescherming in de plassen
> In gesprek over vaarverbinding ís-Gravelandsevaart
> Tip!
> Belangrijke data
> Partners in beeld
 
 
Samenwerken aan het werk in de Oostelijke Vechtplassen
Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en gebruikers wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen.   
 
Contact
Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl
 
 
 
Veel interesse voor baggeren van de plassen
De bevaarbaarheid en de waterkwaliteit van de Loosdrechtse plassen, de Kievitsbuurten en de Drecht verbeteren door de omvangrijke baggerwerkzaamheden die medio 2020 starten.
Dat er veel interesse is voor de aanpak van bagger en zwevend slib in de plassen bleek tijdens de themabijeenkomst op 10 januari waar ruim 80 aanwezigen een toelichting kregen op het bodemonderzoek. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid gemeten bagger aanzienlijk minder is dan eerder geprognotiseerd en dat de kwaliteit voldoende is om in het gebied toe te passen. Op dit moment wordt voor verschillende projecten bekeken wat de gevolgen en mogelijkheden zijn nu de hoeveelheid bagger lager is dan verwacht.
 
 
 
Toelichting raadsleden Wijdemeren

Op 26 februari krijgt de raadscommissie van de gemeente Wijdemeren een extra toelichting op het m.e.r-proces voor een nieuwe vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen. 
De commissie wil graag beter inzicht in de weg die is bewandeld en de inhoudelijke afwegingen van de kaders van het milieueffectrapport (MER). Het gaat daarbij om de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) en de Nota van Beantwoording (NvB), waarin is opgenomen hoe met inspraak op- en advies van de Commissie voor de m.e.r. over de NRD om te gaan. Naar verwachting vindt de besluitvorming plaats in de Commissie- en de Raadsvergadering van 18 maart en 4 april. Hoewel er nu al  wordt gewerkt aan bouwstenen voor het MER, worden de stappen naar een volledig MER pas daarna gezet. Dat betekent dat de besluitvorming over het MER na de zomer plaatsvindt.


 
 
 
Bewonersavond over Scheendijk
Op donderdagavond 21 februari organiseert de gemeente Stichtse Vecht een informatiebijeenkomst over de concept toekomstvisie van de Scheendijk Noord.
Onderwerpen als veiligheid en handhaving, permanente bewoning en de initiatieven van ondernemers komen op de informatieavond uitgebreid aan de orde. Ook is er volop gelegenheid in gesprek te gaan met de bestuurders, projectleiders en initiatiefnemers. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30-21.30 uur in theater 4en1, Schepersweg 6a in Breukelen.
 
 
 
Wandelen over ís-Gravelandse Vaart
Vanaf maart kunnen wandelaars gebruik maken van een nieuw wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart.
De wandelbrug is onderdeel van het Noord-Hollandpad en is daarmee een belangrijke schakel tussen de boerenlandpaden in de Vechtstreek en de wandelpaden door de bossen van het Gooi. Het bruggetje komt ter hoogte van de entree van het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek van Natuurmonumenten en aan de overzijde van restaurant ‘De Drie Dorpen’. De aanleg start naar verwachting eind februari.
 
 
 
Te weinig bagger voor natuureilanden
Uit het uitgevoerde waterbodemonderzoek blijkt dat er te weinig bagger vrijkomt om de eerder beoogde omvang van de natuureilanden in de Stille Plas te kunnen maken.
Momenteel wordt een plan van aanpak gemaakt om te verkennen op welke wijze het leefgebied voor kwetsbare moesvogels toch kan worden uitgebreid. Daarbij wordt, in samenhang met de baggeropgave, gekeken of de natte rieteilanden ook op een andere manier kunnen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan legakkers, rietstroken, luwtestroken of rietmoeras. Het plan van aanpak wordt in juni besproken in de stuurgroep.
 
 
 
Onderzoek samengaan waterrecreatie en natuur
In samenwerking met gebiedspartijen wordt gewerkt aan het onderzoek naar interactie tussen natuur en waterrecreatie. Ook de mogelijke bijdrage van het verduurzamen van de recreatiesector op de natuurkwaliteit wordt in beeld gebracht. Naar verwachting wordt het rapport eind februari opgeleverd. De conclusies en aanbevelingen over de relevante onderwerpen worden vervolgens in juni gepresenteerd aan de stuurgroep.
 
 
 
Gunstige resultaten proefproject legakkerherstel
De eerste monitoringsresultaten van het proefproject legakkerherstel, waarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om bagger uit de Loosdrechtse plassen te gebruiken voor het herstel van legakkers en natuurlijke oevers, zijn gunstig.

De ondergrond van de nieuw opgebouwde legakker in de Muyeveldse Wetering is stabiel en de ontwikkeling van de natuurvriendelijke oevers verloopt goed. Naast riet hebben zich al veel gewenste plantensoorten op de oever gevestigd. Ook laten de waterkwaliteitsmetingen zien dat windrichting en de seizoensinvloeden meer effect hebben dan dat de werkzaamheden hadden. Deze gegevens zijn van belang voor de voorbereidingen van de omvangrijke baggerwerkzaamheden in de Loosdrechtse plassen. Benieuwd naar het onderwaterleven bij de nieuwe legakker? Kijk hier
 
 
 
Natura 2000-beheerplan in de maak
Het Oostelijke Vechtplassengebied is een laagveengebied met waardevolle plant- en diersoorten.
Om de natuur in dit Europees beschermde gebied te behouden en te ontwikkelen, wordt er momenteel samen met betrokkenen een Natura 2000-beheerplan opgesteld. In dit plan worden de maatregelen voor natuurherstel en de voorwaarden voor activiteiten in het gebied omschreven. De relevante natuurmaatregelen die zijn omschreven in het  gebiedsakkoord, komen terug in dit plan. Het conceptbeheerplan wordt later dit jaar op een informatiebijeenkomst toegelicht.
 
 
 
Extra rietbescherming in de plassen
Tussen januari en maart worden er over een lengte van 3 kilometer extra maatregelen genomen om de rietkragen, waar zeldzame vogelsoorten in broeden, te beschermen.
Er worden nieuwe rasters geplaatst om rietvraat door ganzen te voorkomen en waar nodig worden bomen uit de oevers verwijderd omdat zij het zonlicht wegnemen.

De bescherming van rietkragen blijkt succesvol. In 2018 zijn er al 13 karekietenmannetjes in de plassengesignaleerd. Dat lijkt weinig maar in heel Nederland zijn nu nog minder dan 100 grote karekieten. Naast de extra broedgelegenheid voor bijvoorbeeld de grote karekiet, zorgen de maatregelen voor helderder water en minder afkalving van oevers.
 
 
 
In gesprek over vaarverbinding ís-Gravelandsevaart
Het project vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart onderzoekt en herstelt indien mogelijk de bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart.
Inmiddels heeft projectleider Frank van Vliet veel gesprekken met bewoners gevoerd. Eén van de zaken die opnieuw naar voren kwam, is de eerder gedeelde zorg om de stabiliteit van de woningen langs de vaart. Hier zal daarom eerst een verdiepend onderzoek naar gedaan worden. Andere onderwerpen die tijdens de gesprekken aan bod kwamen zijn onder andere de privacy van bewoners, de mogelijkheden om aan te leggen, de veiligheid en de openingstijden van de sluizen. Al deze onderwerpen krijgen een plek in het participatieproces dat volgt na het onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank van Vliet via f.vanvliet@wijdemeren.nl.
 
 
 
Tip!

Informatiebijeenkomst Natuurplannen Naardermeer
Het Naardermeer is een uniek natuurgebied, grenzend aan de Oostelijke Vechtplassen. Om de natuur in dit Europees beschermde natuurgebied te behouden en mogelijk verder te ontwikkelen, is een ontwerp Natura 2000-beheerplan gemaakt.
Omdat flora en fauna zich over de gebieden heen bewegen, zijn de ontwikkelingen in het Naardermeer ook voor de Oostelijke Vechtplassen interessant. Op donderdag 7 maart 2019 worden de plannen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op een informatieavond in Stadzigt (Meerkade 2, Naarden) toegelicht.

 
 
Belangrijke data

21 februari Informatiebijeenkomst toekomstvisie Scheendijk Noord (Stichtse Vecht), 19.30-21.30 uur Theater 4en1, Schepersweg 6a, Breukelen
(geïnteresseerden)
26 februari Toelichting raadsleden m.e.r-procedure vaarverbinding Loosdrechtse plassen- Hilversums kanaal
(openbare bijeenkomst zonder inspraak)
7 maart Regiegroep Oostelijke Vechtplassen
(alleen genodigden)
7 maart Informatieavond Natura 2000-beheerplan Naardermeer, 19.00-21.00 uur Stadzigt, Meerkade 2, Naarden(geïnteresseerden)


18 maart
 (mogelijke)Besluitvorming commissie Ruimte & Economie van Wijdemeren kaders MER vaarverbinding Loosdrechtse plassen- Hilversums kanaal
21 maart Inloopbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen (geïnteresseerden)
4 april (mogelijke)Besluitvorming gemeenteraad Wijdemeren kaders MER vaarverbinding Loosdrechtse plassen- Hilversums kanaal
11 april, 9 mei, 6 juni Regiegroep Oostelijke Vechtplassen
(alleen genodigden)
24 juni Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
(alleen genodigden)

 
Partners in beeld