Provincie Noord-Holland
 
headerfoto
Nieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen

Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en bewoners wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Het gezamenlijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen. Kijk voor meer informatie op vechtplassen.nl

  Lees meer
 
  Inloopavonden  
  Op 23 maart jl. stond er oorspronkelijk een grote inloopbijeenkomst gepland om u bij te praten over de voortgang van de projecten van het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Helaas kon deze bijeenkomst door de Corona-maatregelen niet doorgaan. Wij praten u door middel van deze nieuwsbrief graag bij.

Omdat wij juist ook veel waarde hechten aan de interactie met u tijdens de inloopavonden, onderzoeken wij of de inloopavonden op digitale wijze georganiseerd kunnen worden. We houden u hier vanzelfsprekend van op de hoogte. Mocht u tot die tijd al vragen of opmerkingen hebben over het programma of bijvoorbeeld over een van de projecten zoals het baggeren of bestrijding cabomba, dan is ons secretariaat te bereiken op secretariaat_ovp@noord-holland.nl.
 
     
 
 
  bagger youtube  
  Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen uitgelegd op video  
 

De Loosdrechtse Plassen hebben al lange tijd een baggerprobleem. Hierdoor is de bevaarbaarheid van de plassen niet optimaal, daarbij is het water troebel door zwevend slib en hebben waterplanten weinig kans om te overleven en zo de waterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ is dan ook een belangrijk project binnen het gebiedsakkoord.

Projectleider Dineke Mulderij: “Het plan van aanpak voor de eerste fase van het Baggeren van de eerste tot en met de vijfde plas is nu definitief vastgesteld door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en gaat de uitvoerende fase in. Om te laten zien wat het baggeren precies inhoudt en welke werkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd, hebben we een video gemaakt. Veel kijkplezier!”

 
   Bekijk hier de video en lees meer  
Verkenning Vuntus en Stille Plas

Verschillende omwonenden en gebruikers van de Stille Plas en Vuntus ondervinden hinder in de bevaarbaarheid van de plassen. Dit komt in veel gevallen door de bagger. Het projectteam Bagger, Zwevend Slib en Waterplanten gaat een verkenning uitvoeren naar de baggerknelpunten. Dit doet het team samen met omwonenden en gebruikers. Voor de Vuntus zoekt het team nog meedenkers! Weet u waar veel bagger zit? Of heeft u andere ideeën voor deze verkenning? Stuur dan een bericht naar Bart Gerrits, omgevingsmanager, via gerritsb@noord-holland.nl.
 
  Moeasvogel2  
  Moerasvogels: voortgang verkenning uitbreiding leefgebied  
  Maar liefst 100 mensen deden mee aan de online enquête om hun voorkeuren aan te geven voor de manieren waarop we het leefgebied voor moerasvogels kunnen verbeteren in de Oostelijke Vechtplassen. “Sommigen waren enthousiast, anderen kritisch maar met een grote betrokkenheid bij het gebied”, aldus projectleider Renier Koenraadt.  
 
  Lees meer
 
  Nannette  
  De transformatie van de recreatiesector tijdens en na de corona crisis  
 

De recreatiesector heeft de afgelopen weken flink moeten inleveren door de corona-maatregelen. “Verblijfsrecreatieparken waar mensen eigen huisjes met eigen sanitaire voorzieningen hebben, konden open blijven. Maar de horeca, alle ‘short stay’ recreatieondernemers en ondernemers die events houden, worden zwaar getroffen”, vertelt gebiedsloods Nanette Elfring (foto).

 
 
  Lees meer
 
 
Vaarverbinding: eind 2020 besluitvorming


De gemeente Wijdemeren heeft aan alle indieners van een zienswijze naar aanleiding van het Milieu Effect Rapport (MER) over zes varianten voor een mogelijke nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en het Hilversums Kanaal, laten weten dat een inhoudelijke reactie nog enige tijd op zich laat wachten.

Op basis van de 53 zienswijzen en het advies van de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. zal de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen de gemeenteraad adviseren over het vervolg van het proces. Dit zal uiteraard zorgvuldig worden voorbereid;  de zienswijzen gaan op veel onderwerpen in, soms diepgaand. De beantwoording en voorbereiding van de besluitvorming vraagt daarom veel tijd. Het is de verwachting dat de Stuurgroep eind 2020 tot een advies aan de gemeenteraad van Wijdemeren kan komen. Tot die tijd zal een inhoudelijke reactie uitblijven.
 
  Ook in de Tienhovense Plassen keert het waterriet terug  
 

Na het succes in de Loosdrechtse Plassen zijn er in 2019 ook waterrietkragen in de Tienhovense Plassen beschermd. En met succes! Na 1 seizoen groeien de rietkragen alweer het water in. Goed nieuws dus voor rietvogels die afhankelijk zijn van vitale rietkragen. Jan van der Winden, onderzoeker, is erg blij met dit snelle resultaat: “Met dit project willen we de conditie van het waterriet zo herstellen, dat rietvogels als de grote karekiet en woudaap, meer kans krijgen om hier te gaan broeden.”

Dezelfde legakker in april 2018 en april 2020 nadat er in 2019 een raster werd geplaatst tegen vraat door ganzen. Het riet op de legakker herstelt zich en groet ook weer het water in.

 
 
  Lees meer
 
 
 
  stuurgroep  
  Bewonersplatform opgericht en aan tafel  
  Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is begin 2020 de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen officieel opgericht. De Bewonersfederatie neemt sinds september 2019 als aspirant-lid deel aan de Regiegroep en de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (foto).

Waarom is de federatie opgericht? Marije de Rooij: “De impact van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen op de leef- en woonomgeving is groot en diverse plannen raken bewoners direct. Echter, in de aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de belangen van bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede daarom hebben bewoners zich in verschillende delen van het gebied verenigd. Vier bewonersverenigingen hebben nu de krachten gebundeld en zich verenigd in een federatie: een vereniging van verenigingen.”
 
 
  Lees meer
 
  nieuwe polderplas  
  Invulling Nieuwe Polderplas: voortgang quick scan  
  Op 12 maart jl. vond het derde werkatelier plaats voor de invulling van de Nieuwe Polderplas. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling om het resultaat van de gezamenlijke schetsen af te ronden met de vertegenwoordigers van de verschillende belangen. Wat is de stand van zaken?

De plas langs de Bloklaan in Loosdrecht biedt kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en het bevorderen van de waterkwaliteit. Naast de vertegenwoordigers van et gebiedsakkoord, konden ook inwoners zich voor december aanmelden om mee te denken over de invulling van dit gebied. Het gaat hier om een eerste zogenoemde ‘quick scan’, dat betekent dat er wordt verkend en geïnventariseerd welke ideeën er leven en welke voorkeuren er zijn bij deze verkenning.
 
 
  Lees meer
 
 
Opmerkingen naar aanleiding van vorige nieuwsbrief

Na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief is er contact geweest met de vereniging Baken. In de laatste nieuwsbrief hebben wij hen verkeerd geïntroduceerd en omschreven. Baken is een belangenvereniging van grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen, geen bewonersvereniging zoals was vermeld. Er is weerstand van bewoners en grondeigenaren aangaande de plannen voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland in de gebieden(NNN). Voor de brede en juiste beeldvorming over het project, is het natuurlijk van belang dat ook die weerstand en de zorgen worden benoemd. Dat is in de laatste nieuwsbrief niet gebeurd. Binnen het uitvoeringsprogramma van de Oostelijke Vechtplassen zijn wij ons bewust van de voors en tegens die projecten oproepen en wij willen beide kanten dan ook zeker erkennen in onze communicatie. Tenslotte benoemden wij in de nieuwsbrief dat 10 december de ecologische visie is toegelicht.  Het betrof echter een toelichting van de hoofdlijnen van deze visie. Op dat moment was de visie nog niet concreet beschikbaar.
 
  cabomba2  
  Aanpak exoten: Cabomba en Amerikaanse rivierkreeften  
  In de Loosdrechtse Plassen vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie. Ook de groeiende populatie rode Amerikaanse rivierkreeften is een grote zorg. Hoe staat het met de aanpak van beide exoten die van nature niet voorkomen in de Oostelijke Vechtplassen? Projectleider Martin Hoorweg aan het woord.  
 
  Lees meer
 
  Belangrijke data  
 

Eerstvolgende vergaderingen regiegroep:

18 juni (alleen voor regiegroepleden)
16 juli (alleen voor regiegroepleden)

Eerstvolgende vergadering stuurgroep:

27 mei (alleen voor stuurgroepleden)

 
     
 
 
  Partners  
  Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, HISWA-RECRON, Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kanobond Nederland, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas, Vereniging Kievitsbuurten, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, ANWB, Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon

Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillenden projecten in de Oostelijke Vechtplassen is ook te vinden op vechtplassen.nl


Volg de provincie

www.noord-holland.nl