headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - donderdag 25 oktober 2018  
 
> Samenwerken in gebied
> Partners in beeld
> Veel animo bijeenkomst Oostelijke Vechtplassen
Vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal
> Aanbevelingen
> Vervolg
> In gesprek over Cabomba
> Onderzoek naar waterbodem afgerond
> Uitwerking onderzoek samengaan recreatie en natuur
> Bewoners meten mee
> MER natte rieteilanden
> Gooi en Vechtstreek krijgt circulaire bewegwijzering
> Eind 2018 minder fosfaat in de plassen
> Tip
> Mededelingen
> Belangrijke data
 
 
Samenwerken in gebied

Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en gebruikers wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen.

Partners die zich hard maken voor deze gebiedsontwikkeling zijn: de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging Hiswa, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kanobond Nederland, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas, Vereniging Kievitsbuurten, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en de ANWB.

Contact
Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl

 
 
Partners in beeld
 
 
 
 
Veel animo bijeenkomst Oostelijke Vechtplassen
Begin oktober kwamen ruim honderd mensen naar de Vrijbuiter in Loosdrecht. Zij kregen een update van de 15 lopende projecten waarna zij vragen konden stellen en hun suggesties konden delen bij de aanwezige projectleiders.

Vooral de resultaten van het baggeronderzoek en de mogelijke vaarverbinding tussen de  Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal hadden de aandacht. Aansluitende werd dieper ingegaan op het thema bestrijden en beheersen van de exoten kreeften en Cabomba; beiden zijn kwelgeesten voor het plassengebied. De bijeenkomst sloot af met een discussieronde over de problematiek en maatregelen. Dit wordt in de kerngroepen verder besproken.
 
Vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal
 
Aanbevelingen
De Commissie m.e.r geeft advies over de informatie die in het MER (Milieueffectrapport) wordt opgenomen. Eén van de adviezen is het verduidelijken van de doelstelling van het project. Gaat het bijvoorbeeld om verbetering van recreatieve vaarroutes in zijn algemeenheid of om een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik in het bijzonder?

Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om de reikwijdte naar de opties zorgvuldig te bepalen. Zo zou er in het MER aangegeven moeten worden of de recreatieve doelen ook bereikt kunnen worden met het verbeteren van de bestaande vaarroutes. Daartoe moeten de behoeften van watersporters en het huidige vaargedrag nader geanalyseerd worden. Het verhelderen van de doelstelling is slechts één van de adviezen. Het volledige advies is te vinden op de website
Vervolg

In augustus is het ingenieursbureau Sweco in samenwerking met projectbureau Vrolijks geselecteerd om het MER-onderzoek uit te voeren.
Dit doen zij op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Nota van Beantwoording (vaststelling in december) die samen de kaders voor het MER omschrijven. In de nota van beantwoording wordt onder andere opgenomen hoe met de inspraakreacties op de NRD en het advies van de Commissie m.e.r. wordt omgegaan. 

Het maken van de Milieueffectrapport gebeurt in afstemming met een kernteam en een begeleidingsgroep. Naar verwachting wordt het rapport in het voorjaar van 2019 afgerond.

 
 
In gesprek over Cabomba

Op uitnodiging van de ‘Vereniging samen Cabomba aanpakken i.o.’ hebben gedeputeerde Loggen en wethouder de Kloet op donderdag 4 oktober een werkbezoek gebracht aan een aantal havens aan de Oud-Loosdrechtsedijk en aan het oostelijke deel van de Vuntus.

Zij kregen inzicht in de maatregelen en middelen die de havens al inzetten of zelf hadden ontwikkeld. Daarbij werd samen met medewerkers van Natuurmonumenten, de gemeente en provincie een goed gesprek gevoerd over de overlast en de mogelijke aanpak van deze woekerende waterplant. Het plan van aanpak Cabomba is naar verwachting begin volgend jaar klaar.

 
 
 
Onderzoek naar waterbodem afgerond
Het onderzoek naar de waterbodem in de Loosdrechtse Plassen, de Stille Plas en de Kievitsbuurten is afgerond.
De resultaten geven inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger en de mogelijke toepassing en verwerking als bouwstof voor eilanden, legakkers en in baggerdepots.

Vanaf april dit jaar zijn op bijna 3000 bodemlocaties boringen genomen. Daarbij is in kaart gebracht hoe de bodem is opgebouwd en wat de dikte van de sliblaag en de diepte van de oorspronkelijke veenbodem is. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor het plan van aanpak bagger en zwevend slib dat wordt besproken in de Stuurgroep van 12 december. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website
 
 
 
Uitwerking onderzoek samengaan recreatie en natuur

In samenwerking met gebiedspartijen werkt Arcadis aan het onderzoek naar interactie tussen natuur en waterrecreatie.

Tijdens de volgende inloopbijeenkomst, op donderdag 10 januari worden deze resultaten toegelicht.
Half oktober zijn de conceptresultaten besproken met onder andere vertegenwoordigers van natuur- en watersportorganisaties. Op basis van de input van deze partijen worden vervolgacties uitgezet en de aanbevelingen aangescherpt.

 
 
 
Bewoners meten mee
Ruim zeventig omwonenden rondom de Loosdrechtse Plassen helpen vanaf maandag 15 oktober bij de monitoring van de waterkwaliteit in de plassen.

Om waarnemingen vast te leggen, krijgen deelnemers een waterbox met een aantal meetinstrumenten. De metingen voeren zij vervolgens in op de website van het schone waterexperiment.
Met de inzet van omwonenden wordt er op meer plekken en vaker gemeten. Hierdoor krijgt het Waterschap Amstel Gooi en Vecht nog beter inzicht in de beweging van zwevend slib en de locatie van waterplanten en algen. Meer informatie
 
 
 
Impressie
MER natte rieteilanden
Met het realiseren van nieuw nat rieteiland wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbreiden van leefgebieden voor kwetsbare moerasvogels.
Door bagger als bouwstof van deze eilanden te gebruiken wordt er tegelijk een bijdrage geleverd aan de baggeropgave in het gebied. Om een zorgvuldige afweging te maken over bijvoorbeeld de locaties van deze eilanden is besloten een MER-procedure te doorlopen.

Momenteel wordt gezocht naar een projectleider die dit vervolgtraject gaat oppakken. Naar verwachting wordt na zijn/haar aanstelling eind november met betrokkenen gesproken over de invulling van dit vervolgproces.
 
 
 
Gooi en Vechtstreek krijgt circulaire bewegwijzering
De bewegwijzering van het Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek wordt volledig circulair.
De bio-composiet bewegwijzeringspaaltjes worden gemaakt met riet uit de regio, kalk en biohars. De bewegwijzering van hergebruikte materialen op het wandelnetwerk van maar liefst 475 kilometer aan paden is naar verwachting eind 2018 gereed.
 
 
 
Eind 2018 minder fosfaat in de plassen

Waternet maakt een nieuwe installatie die ervoor zorgt dat het fosfaat in de Loosdrechtse Plassen flink afneemt.
De nieuwe constructie, die naar verwachting eind van het jaar werkt, zorgt ervoor dat kwelwater uit de Bethunepolder wordt ontdaan van fosfaten (defosfateringsproces) waarna het via de Loenderveensche plas-Oost naar de Loosdrechtse Plassen stroomt.

Door het water in de Loosdrechtse Plassen helder te maken, ontstaat er een ecosysteem met een grotere diversiteit aan waterplanten en dieren. Voorwaarde voor het creëren van helder water is het terugdringen van fosfaten die vanuit de omgeving (landbouw en afvoerwater) in de plassen terechtkomen.

Lees meer
 
 
 
Tip

Tijdens de landelijke natuurwerkdag op zaterdag 3 november kunt u van 10.00-15.00 uur meehelpen bij de Loenderveense plas en de molen. Dit gebied is normaal niet toegankelijk, een unieke kans dus!

Meer informatie
 
 
 
Mededelingen

- Recentelijk is Frank van Vliet aangesteld als projectleider vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart.
- Het programmabureau Oostelijke Vechtplassen is met de komst van controller Leo van Ravensberg compleet.
- Natuurmonumenten heeft een peiling bij bewoners en recreanten over het gebruik van de Wijde Blik uitgevoerd. Meer informatie via natuurmonumenten.nl
- Gebiedsloods Nannette Elfring stelt zich met een filmpje voor aan de omgeving.

Kijk hier
 
 
Belangrijke data

14 november 2018 Expertmeeting kreeften
(voor: genodigden)
15 november 2018 Regiegroep
(voor: regiegroepleden)
12 december 2018 Stuurgroep
(voor: stuurgroepleden)
10 januari 2019 Bijeenkomst Oostelijke Vechtplassen, locatie en tijd volgt.
(voor: genodigden en geïnteresseerden)


November 2018
Nota van beantwoording MER Vaarverbinding, beschikbaar
December 2018 Nota van beantwoording MER Vaarverbinding, vaststelling
December 2018 Onderzoek Waterrecreatie en natuur, vaststelling en bschikbaar