headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - vrijdag 29 juni 2018  
 
> Gezamenlijke gebiedsaanpak
> Partners in beeld
> Varend door de thema’s
> Nieuwe datum 3e Integratiesessie Stille Plas
> Bodemonderzoek in augustus gereed
> NRD Vaarverbinding ter inzage en locatiebezoek Commissie m.e.r
> Arcadis start onderzoek
> Gebiedsloods voor recreatiesector
> Veel animo informatiebijeenkomst Scheendijk
> Eenduidige betrokkenheid bewonersgroepen
> Kennis over exotenbeheer bij elkaar gebracht
> Grote Karekieten voor derde jaar aanwezig
> Prijsuitreiking iconisch beeld Oostelijke Vechtplassen
> Sanering en ontwikkeling Groenewoud
> Mogelijke vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart
> Tip
> Belangrijke data
 
 
Gezamenlijke gebiedsaanpak

Met de uitvoering van een groot aantal projecten verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen. Hierdoor blijft het gebied rondom de Loosdrechtse plassen prachtig om in te wonen, te ondernemen en te recreëren.


De partners die zich hard maken voor deze gebiedsontwikkeling zijn: de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging Hiswa, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kanobond Nederland, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas, Vereniging Kievitsbuurten, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren en de ANWB.

 
 
Partners in beeld
 
 
 
 
Varend door de thema’s
Begin juni namen ruim zestig betrokkenen uit het gebied deel aan één van de vaarexcursies door het gebied. Al varend kwamen de diverse thema’s voor de Oostelijke Vechtplassen aan bod.

Van het zuiveren van het water en het baggeren tot het elektrisch varen en het unieke verkavelde landschap van het Stergebied. Tijdens de vaartochten werd er volop kennis gemaakt én gedeeld. Kortom, een gezellige en inspirerende middag! Wilt u ook uitgenodigd worden voor de (inloop)bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Vechtplassen? Aanmelden kan via sectretariaat_ovp@noord-holland.nl
 
 
 
Nieuwe datum 3e Integratiesessie Stille Plas
Door het uitzoeken van antwoorden op nog openstaande vragen over het bestaande baggerdepot in de Stille Plas en het onderzoeken van de mogelijkheden voor het alsnog starten van een MER-procedure voor de aanleg van nieuw nat rietland, is de integratiesessie van 29 mei verschoven naar 17 juli.
 
 
 
Bodemonderzoek in augustus gereed
Vanaf april dit jaar wordt er onderzoek uitgevoerd naar de waterbodem in de Loosdrechtse Plassen, de Stille Plas en de Kievitsbuurten.

Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de bagger in de plassen en de mogelijkheid om de bagger te gebruiken als bouwstof. De resultaten van het bodemonderzoek worden naar verwachting in augustus opgeleverd en zijn input voor de studie naar de depots en toepassing voor de bagger. Vanuit het project vaarverbinding (Loosdrechtse plassen - Hilversums kanaal) is verzocht ook bodemonderzoek in de Vuntus uit te voeren. Dit wordt aansluitend ingepland.
 
 
 
NRD Vaarverbinding ter inzage en locatiebezoek Commissie m.e.r
Vanaf woensdag 6 juni ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Wijdemeren.

Voor het realiseren van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal is afgesproken een afwegingsprocedure, met behulp van een milieueffectrapport (m.e.r), te doorlopen. De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekkaders die aangeven welke alternatieven worden onderzocht. Deze kaders zijn opgenomen in de NRD.

Om een goed beeld te krijgen, is de werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. op vrijdag 24 juni op locatiebezoek geweest. De informatie uit dit bezoek gebruikt de Commissie om te komen tot een advies over de NRD. Dit wordt begin september afgerond en dient mede als input voor het maken van het MER dat na de zomer wordt gestart.
 
 
 
Arcadis start onderzoek
Het onderzoek naar de mogelijke interactie tussen natuur en waterrecreatie is gegund aan Arcadis, met als onderaannemer Waterrecreatie Advies.

Er is afgesproken dat bij de nadere uitwerking van het onderzoek een vertegenwoordiging van het transitieteam wordt betrokken. Naar verwachting wordt een concept van het onderzoek, na de zomer, in breder verband besproken.
 
 
 
Gebiedsloods voor recreatiesector

Nanette Elfring is in juni benoemd tot gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen.

De gebiedsloods adviseert recreatieondernemers bij het maken van plannen die bijdragen aan vernieuwingen in de recreatiesector. Hierdoor vergroot de economische vitaliteit van de sector en ontstaat een divers recreatief aanbod, dat waar mogelijk geïntegreerd wordt met de natuur. Het gaat om ondernemers op het gebied van verblijfs- en waterrecreatie, congresaccommodaties, dag-attracties, museaal erfgoed en buitenplaatsen. De gebiedsloods checkt de haalbaarheid van plannen en treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen.

Ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met Nanette Elfring via gebiedsloods_ovp@noord-holland.nl of 06-37 32 42 61.


 
 
 
Veel animo informatiebijeenkomst Scheendijk
Om de Scheendijk Noord en de aangrenzende recreatie- en bedrijfsterreinen een kwaliteitsimpuls te geven, maakt de gemeente Stichtse Vecht een toekomstvisie.

Eind mei kwamen ruim 150 bewoners, ondernemers en belanghebbenden naar een informatiebijeenkomst om mee te praten over de toekomst van het gebied. De aanwezigen konden op de thema’s recreatie, wonen, bedrijvigheid, openbare ruimte & parkeren en groen & water hun reacties geven. De toekomstvisie wordt naar verwachting nog dit jaar gepresenteerd.
 
 
 
Eenduidige betrokkenheid bewonersgroepen
Omdat een aantal maatregelen uit het gebiedsakkoord invloed heeft op de omgeving, hebben verschillende bewonersgroepen aangegeven betrokken te willen zijn bij de besprekingen in de regiegroep.

Om iedereen dezelfde mogelijkheden te geven, is een protocol opgesteld. Zo kan men de agenda en verslagen van de regiegroep ontvangen en is het mogelijk de vergaderingen als toehoorder bij te wonen. Uitzondering op dit protocol zijn de verenigingen Kievitsbuurten en de Belp, die beiden het gebiedsakkoord hebben ondertekend en dus mee kunnen beslissen over de uitvoering van de projecten. Tegelijkertijd met het opstellen van het protocol is de BELP een initiatief gestart om de bewonersgroepen te verenigen en een bewonersfederatie te starten. De regiegroep staat positief tegenover dit initiatief en ziet een voorstel met belangstelling tegemoet.
 
 
 
Kennis over exotenbeheer bij elkaar gebracht
In mei dit jaar is Jan Bouwman als projectleider natuur en exoten gestart. Hij maakt samen met twee collega’s een beheersaanpak voor de uitbreidende rivierkreeften, Cabomba en Vederkruiden in het gebied.

Op dit moment vindt een grondige verkenning plaats; er is literatuuronderzoek naar vergelijkbare problematiek elders in Nederland en het buitenland gedaan en er zijn gesprekken met verschillende deskundigen gevoerd. De komende maanden worden diverse bijeenkomsten met onder meer de gebiedspartijen georganiseerd om alle aanwezige kennis te delen en bij elkaar te brengen. De eerste, over Cabomba en Vederkruiden, vindt plaats op dinsdag 10 juli aanstaande.
 
 
 
Grote Karekieten voor derde jaar aanwezig
Het gaat beter met de Grote Karekiet in Loosdrechtse plassen.
Zo is er een nest gezien in de rietkragen bij de vereniging De Vier Elementen en hebben Grote Karekieten Edwin (vernoemd naar Edwin van Keulen, toezichthouder Plassenschap) en Jasper (vernoemd naar Jasper Blom, betrokken ondernemer) de rietkragen van de plassen voor het derde jaar op rij verkozen tot ideale leefomgeving. Beiden broeden op plekken waar het riet beschermd wordt met rasters tegen ganzenvraat.
 
 
 
Prijsuitreiking iconisch beeld Oostelijke Vechtplassen

Op vrijdag 29 juni maakt gedeputeerde Cees Loggen de winnende Icoon-ontwerpen voor de Oostelijke Vechtplassen bekend. De prijsuitreiking is van 16.00-18.00 bij de Koninklijke Watersport Vereeniging in Loosdrecht.

Zowel de resultaten uit de publiekspeiling als de jurybeoordeling wordt in de beoordeling meegenomen. Het idee om een icoon voor de Oostelijke Vechtplassen te ontwikkelen en ideeën door middel van een prijsvraag te vergaren, komt vanuit ondernemers rond de Loosdrechtse Plassen. Meer informatie, www.icoonoostelijkevechtplassen.nl

 
 
 
Sanering en ontwikkeling Groenewoud
Afgelopen jaren is door Afvalzorg N.V. in nauwe samenwerking met gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland het plan Groenewoud ontwikkeld.

De voormalige stortplaats Groenewoud van zo’n 30 hectare in de gemeente Wijdemeren wordt gesaneerd, ‘geïsoleerd’ en opnieuw ingericht. In het plan worden ook meer natuur- en recreatiemogelijkheden gecreëerd. De financiering van de sanering wordt mogelijk gemaakt door nieuwe waterwoningen welke worden ingepast in de natuurlijke omgeving. Momenteel bespreken de gemeente, Afvalzorg, Natuurmonumenten en de provincie de vervolgstappen om te komen tot uitvoering. Meer informatie via www.projectgroenewoud.nl
 
 
 
Mogelijke vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart
Het project vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart onderzoekt en herstelt indien mogelijk de bevaarbaarheid van de ’s-Gravelandsevaart.

Het project start met onderzoek naar de staat van de oevers, beschoeiingen en funderingen en de invloed van toenemende vaarbewegingen hierop. Ook wordt er gekeken naar aanlegmogelijkheden voor bewoners, compenserende maatregelen voor de natuur, een eventueel vaarregime en naar de benodigde aanpassingen aan de sluizen. Uiteraard zal in dit traject overleg zijn met aanwonenden en andere belanghebbenden. Inmiddels wordt de werving van de projectleider voorbereid. Na de aanstelling van de projectleider worden de onderzoeken opgestart.
 
 
 
Tip
Benieuwd naar de ontwikkelingen in ‘het groene achterland’? Ook in het Groene Hart werken ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen aan een mooi een vitaal gebied. Kijk eens op stuurgroepgroenehart.nl
 
 
Belangrijke data

6 juni, gedurende 6 weken - Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

29 juni  prijsuitreiking Icoon, 16.00-18.00, Koninklijke Watersport Vereeniging in Loosdrecht.
(voor: genodigden en geïnteresseerden)
5 juli Vergadering regiegroep
(voor: regiegroepleden)

10 juli Kennisbijeenkomst Cabomba en Vederkruiden
(voor: genodigden en geïnteresseerden)


17 juli
3de Integratiesessie Stille Plas
(voor: genodigden en belanghebbenden)

18 juli Vergadering Stuurgroep
(voor: stuurgroepleden)
4 oktober inloopbijeenkomst Oostelijke Vechtplassen, locatie en tijd volgt
(voor: genodigden en geïnteresseerden)