headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - maandag 30 december 2019  
 
> Samen aan het werk
> Veel animo informatiebijeenkomst
> Even voorstellen
> Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums kanaal
> Ter inzage en Inloopavond
> Denk mee over de Nieuwe Polderplas
> Maatregelen moerasvogels in beeld
> Stand van zaken natuurontwikkeling
> Grond voor natuuruitbreiding
> Verbeteren moerasnatuur in 't Hol
> Gespreksronde ondernemers
> Baggerplan eerste fase
> Dieptekaart beschikbaar
> Luwtestructuren en dynamisch slibmodel
> Natuurgebieden verbonden
> Woekerende cabomba uit havens
> Deelnemers bedankt!
> Duurzame ontwikkeling Scheendijk
> De beste wensen!
> Belangrijke data
> Partners
 
 
Samen aan het werk

Samen met betrokken overheden, recreatieondernemers en bewoners wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van een groot aantal projecten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het water, de natuur en de recreatiesector in de Oostelijke Vechtplassen.   

Wij stellen het op prijs wanneer u deze nieuwsbrief verspreidt onder andere belangstellenden.
 
Contact
Met vragen of suggesties over de Oostelijke Vechtplassen kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Meer informatie over de verschillenden projecten in de Oostelijke Vechtplassen is ook te vinden op

vechtplassen.nl
 
 
 
Veel animo informatiebijeenkomst
Op 10 december kwamen bijna 200 mensen naar het Fletscher hotel in Loosdrecht. In verschillende informatiesessies lieten zij zich informeren en konden zij vragen stellen over de verschillende projecten. Er was vooral veel interesse voor de informatiesessies over de natuurontwikkeling en het milieueffectrapport (MER) voor de vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal.
 
 
 
Even voorstellen
Vanaf januari neemt Ronald Louwman het stokje over van programmamanager Dion Ket. Ronald heeft zich de afgelopen maanden al geleidelijk aan ingewerkt. Wat is hem opgevallen?
‘Vooral dat er gedreven mensen werken aan een groot aantal onderwerpen. Ik zie daarbij veel energie. Tegelijkertijd heb ik ook mensen gesproken met grote zorgen omdat er veel in hun directe omgeving gebeurt. En dat begrijp ik, want de plannen worden steeds concreter. Naast de aansturing van het programmateam ligt voor mij de uitdaging om continu de verbinding te blijven maken tussen de grote ambities voor dit gebied, de mensen die hier wonen en werken en de deelnemende partijen in het gebiedsakkoord. Ik kijk ernaar uit om dit gebiedsproces, dat Dion al heel goed op de rails heeft gezet, samen met alle partijen een stap verder te brengen.’
 
 
Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums kanaal

Om de watersportmogelijkheden in het gebied te verbeteren, wordt er onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te maken.
Voorafgaand aan de keuze voor deze vaarverbinding is een milieueffectonderzoek uitgevoerd. Deze maakt het nut van een verbinding en de effecten van een zestal alternatieven op de natuur, de recreatie en de woon- en leefomgeving inzichtelijk.

Ter inzage en Inloopavond


Het Milieu Effect Rapport (MER) is gereed en ligt van woensdag 18 december 2019 tot en met woensdag 12 februari 2020 ter inzage. Op woensdag 15 januari is een inloopmoment waar u vragen kunt stellen.

Op 15 januari zijn tussen 18.00 en 21.00 uur medewerkers aanwezig in het gemeentehuis van Wijdemeren (Rading 1 in Loosdrecht) om vragen over het rapport of de vervolgprocedure te beantwoorden. Er wordt geen plenaire presentatie gehouden. De samenvatting, het rapport en de deelrapporten zijn te vinden op de

website van Wijdemeren
 
 
Denk mee over de Nieuwe Polderplas
Op maandag 20 januari is een inloopbijeenkomst over de Nieuwe Polderplas. Tijdens deze avond wordt samen met geïnteresseerden gesproken over mogelijke ideeën voor de plas.
Deze zomer is de Nieuwe Polderplas aangekocht omdat deze plas, langs de Bloklaan in Loosdrecht, kansen biedt voor natuurontwikkeling, eventueel in combinatie met recreatieve voorzieningen. Op maandag 9 december kwamen direct betrokkenen, waaronder aanwonenden, al bij elkaar. Zij hebben gekeken naar de verschillende belangen en de huidige waarden van het gebied. Op 20 januari wordt hier een terugkoppeling op gegeven en horen we graag uw ideeën voor de plas. Geïnteresseerden zijn tussen 19:30 en 21:00 uur vrij om binnen te lopen in de raadszaal van de gemeente Wijdemeren.
 
 
 
Maatregelen moerasvogels in beeld
Eind november hebben 16 betrokkenen meegedacht over mogelijke maatregelen voor kwetsbare moerasvogels in het plassengebied en het herstel van hun leefgebied. Er werd intensief kennis uitgewisseld en constructief meegedacht. Op dit moment brengen we alle input samen en rekenen we de verschillende maatregelen door. Welke maatregelen zijn bijvoorbeeld het meest effectief? Wat zijn de kosten? En welke kunnen hebben het meeste draagvlak? Hier komt een prioritering uit die begin 2020 in de omgeving wordt teruggekoppeld. Vervolgens neemt de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen hier een besluit over.
 
 
Stand van zaken natuurontwikkeling

Om de unieke laagveennatuur in de Oostelijke Vechtplassen te beschermen, realiseert de provincie zo’n 800 hectare nieuwe natuur. Hoe deze natuur eruit komt te zien en waar dit komt te liggen, wordt uitgewerkt in inrichtingsplannen. In de zomer van 2019 is gestart met de eerste twee deelgebieden.

In het Weerslootgebied start de provincie samen met de bewonersvereniging met een pilot. In deze pilot zijn bewoners verantwoordelijk om zelf een plan op te stellen, waarin de recreatie- en natuurambities een plek krijgen. De provincie levert de uitgangspunten voor dit plan aan en faciliteert de bewonersvereniging in de rest van het proces.


In Kortenhoef Oost
werkt de provincie samen met Waternet, de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, de Vereniging Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef (VLEK) en Afvalzorg N.V. aan het opstellen van het inrichtingsplan. De afgelopen maanden is gewerkt aan de ecologische visie. Deze visie geeft weer welke natuur waar in Kortenhoef Oost gerealiseerd kan worden. Tijdens de inloopbijeenkomst van 10 december is deze visie toegelicht aan bewoners. Begin 2020 wordt deze visie nogmaals uitgebreid toegelicht aan de bewonersvereniging in oprichting (BAKEN) en is het idee om hen vanaf dat moment te betrekken bij de uitwerking van de plannen.

 
 
Grond voor natuuruitbreiding
De uitbreiding van de natuur in de Oostelijke Vechtplassen vindt plaats op gemeentelijke en particuliere gronden. Rentmeesters voeren gesprekken met eigenaren om afspraken te maken op welke wijze natuur op deze gronden gerealiseerd kan worden. Dit kan door het natuurbeheer zelf uit te voeren (particulier natuurbeheer) of door grond te verkopen aan de provincie. De afgelopen periode zijn al de nodige afspraken gemaakt. In 2019 is al circa 84 hectare grond aangekocht door de provincie. Daarnaast zijn verschillende gesprekken met perceeleigenaren in een gevorderd stadium.
 
 
 
Verbeteren moerasnatuur in 't Hol

Voldoende schoon water is een voorwaarde voor het herstel van de natuur in het Hol. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het water en de bodem zijn de afgelopen periode onderzoeken uitgevoerd. Deze constateren dat er kwelwater (grondwater dat aan de oppervlakte komt) van goede kwaliteit in het gebied aanwezig is. Begin 2020 start de ontwerpfase van het inrichtingsplan. Het idee is om het (kwel)water door het gebied te leiden. Dat kan nu nog niet omdat de waterhuishouding in het Hol is verdeeld in drie deelgebieden. In het voorjaar van 2020 wordt het conceptplan besproken met de omgeving. Eventuele reacties kunnen dan nog meegenomen worden in het definitieve plan. 
 
 
Gespreksronde ondernemers

Begin 2019 is er een gebiedsloods aangesteld die recreatieondernemers kan ondersteunen bij plannen die bijdragen aan de transformatie van de sector.

Tussen januari en april 2020 voert de gebiedsloods gesprekken met ondernemers uit de watersportsector om in kaart te brengen waar kansen en knelpunten voor recreatie en toerisme liggen. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd. Tijdens de gesprekken wordt besproken waar ondernemers behoefte aan hebben, hoe zij de toekomst van de sector zien en welke ondersteuning nodig is in het verder brengen van mogelijke plannen. Na de watersportsector worden soortgelijke gesprekken met horeca- en verblijfsondernemers gepland.

 
 
 
Baggerplan eerste fase
De eerste fase van het baggeren gaat over delen van de eerste tot en met de vijfde plas, maar ook over delen van de Drecht. Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken op het gebied van flora en fauna, ecologie en kabels en leidingen op het land en in het water uitgevoerd. Verder wordt er gewerkt aan een inrichtingsplan voor baggerdepots op het land. Naar verwachting is het baggerplan in het voorjaar van 2020 klaar. Dan is duidelijk welke delen worden gebaggerd. Naar verwachting start in het voorjaar van 2021 de aanleg van de baggerdepots. Meer informatie
 
 
 
Dieptekaart beschikbaar
Om te bepalen waar wordt gebaggerd is het noodzakelijk te weten hoe diep de plassen nu zijn en hoeveel bagger er ligt. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een dieptekaart. Deze kaart toont de plekken waar de meeste bagger ligt in de eerste tot en met vijfde plas en de Drecht, tot een diepte van maximaal 2 meter. Om dit te verduidelijken is een doorsnedeprofiel gemaakt van de plassen. De dieptekaart en het doorsnedeprofiel zijn te downloaden
 
 
 
Luwtestructuren en dynamisch slibmodel
Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 december zijn de conceptontwerpen van de natuurlijke luwtestructuren en het dynamisch slibmodel gepresenteerd. Een luwtestructuur breekt de golfslag en vermindert hierdoor de opwerveling van slib. We onderscheiden permanente en mobiele luwtestructuren. Permanente luwtestructuren worden vooral op een natuurlijke manier aangelegd, bijvoorbeeld als rietkraag. Mobiele structuren worden kunstmatig aangelegd en kunnen periodiek worden weggehaald om ruimte te bieden aan de watersport. De effecten en de locaties voor aanleg van luwtestructuren worden bepaald met onder andere het dynamisch slibmodel. Dit model berekent het effect van wind, golfslag en stroming op de verspreiding van slib. Volgend jaar wordt het model toegespitst op de situatie van de Loosdrechtse Plassen.
 
 
 
Natuurgebieden verbonden
Door natuurgebieden te verbinden kunnen planten en dieren de door wegen geïsoleerde natuurgebieden blijven bereiken. In het Vechtplassengebied worden daarom een tiental ecologische verbindingen (faunapassages) gemaakt. Op dit moment wordt de haalbaarheid van de verschillende passages verder uitgewerkt. Komend jaar wordt gepland waar en wanneer de faunapassages aangelegd worden. Dit wordt afgestemd met de uitvoering van andere relevante projecten uit het gebiedsakkoord.
 
 
 
Woekerende cabomba uit havens
De woekerende waterplant Cabomba verspreidt zich in rap tempo. Dit belemmert de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen. In het najaar is de cabomba uit een groot deel van het Moleneind en de Bruggevaart (Kortenhoef) verwijderd. Komende zomer worden de overige jachthavens 'cabombavrij' gemaakt. Om nieuwe haarden zo snel mogelijk aan te pakken, zijn er ook afspraken gemaakt over de nazorg en het tegengaan van verspreiding.
 
 
 
Deelnemers bedankt!
Omwonenden hebben Waternet het afgelopen jaar geholpen om de waterkwaliteit en de ecologie in de Loosdrechtse Plassen in kaart te brengen. Dankzij de medewerking van de bewoners in dit Schone Waterexperiment werd het doorzicht op meer plekken en vaker gemeten. Hierdoor is bijvoorbeeld beter inzicht gekregen in 'het gedrag’ van het zwevend slib. Het  waterexperiment is op 10 december officieel afgerond. De resultaten worden meegenomen in de analyse van het gebied. Meer informatie
 
 
 
Duurzame ontwikkeling Scheendijk

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 19 november de toekomstvisie Scheendijk vastgesteld. In deze visie staan de ambities voor de Scheendijk Noord, met als doel dit gebied te ontwikkelen tot een uitnodigend overgangsgebied richting de plassen. In 2020 spreekt de gemeente met de provincie Utrecht over de mogelijkheden om het bestemmingsplan te flexibiliseren en ruimte te maken voor de initiatieven van ondernemers en bewoners. Ook wordt er samen met de klankbordgroep een uitvoeringsplan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte.

 
 
 
De beste wensen!

Namens de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen bedanken wij u voor uw betrokkenheid en inzet het afgelopen jaar en wensen wij u een voorspoedig 2020.

 
 
Belangrijke data

15 januari Inloopbijeenkomst MER Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (geïnteresseerden)
Inloop tussen 18.00-21.00 uur, raadszaal Gemeente Wijdemeren.

20 januari Inloopbijeenkomst Nieuwe Polderplas (geïnteresseerden).
Inloop tussen 19.30-21.00 uur, raadszaal Gemeente Wijdemeren.


6 februari
Eerstvolgende vergadering regiegroep
(regiegroepleden)
26 februari
 Eerstvolgende vergadering stuurgroep
(stuurgroepleden)

 
 
Partners
Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Vereniging Hiswa, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek, Vechtplassencommissie, Toeristische Kanobond Nederland, Belangenvereniging Eerste Loosdrechtse Plas, Vereniging Kievitsbuurten, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, ANWB.