Compensatie

Compensatieplan en -overeenkomst

Als na mitigatie nog steeds significante aantasting van het NNN of de natuurverbinding overblijft, dan is het nodig om deze te compenseren. Hoe dat moet, is vastgelegd in afdeling 2.3 Natuur- en Landschapscompensatie van de provinciale Omgevingsregeling Noord-Holland 2020, die je kunt vinden op de algemene pagina van de omgevingsverordening. De kern van de regeling is dat een initiatiefnemer de natuurwaarden die verloren gaan op eigen kosten moet compenseren. Hoe en wanneer de compensatie wordt uitgevoerd, moet worden vastgelegd in een compensatieplan, met daarbij een compensatieovereenkomst, die wordt afgesloten tussen de initiatiefnemer en de provincie. Beide documenten worden bij het ruimtelijk plan gevoegd. Het compensatieplan wordt in de toelichting opgenomen en de compensatieovereenkomst in de bijlage van het ruimtelijk plan.

In de compensatieovereenkomst staan de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, evenals een financiƫle onderbouwing waaruit blijkt dat de realisatie van de compensatiemaatregelen, inclusief ontwikkelingsbeheer, is geborgd. De uiterste termijn van realisatie wordt in de overeenkomst vastgelegd, met een boetebeding dat van toepassing is bij het niet tijdig uitvoeren van de maatregelen. Een format voor een compensatieovereenkomst is op te vragen bij de provincie.

De gemeente dient de compensatie (de nieuwe natuur) in het ruimtelijk plan vast te leggen (verbeelding en regels) met een bij de beoogde natuurwaarden passende bestemming. Als het ruimtelijk plan onherroepelijk is vastgesteld dan wordt dit door de gemeente gemeld bij de provincie zodat de provincie de begrenzing van het NNN kan aanpassen.

De contactpersoon van de provincie Noord-Holland voor het Natuurnetwerk Nederland is Rachel van Weissenbruch, beleidsadviseur NNN sector Groen (weissenbrucr@noord-holland.nl).