Misverstand: Met een toets aan artikel 19 van de PRV is alle natuurwetgeving afgedekt

Nee. En naast de omgevingsverordening geldt ook de wettelijke bescherming op grond van de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming gaat over gebiedsbescherming (de Natura 2000 gebieden), soortenbescherming en houtopstanden.  Ook daaraan moeten nieuwe activiteiten (ontheffings- en vergunningsaanvragen of meldingen) dus worden getoetst. Dat wordt in Noord-Holland gedaan door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in Hoorn. Hoewel de beschermingsregels soms bijna gelijk zijn en Natura 2000 gebieden en NNN grotendeels overlappen, moet een nieuwe activiteit altijd aan beide beschermingsregimes worden getoetst. 

Voor de planologische bescherming van het NNN is de provincie het aangewezen loket. Ruimtelijke plannen worden door de gemeente aangemeld bij het loket ruimtelijke plannen.

Voor de Wnb (houtopstanden, gebieds- en soortenbescherming) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).