Misverstand: Ontwikkelingen in de nabijheid van het NNN moeten worden getoetst aan artikel 19 van de PRV

Deze bepaling staat niet in de omgevingsverordening, omdat volgens het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) alleen ontwikkelingen binnen het NNN getoetst  hoeven te worden  Met andere woorden: de planologische bescherming van het NNN kent geen ‘externe werking’, zoals de Wet Natuurbescherming die wél kent voor de Natura 2000 gebieden. De provincie verwacht wel dat gemeenten zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat zij voorkomen dat naast elkaar gelegen bestemmingen elkaar teveel hinderen.

image