Ligt de locatie (deels) binnen het NNN?

U kunt gebruikmaken van de viewer van de omgevingsverordening om vast te stellen of de gewenste activiteit zich in het NNN bevindt. In de viewer kunt u tevens de andere beschermingsregimes en werkingsgebieden raadplegen zoals o.a. het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL, met daarin het Habitat voor weidevogels) of Natura 2000.

 • Handleiding viewer Omgevingsverordening NH2020

  1. Ga naar de map-viewer van de Omgevingsverordening NH2020 via deze link: https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer
  2. Kies voor de versie: ‘Omgevingsverordening NH2020’
  3. Wil je naar een specifieke locatie? Bovenaan het scherm vind je een zoekbalk waar je een adres of perceelnummer kunt intypen, of klik op de kaart op de gewenste locatie.
  4. Klik aan de linkerzijde in het scherm op tabblad ‘legenda’
  5. Kies ‘Wezenlijke kenmerken en waarden Natuurnetwerk Nederland’ voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de verschillende gebieden van het NNN. Of kies ‘Wezenlijke kenmerken en waarden Natuurverbindingen’ voor de wezenlijke kenmerken en waarden van de natuurverbindingen binnen het NNN.
   Voor de habitat voor weidevogels (BPL): Kies ‘Kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap’ voor de beschrijving van de kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap, zoals: openheid en ruimtebeleving (o.a. habitat voor weidevogels), ruimtelijke dragers, etc.
  6. Klik op de specifieke locatie waar je informatie over wilt hebben. Er verschijnt een scherm waarin wordt aangegeven welke onderdelen van de omgevingsverordening op deze locatie van toepassing zijn. Klik op het gewenste onderdeel. In het geval van NNN klik je op ‘[gebiedsnaam] - wezenlijke kenmerken en waarden Natuurnetwerk Nederland’. Voor de kernkwaliteiten van het Bijzonder Provinciaal Landschap klik je op ‘[gebiedsnaam]-kernkwaliteiten Bijzonder Provinciaal Landschap’.
  7. Rechts onderaan het scherm verschijnt de juiste bijlage met daarin de wezenlijke kenmerken en waarden resp. de kernkwaliteiten van het gebied (afhankelijk van welke keuze is gemaakt bij stap 5). Soms is dit scherm ingeklapt; klik in dat geval onderaan het scherm op de grijze rechthoek om het scherm uit te klappen (aangegeven met rode pijl in onderstaande afbeelding).

  8. In het uitgeklapte scherm klik je vervolgens op de rood onderstreepte tekst met de gebiedsnaam. Er verschijnt een pdf-bestand met daarin de wezenlijke kenmerken en waarden resp. de kernkwaliteiten van het gebied.

Aandachtspunten

 • De ingetekende natuurverbindingen, die als lijnen op de kaart zijn aangegeven, zijn indicatief. Bijvoorbeeld: een natuurverbinding die over een watergang heen is getekend zegt niet alleen iets over de betreffende watergang als natuurverbinding, ook de oevers van de watergang kunnen een belangrijke functie hebben voor deze natuurverbinding. De werkelijke afmetingen van de natuurverbinding dienen middels ecologisch onderzoek door de initiatiefnemer te worden achterhaald. Ook dient de initiatiefnemer middels ecologisch onderzoek te achterhalen of er sprake is van een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden (WKW) van de natuurverbinding of van een aantasting van het oppervlak of de samenhang ervan.
   
 • Er kunnen, naast het NNN, ook ándere provinciale beschermingsregimes zijn die de ontwikkeling alsnog onmogelijk maken, zoals bijvoorbeeld BPL (omgevingsverordening, par 6.4.2) of Natura 2000 (omgevingsverordening, par 4.1.1). De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de provinciale regels en geeft aan welke vergunningen, ontheffingen e.d. er (nog meer) nodig zijn. Voor de planologische bescherming van het NNN is de provincie het aangewezen loket: ruimtelijke plannen worden door de gemeente aangemeld op bij het loket ruimtelijke plannen. Ook dienen ruimtelijke plannen getoetst te worden aan de Wet Natuurbescherming (Wnb): voor de Wnb (houtopstanden, gebieds- en soortenbescherming) is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) het aangewezen loket.

Nee, de locatie ligt niet binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

In dit geval is de toets van artikel 6.43 van de omgevingsverordening niet nodig. Het NNN kent (in tegenstelling tot Natura 2000) geen externe werking. Artikel 6.43 ziet alleen op activiteiten die (deels) binnen het NNN vallen. Als de locatie niet (deels) in het NNN of bijbehorende natuurverbindingen ligt, kan de activiteit - voor wat de bescherming van het NNN betreft – doorgang vinden en in het ruimtelijk plan (bestemmingsplan of omgevingsplan) worden opgenomen.
 

Ja, de locatie ligt (deels) binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Als de locatie wél deels in het NNN ligt is de toets van artikel 6.43 van de omgevingsverordening wel nodig. Voor een goede beoordeling is het nodig om de activiteit concreet te maken.

.

Maak de activiteit concreet

Om de voorgenomen activiteit goed te kunnen beoordelen, is het nodig om deze concreet te maken door middel van een planbeschrijving, waarin in ieder geval wordt ingegaan op:

 • oppervlaktebeslag, over welk oppervlak vindt (binnen het NNN) bebouwing of verharding plaats?
 • exacte locatie, adres, kavelnummer(s);
 • beoogde activiteiten / de aard van de activiteit; wat gaat er precies gebeuren?
 • gebruikstijden, vinden de activiteiten de hele dag/ het gehele jaar plaats, of niet?

Ook tijdelijke voorzieningen, zoals een tijdelijk baggerdepot, of activiteiten die alleen plaatsvinden tijdens de bouwfase van een project, kunnen het NNN aantasten. Er is geen vaste periode te benoemen waarbinnen activiteiten of werkzaamheden geen aantasting tot gevolg zouden hebben. De aantasting wordt altijd bepaald in relatie tot de in het gebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden.

Als de activiteit concreet is gemaakt kan er vervolgens bekeken worden of deze past binnen het ruimtelijk plan van de gemeente.

Past de activiteit binnen het geldende ruimtelijk plan?

Om te inventariseren of een ontwikkeling binnen het ruimtelijk plan van de gemeente past is het raadzaam om contact op te nemen met de betreffende gemeente. Op het landelijke portal Ruimtelijkeplannen.nl kunt u per gemeente en adres alle (voor)ontwerp- en recente vastgestelde ruimtelijke plannen (bestemmingsplan of omgevingsplan) vinden. Oude plannen zijn soms alleen op papier op het gemeentehuis te bekijken. Aan de hand van het ruimtelijk plan kunt u bekijken of de activiteit mogelijk is.

Ja, de activiteit past binnen het geldende ruimtelijk plan

Als de activiteit past binnen het geldende ruimtelijk plan, dan geeft de gemeente aan dat er geen verdere toets aan artikel 6.43 van de omgevingsverordening nodig is. Toetsing aan artikel 6.43 is niet vereist en de activiteit kan - voor wat de bescherming van het NNN betreft – doorgang vinden en in het ruimtelijk plan (bestemmingsplan of omgevingsplan) worden opgenomen.
 

Nee, de activiteit past niet binnen het geldende ruimtelijk plan

Als de activiteit niet past binnen het geldende ruimtelijk plan, dan dient er ecologisch onderzoek te worden gedaan om te bekijken of er sprake is van significante aantasting van het NNN, ga naar stap 2: ecologisch onderzoek.

Natuurbeeld