headerafbeelding
  Verbinding A8-A9 - maandag 9 maart 2020  
 
> Trac├ękaart Verbinding A8-A9
PROJECTNIEUWS
> Stand van zaken
> Extra onderzoeken
> Verdere procedure
LANDSCHAPSPLAN
> Plan van aanpak
> Analyserapport
> Bijzondere waarde Stelling van Amsterdam
LEEFBAARHEIDSMAATREGELEN N203 KROMMENIE
> Plan van aanpak
> Participatie
> SAVE-THE-DATE: 25 maart Startbijeenkomst
OV-AANSLUITING KROMMENIE EN ASSENDELFT
> Plan van aanpak
 
 
Trac├ękaart Verbinding A8-A9De Verbinding A8-A9 wordt via het tracé van het Golfbaanalternatief ingepast in het landschap. In 2018 kozen Gedeputeerde Staten dit als voorkeursalternatief.

 
 
PROJECTNIEUWS
Stand van zaken

Het project Verbinding A8-A9 bevindt zich in de planstudiefase. Er wordt een landschapsplan opgesteld waarin de provincie onderzoek doet naar het herstellen en versterken van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam tussen Assendelft en Heemskerk. En vervolgens bekijken we hoe de Verbinding A8-A9 hierin goed ingepast kan worden.

In het coalitieakkoord (2019-2023) ‘Duurzaam doorpakken!’ staat over de Verbinding A8-A9 o.a.: "De huidige voorkeursvariant van de verbinding A8-A9 zal verder onderzocht worden. Om het landschap te sparen zal gekeken worden of het mogelijk is de weg verdiept of in een tunnel aan te leggen […] Leidend bij de definitieve keuze voor een voorkeursvariant is het behoud van de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.” Ook worden twee extra onderzoeken in het akkoord aangekondigd.

 
 
 
 
Extra onderzoeken
In november 2019 besloten Gedeputeerde Staten om aan het lopende onderzoek van het landschapsplan 2 extra onderzoeken toe te voegen. Het ging daarbij om een onderzoek naar het op korte termijn verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie en het onderzoeken van de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer. Lees het nieuwsbericht van november 2019
 
 
Verdere procedure
Het landschapsplan, het onderzoek naar de leefbaarheidsmaatregelen bij de N203 bij Krommenie en het onderzoek naar de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer worden eind 2020 afgerond. Deze 3 onderzoeken leveren informatie die van belang is voor het vervolg van het onderzoek naar de Verbinding A8-A9. Begin 2021 worden de plannen voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij besluiten of het project dan door kan gaan naar de volgende fase en of er wel of niet maatregelen op kortere termijn genomen worden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt ook een besluit over het vervolgen van het project Verbinding A8-A9. Zij stelt vast of het Landschapsplan in voldoende mate aantoont dat, bij realisatie van de verbinding, de UNESCO werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam voldoende geborgd is. De minister is namens de Staat der Nederlanden het aanspreekpunt van UNESCO.
 
 
 
LANDSCHAPSPLAN
Plan van aanpak

De provincie onderzoekt het landschap tussen Assendelft en Heemskerk. In dit gebied wil de provincie een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen. Om daarbij zorgvuldig om te gaan met het in dit gebied gelegen deel van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam wordt een landschapsplan opgesteld. In het landschapsplan komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. Het plan van aanpak Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 en het aangepaste plan van aanpak nav het coalitieakkoord zijn na te lezen op onze website.

 
 
 
 
Analyserapport

Het eerste deel van het landschapsplan bestaat uit een analyse van de Stelling van Amsterdam en het landschap. De analyse laat zien hoe het landschap zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Het rapport vormt de basis voor verder onderzoek naar herstel- en verbetermogelijkheden voor de Stelling van Amsterdam.

..

Lees het nieuwsbericht van februari 2020
 
 
Bijzondere waarde Stelling van Amsterdam

Het behoud van de werelderfgoedstatus is voor Gedeputeerde Staten leidend bij de definitieve keuze voor een voorkeursvariant voor de Verbinding A8-A9. Waaruit bestaat eigenlijk de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam?

De Stelling van Amsterdam is een staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft. Bij het ontwerp en de aanleg van de Stelling werd door de bouwers gebruik gemaakt van specifieke onderdelen van het landschap, zoals dijken en open polders, voor de verdediging van Amsterdam. Zo ontstond een verdedigingsmechanisme gebaseerd op drie aspecten:


Open landschap
: de Stelling werd strategisch in het landschap ingepast. De afstand tot Amsterdam bepaalde in grote lijnen de ligging, waarbij gebruik werd gemaakt van het reliëf van het onderliggende landschap. De natuurlijke landschappelijke opbouw van laaggelegen polders met zijn oude zeedijken vormden de basis van het ontwerp.

Onder water: het polderland buiten de Stelling kon gecontroleerd onder water worden gezet. De zogenaamde inundatiegebieden. Het waterpeil kon heel precies geregeld worden: zo was het water te diep om doorheen te waden, maar te ondiep om te bevaren. De bouwers legden sluizen, dammen, duikers en gemalen aan om het water aan te voeren. Om dat water op zijn plek te houden werd gebruik gemaakt van reeds aanwezige dijken en kaden en werden nieuwe dijken aangelegd.

Onder vuur: Op een aantal plekken kon de vijand het water ontwijken. Hierbij valt de denken aan wegen, spoorwegen en kanalen die de Stelling binnen gaan. En ook aan de hoger gelegen delen van het landschap. Op die plekken zijn forten gebouwd van waaruit de vijand onder vuur genomen kon worden. Naast de forten zijn voor een goede verdediging ook andere militaire werken gebouwd.


Deze bijzondere manier van verdediging is uniek. Voor ons land en voor de wereld en daarom het beschermen waard!

 
 
 
LEEFBAARHEIDSMAATREGELEN N203 KROMMENIE
Plan van aanpak

Gedeputeerde Staten willen op korte termijn (tot 2025) iets doen aan de overlast voor de omwonenden van de N203 bij Krommenie. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren of de geluidsoverlast tegen te gaan. Welke maatregelen er mogelijk zijn en effect hebben wordt dit jaar onderzocht. Hierbij wordt ook de inbreng van bewoners gevraagd. Wat zijn volgens hen de grootste knelpunten en welke maatregelen willen zij? Het plan van aanpak over de korte termijn maatregelen leefbaarheid Krommenie is na te lezen op onze website.

 
 
 
Participatie
De beleving van de bewoners van Krommenie en Assendelft rondom de N203 is een belangrijk element in het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid. In het voorjaar starten we daarom een participatietraject om de ervaringen en ideeën van bewoners op te halen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de kennis van experts.

Het participatietraject bestaat uit bijeenkomsten, gesprekken met bewoners en digitale participatie. Meer informatie over hoe, wat en wanneer wordt steeds bekend gemaakt via onze website.
SAVE-THE-DATE: 25 maart Startbijeenkomst

Op woensdagavond 25 maart start de participatie in het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203 bij Krommenie. Schrijft u het alvast in uw agenda? De startbijeenkomst vindt plaats bij het Trias VMBO.

U krijgt deze avond onder andere informatie over wat u kunt verwachten van het onderzoek en op welke manieren u met ons mee kunt denken. Ook vertellen we u graag meer over de verschillende aspecten die de leefbaarheid beïnvloeden. Meer informatie over de avond wordt in de komende weken bekend gemaakt via onze website.

 
OV-AANSLUITING KROMMENIE EN ASSENDELFT
Plan van aanpak
De provincie doet onderzoek naar mogelijkheden om het openbaar vervoer van, naar en door Krommenie en Assendelft te verbeteren. In het coalitieakkoord is bij de Verbinding A8-A9 opgenomen dat nader naar het openbaar vervoer gekeken wordt: “In dit onderzoek wordt ook de aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer meegenomen”. Bij dit onderzoek wordt ook de fiets betrokken. De fiets is namelijk een belangrijk vervoermiddel om van en naar het openbaar vervoer te gaan. Via onze website informeren we u over de voortgang van het onderzoek. Het plan van aanpak over het aanvullend onderzoek openbaar vervoer en fiets is na te lezen op onze website.
 
 
 
 
Colofon

www.VerbindingA8-A9.nl

Inschrijven voor deze nieuwsbrief

 
twitter Twitter