Provincie Noord-Holland
 
Header Verbinding A8-A9
Verbinding A8-A9

Een terugblik op het jaar 2020

 
  Jeroen Olthof  
  Voorwoord gedeputeerde Jeroen Olthof  
 

2020 is zonder twijfel anders verlopen dan ieder van ons vooraf had gedacht. Ik was in maart nog maar net begonnen als gedeputeerde, toen het openbare leven vanwege de coronamaatregelen nagenoeg volledig tot stilstand kwam. Het provinciehuis ging dicht en we moesten allemaal zoveel mogelijk thuis werken. Anderhalve meter afstand houden, handen wassen en alleen nog met kleine groepjes bij elkaar komen werd de norm.

In maart stond een bijeenkomst in Krommenie gepland, die daardoor moest worden afgelast. Jammer, want ik had u graag persoonlijk ontmoet.

 
 
  Lees meer
 
 
LANDSCHAPSPLAN

De provincie deed in 2020 onderzoek naar het landschap tussen Assendelft en Heemskerk. In dit gebied wil de provincie een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen. Om daarbij zorgvuldig om te gaan met het in dit gebied gelegen deel van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam wordt een landschapsplan opgesteld. In het landschapsplan komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer.

In 2020 kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 3 keer bij elkaar om over de voortgang van het Landschapsplan en de deelprojecten Leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie en OV-aansluiting Krommenie en Assendelft te spreken.
 
  Stelling van Amsterdam  
     
  Provincie brengt Stelling van Amsterdam en landschap tussen A8 en A9 in beeld  
  Het eerste deel van het landschapsplan bestond uit een analyse van de Stelling van Amsterdam en het landschap. De analyse liet zien hoe het landschap zich ontwikkeld heeft. En hoe de stelling in dit landschap werd ingepast. Het analyserapport werd in februari gepubliceerd op de website.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Stelling van Amsterdam2  
     
  Provincie onderzoekt verdiepte ligging verbinding A8-A9  
  De provincie heeft onderzocht of de A8 (gedeeltelijk) met een tunnel verbonden kan worden met de A9 en wat het effect daarvan is op het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. In mei maakten Gedeputeerden Staten bekend dat de tunneloptie kwam te vervallen, een verdiepte ligging van de weg wordt wel verder onderzocht.  
 
  Lees meer
 
 
 
  Stelling van Amsterdam3  
     
  Planning landschapsplan gewijzigd  
  In oktober concludeerde de provincie dat voor het opstellen van het landschapsplan extra inzet van werelderfgoedexpertise nodig is. Daarnaast leidde de corona pandemie tot andere vormen van overleg die extra tijd vragen. Hierdoor verschoof de planning.  
 
  Lees meer
 
 
LEEFBAARHEIDSMAATREGELEN N203 KROMMENIE

De provincie deed in 2020 onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid rond de N203 bij Krommenie. Gedeputeerde Staten willen op korte termijn (tot 2025) iets doen aan de overlast, voor de omwonenden van deze weg. Met hulp van bewoners werd onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn en effect hebben.

In het eerste kwartaal van 2021 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over mogelijke maatregelen, waarna het onderzoeksrapport op de website wordt gepubliceerd.

 
  N203 Krommenie1  
     
  Online onderzoek leefbaarheid langs N203 Krommenie  
  In mei/juni hield de provincie een online onderzoek, waarin omwonenden van de N203 bij Krommenie gevraagd werden naar de grootste knelpunten van de weg. Meedoen kon door op een kaart aan te geven wat prettige en minder prettige plekken rondom de N203 zijn.  
 
  Lees meer
 
 
 
  N203 Krommenie  
     
  Leefbaarheidsonderzoek N203 Krommenie meer dan 1100 keer ingevuld  
 

Het online onderzoek werd door 1152 personen ingevuld. Door hen werden 1535 punten aangeklikt. Het onderzoek kon anoniem worden ingevuld. Wel viel af te leiden dat de deelnemers van diverse leeftijden waren en grotendeels uit Krommenie en Assendelft kwamen. 

 
 
  Lees meer
 
 
 
  N203 Krommenie2  
     
  Digitale maatregelenmarkt over verbeteren leefbaarheid langs N203 Krommenie  
 

De provincie hield in oktober een digitale maatregelenmarkt met maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203 bij Krommenie. De maatregelen werden gebaseerd op ideeën van bewoners. De provincie vroeg de bewoners waar hun voorkeur naar uitgaat.

 
 
  Lees meer
 
 
 
  N203 Krommenie3  
     
  Leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie op een rij  
 

De digitale maatregelenmarkt werd bezocht door ruim 850 personen. Bijna 600 van hen vulden ook (een deel van) de vragen in. Alle gepresenteerde maatregelen zijn nogmaals te bekijken op de projectsite.

 
 
  Lees meer
 
 
OV-AANSLUITING KROMMENIE EN ASSENDELFT

De provincie deed in 2020 onderzoek naar mogelijkheden om het openbaar vervoer van, naar en door Krommenie en Assendelft te verbeteren. In het coalitieakkoord 2019-2023 is bij de Verbinding A8-A9 opgenomen dat nader naar het openbaar vervoer gekeken wordt: “In dit onderzoek wordt ook de aansluiting van Krommenie en Assendelft op openbaar vervoer meegenomen”. Bij dit onderzoek wordt ook de fiets betrokken. De fiets is namelijk een belangrijk vervoermiddel om van en naar het openbaar vervoer te gaan.

In het eerste kwartaal van 2021 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over mogelijke maatregelen, waarna het onderzoeksrapport op de website wordt gepubliceerd.

Colofon

Inschrijven voor deze nieuwsbrief
www.VerbindingA8-A9.nl
www.noord-holland.nl/leefbaarheidsonderzoekN203
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief