headerafbeelding
  Verbinding A8-A9 - donderdag 26 april 2018  
 
ACTUEEL PROJECTNIEUWS
> Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9
OVERIG PROJECTNIEUWS
> Vertrek omgevingsmanager
 
 
ACTUEEL PROJECTNIEUWS
Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Verbeteren landschap
In dit landschapsplan worden de eerdere richtinggevende aanbevelingen over herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk. Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen, aldus ICOMOS.

ICOMOS sprak zich in november 2017 uit over de effecten van een wegverbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten Gedeputeerde Staten (GS) deze zomer over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten.

Oplossing
De provincie vindt het van belang dat er een oplossing komt voor het vraagstuk van leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9. Zij vindt het uitdrukkelijk ook belangrijk dat de uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO- werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft. Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9. Van die drie biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Er zijn geen nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken.

Vervolg
Voorafgaand aan het besluit over het voorkeursalternatief wordt advies gevraagd aan de stuurgroep Verbinding A8-A9. Het besluit over het voorkeursalternatief wordt vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het landschapsplan.

 
 
 
OVERIG PROJECTNIEUWS
Vertrek omgevingsmanager

Sinds 1 april werkt Theo van Eijk niet meer bij de Verbinding
A8-A9. Hij was vanaf het begin van de planstudie - in 2014 - de omgevingsmanager  van het project. Hiervoor werd hij ingehuurd van de gemeente Zaanstad. Deze inhuur liep af en Theo heeft besloten zich op andere projecten te gaan richten. 

Bij de vele bewonersavonden van de Verbinding A8-A9 en bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep was hij voor velen een vast gezicht. Theo heeft aangegeven dat hij het project vanaf afstand met belangstelling blijft volgen.

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het project Verbinding A8-A9

Inschrijven voor deze nieuwsbrief

twitter Twitter