headerafbeelding
  Van Gooimeer naar Vecht - dinsdag 13 november 2018  
 
> Thema-avond Naarden buiten de Vesting & ontwikkelingen vaarverbinding
 
 
Thema-avond Naarden buiten de Vesting & ontwikkelingen vaarverbinding

Thema-avond programma Naarden buiten de Vesting

Op 26 september jl. hebben wethouder Jan Franx (gemeente Gooise Meren), gedeputeerde Adnan Tekin (provincie Noord-Holland) en programmacoördinator Christiaan van Zanten (Regio Gooi en Vechtstreek) gezamenlijk een toelichting gegeven op het programma Naarden buiten de Vesting aan de raad van de gemeente Gooise Meren.

Het programma is onderdeel van een breed integraal (natuur, (water)recreatie, landbouw, gebiedsontwikkeling) programma voor heel Gooi en Vechtstreek. Overheden voeren dit programma uit samen met een groot aantal andere organisaties. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, die verantwoordelijk is voor inzet van het beschikbare budget. Het programma Naarden buiten de Vesting bestaat uit meerdere projecten die deels al zijn uitgevoerd. Drie projecten zijn in voorbereiding:

  1. Vaarverbinding (trekker provincie)
  2. Passantenhaven (trekker gemeente)Optimalisatie
  3. Naardertrekvaart (trekker gemeente).
     

Vaarverbinding

Voor het project wordt, naar verwachting in 2019, een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Hiervoor dient op enkele punten eerst duidelijkheid verkregen worden. Een belangrijk punt is de invloed van het extra aantal vaarbewegingen waardoor bruggen vaker open staan op het verkeer . De gemeente Gooise Meren voert momenteel een verkeersonderzoek uit om dit in beeld te krijgen.
 
Passantenhaven en optimalisatie Naardertrekvaart
Het is de bedoeling dat begin 2019 de visie Passantenhaven in de raad van Gooise Meren wordt vastgesteld. De gemeente Gooise Meren wil zelf met een havenvisie komen. Deze visie is mede op basis van een voorstel vanuit Muiden voor een nieuwe binnenhaven met een bypass  naar de Naardertrekvaart.
 
Ontwikkelingen vaarverbinding
Tijdens een van de inloopavonden in Muiden en Naarden die in juli jl hebben plaatsgevonden, zijn veel betrokkenen aanwezig geweest. Er zijn gesprekken geweest over thema’s die betrekking hebben op de vaarverbinding Naarden buiten de Vesting. Door de opkomst en de reacties op de vaarverbinding bleek dat het onderwerp onder de betrokkenen erg leeft.
 


 
Verkeersonderzoek
We zijn nu een paar maanden verder en het op de inloopavonden aangekondigde verkeersonderzoek is van start gegaan. Het onderzoek is nodig om de verkeersgevolgen van de vaarverbinding in beeld te brengen. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de eventuele verkeershinder die de nieuwe vaarverbinding tot gevolg kan hebben en welke maatregelen er dan nodig zijn om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
 
Verkeerstellingen
In de zomermaanden zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Gooise Meren het adviesbureau Waterrecreatieadvies B.V. opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het aantal vaarbewegingen en openingstijden van bruggen en sluizen. De resultaten van de verkeerstellingen en waterprognoses zijn op een informatiebijeenkomst op 30 oktober gepresenteerd. 
 
Vervolgens worden de resultaten van het verkeersonderzoek en de verkeerstellingen in een simulatiemodel gebracht. Welke input in het simulatiemodel wordt gestopt is besproken op de informatiebijeenkomst van 30 oktober met de stakeholders.
 
Na het uitwerken van de gegevens in het simulatiemodel worden de stakeholders in januari 2019 geïnformeerd over de uitkomsten daarvan. Daarna moet een besluit worden genomen over het vervolg; zijn er consequenties voor het project vaarverbinding en zo ja, welke maatregelen dienen genomen te worden.
 
Als de resultaten van het verkeersonderzoek en het onderzoek naar het aantal vaarbewegingen en openingstijden van bruggen en sluizen in januari beschikbaar komen, worden deze in de nieuwsbrief bekend gemaakt.
 
Voordat gestart kan worden met de procedure van het provinciaal inpassingsplan moet duidelijk zijn wat de resultaten en de eventuele consequenties van het verkeersonderzoek zijn. Daarnaast moet op enkele punten het schetsontwerp nader worden uitgewerkt om te kunnen bepalen welk ruimtebeslag nodig is voor de vaarverbinding. Ook moet definitief helderheid komen over de aansluiting van de bruggen op de centrale bediening. Er zijn namelijk meer technische aanpassingen nodig voor de aansluiting van de bruggen op de centrale bediening dan in eerste instantie gedacht.
 
De genoemde processen zorgen er nu voor dat de procedure voor het provinciale inpassingsplan (PIP) nog niet kan worden gestart.
 
Graag tot onze volgende Nieuwsbrief!