headerafbeelding
  Van Gooimeer naar Vecht - dinsdag 22 mei 2018  
 
> Deze nieuwsbrief
> Introductie
> Even voorstellen: het projectteam van de nieuwe vaarverbinding
> Even voorstellen: het projectteam van de nieuwe vaarverbinding
> Een nieuwe vaarverbinding in Gooi en Vechtstreek
> In gesprek met belanghebbenden
> Bestemming van het gebied wijzigen
 
 
Deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u wat er gebeurt rond de vaarverbinding Naarden buiten de Vesting. Wij zetten ons in om u tijdig en zo duidelijk mogelijk te informeren.
 
 
IntroductieEen nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer staat al jaren op het wensenlijstje van verschillende partijen in de regio. Het beoogde traject van de verbinding loopt vanaf de Naardertrekvaart ter hoogte van Chrysal, naar de Jachthaven Naarden. Recreanten met bijvoorbeeld kleine kajuitjachten, sloepen, roeiboten en kano’s kunnen dan makkelijk en veilig van de Vecht naar het Gooimeer en omgekeerd. Om de vaarverbinding te realiseren gaan we twee nieuwe bruggen en een sluis bouwen. Ook gaan we bestaande bruggen in de Naardertrekvaart en de Keetpoortsluis in Muiden aanpassen om ze op afstand te kunnen bedienen.

 
 
 
Even voorstellen: het projectteam van de nieuwe vaarverbinding

 

 
De nieuwe vaarverbinding is één van de projecten van het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Andere projecten zijn een passantenhaven tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de Vesting van Naarden, het verbeteren van de doorvaart in de Naardertrekvaart tussen de nieuwe aftakking naar het Gooimeer en de Vesting, het beschermen van het open karakter van de schootsvelden rond de Vesting, een wandel- en fietspad van de Vesting naar Stadzigt en een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer. Elk project bevindt zich in een andere fase; waar het ene in voorbereiding is, is het andere in uitvoering of al gerealiseerd. Provincie Noord-Holland werkt in dit gebiedsprogramma samen met Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente Gooise Meren.

 
 
 
 
Even voorstellen: het projectteam van de nieuwe vaarverbinding

Meerdere mensen van Provincie Noord-Holland en het ingenieursbureau TAUW werken aan het voorbereiden van de nieuwe vaarverbinding ‘Naarden buiten de Vesting’. Zij doen dit in opdracht van de bestuurders van Gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie zelf. Wie zijn de mensen die aan dit project werken?
 
Van links naar rechts: Peter Boerefijn, technisch manager bij Provincie Noord-Holland, Mervyn Suurmond, technisch manager bij advies- en ingenieursbureau TAUW, Gerlies Nap, omgevingsmanager bij Provincie Noord-Holland, Alexander Pieters, projectleider bij advies- en ingenieursbureau TAUW, Manja Buijen, omgevingsmanager bij advies- en ingenieursbureau TAUW, Henberto Remmerts, contractmanager bij advies- en ingenieursbureau TAUW, Karima Kada, projectondersteuner Provincie Noord-Holland, Quinten Niekrake, contractsecretaris Provincie Noord-Holland, Petra van der Meer, contractmanager bij Provincie Noord-Holland, Carl Denneman, projectmanager bij Provincie Noord-Holland

Het projectteam van de nieuwe vaarverbinding.
 
 
Een nieuwe vaarverbinding in Gooi en Vechtstreek

Afstemmen met partners en bestuurders

Carl Denneman is project- en programmamanager Bodem & Groen bij de Provincie Noord-Holland. Hij leidt het project voor de nieuwe vaarverbinding. Carl: “Als projectmanager bewaak ik de voortgang en zorg ik voor een goede afstemming met onze bestuurders en partners. Ik vind het een fantastisch project om aan te werken; het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat we in Noord-Holland een nieuwe vaarverbinding graven.”

 

Meer mogelijkheden voor waterrecreanten en -sporters

“De verbinding maakt straks nieuwe recreatieve vaarroutes mogelijk en verbetert de waterrecreatie- en watersportmogelijkheden in de Gooi en Vechtstreek. Mensen kunnen een rondje Naardertrekvaart – Vecht – Gooimeer maken en kunnen makkelijker via het water in Naarden en Muiden komen. Dit geeft meer mogelijkheden voor mensen om te ontspannen op en rond het water in de Gooi en Vechtstreek. Dat stimuleert bovendien de toeristische en daarmee samenhangende economische activiteiten in de omgeving van Naarden. De verbinding wordt ook onderdeel van het landelijke toervaart routenetwerk. Je kan dan veilig binnendoor van Friesland naar Zeeland varen en omgekeerd.”

 

Complex project

“Het is een complex project - in technisch opzicht, bijvoorbeeld omdat er een sluis in een belangrijke waterkering moet worden gebouwd. Daarnaast is het ook een ingewikkelde puzzel om de vaarverbinding zo aan te leggen en het gebruik zo te regelen dat verschillende soorten watersporters en -recreanten - van roeiers tot kleine motorjachtbestuurders - allemaal aan hun trekken komen. Tenslotte brengt zo’n veelzijdig project met zich mee dat er ook veel vergunningen nodig zijn. Al deze factoren kosten  tijd. De verwachting is dan ook dat er op zijn vroegst in 2020 sprake zal zijn van de spreekwoordelijke schop in grond.”
 
 
 
In gesprek met belanghebbenden

In gesprek met belanghebbenden in de omgeving

Omgevingsmanager Gerlies Nap: “Bij het voorbereiden en realiseren van de nieuwe vaarverbinding vinden we als provincie betrokkenheid van de omgeving heel belangrijk. Daarom benaderen we direct belanghebbenden individueel. Wij gaan in gesprek om te achterhalen wat mensen belangrijk vinden bij het realiseren van het project en waar wij binnen het project rekening mee moeten houden.”

 

Informatie gebruiken bij het ontwerpen “Die informatie is belangrijk voor het verder ontwerpen. Soms zijn wensen van verschillende mensen of groepen tegenstrijdig; wat de één belangrijk vindt, is voor de ander soms helemaal niet wenselijk. Zo kunnen wensen van vaarweggebruikers, bijvoorbeeld snel kunnen doorvaren, verschillen van wensen van weggebruikers, bijvoorbeeld geen files bij openstaande bruggen.”

 

Technische mogelijkheden onderzoeken en bespreken

“Nadat alle wensen zijn opgehaald onderzoeken we de verschillende technische mogelijkheden. Daarbij kijken we ook naar de financiële consequenties. Daarna gaan we terug naar de verschillende belanghebbenden om eventuele knelpunten te bespreken en te kijken naar oplossingen.”

 

Ontwerpen op hoofdlijnen

“Uiteindelijk komt er een ontwerp op hoofdlijnen. Dat is niet tot detailniveau ingevuld. De marktpartij die het project gaat uitvoeren krijgt een zekere mate van vrijheid om het ontwerp verder in te vullen voordat hij aan de slag gaat.”

 
 
 
Bestemming van het gebied wijzigen

Manja Buijen, omgevingsmanager bij Tauw: “Het gebied waar we de nieuwe vaarverbinding willen graven is nu bestempeld als agrarisch gebied met natuurwaarden in een open landschap. Als we daar een vaarverbinding realiseren moeten we de functie ervan veranderen naar de bestemming water. Dan is er dus sprake van een ‘bestemmingsplanwijziging’. Of, als de provincie het gaat doen, een ‘provinciaal inpassingsplan’. Dit gaat met een officiële procedure waarin mensen inspraak hebben. Hiervoor organiseren we te zijner tijd inloopavonden in het gebied, waar u van harte welkom bent. Hier kunt u uw eventuele zorgen en aandachtspunten aangeven, vragen stellen, informatie krijgen en kennis maken met de mensen achter het project.”

“Als de procedure afgerond is starten we de aanbesteding. Dan selecteren we een aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren. Zover zijn we nog niet. De eerste stap is nu afspraken maken met verschillende belanghebbenden en hun wensen en aandachtspunten inventariseren. Gerlies en ik doen dat samen. De meeste gesprekken zijn gepland en verscheidene gesprekken hebben al plaatsgevonden.”

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de projectpagina www.vangooimeernaarvecht.nl van de provincie en is te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.