headerafbeelding
  hov in 't gooi - dinsdag 22 mei 2018  
 
> HOV in 't Gooi
> Archeologie en Anna's Hoeve
> Asbest in Oosterengweg
> Vragen? Kom naar het Informatiecentrum!
> Aanbesteding nadert eindfase
> Update projectdelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren
> Projectorganisatie HOV in 't Gooi
 
 
HOV in 't Gooi

De komende jaren wordt er tussen Huizen en Hilversum een hoogwaardige OV-verbinding aangelegd. Zo kan iedereen die in 't Gooi woont of werkt, op tijd en filevrij reizen tussen beide locaties. HOV in 't Gooi is een project van de provincie Noord-Holland in nauwe samenwerking met ProRail en de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum. In deze nieuwsbrief vindt u alle actuele zaken op een rij. Voor meer informatie kijkt u op www.hovintgooi.nl.

 
 
Archeologie en Anna's Hoeve

Deze week starten we met het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Anna’s Hoeve. De kans dat er zaken gevonden worden met archeologische waarde is zo’n 50 tot 60%. Het onderzoek duurt ca. vier weken. Op basis van vondsten wordt bepaald of een opgraving nodig is.

De aanleg van de HOV-busbaan verstoort de bodem. In het vooronderzoek zijn op een aantal plekken in Anna’s Hoeve waardevolle archeologische resten gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om houtskool en stukjes bewerkt vuursteen die kunnen duiden op restanten van een jachtkampement uit de Steentijd. Voordat de bouw van de busbaan start, wordt de bodem nu eerst (steekproefsgewijs) verder verkend.

Lees verder
Asbest in Oosterengweg

Bij het verleggen van kabels en leidingen op de Oosterengweg zijn op een aantal plekken in de grond kleine brokjes asbest gevonden. In overleg met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is er een saneringsaanpak opgesteld zodat er snel gehandeld kan worden bij eventuele nieuwe vondsten en vertragingen beperkt blijven.

Het asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: de hoeveelheid is beperkt en het ligt ca. 20 tot 30 cm onder straatniveau, op een afgesloten werkterrein. De vervuilde grond moet wel gesaneerd worden, ook om risico's voor werknemers uit te sluiten die in de grond aan het werk zijn.

 

 

Lees verder
 
 
Vragen? Kom naar het Informatiecentrum!

Eind februari 2018 is in de Riebeeck Galerij aan de Oosterengweg in Hilversum het informatiecentrum HOV in 't Gooi geopend. Sindsdien fungeert het centrum als loket voor vragen en meldingen van bewoners en belanghebbenden. Elke week ontvangen we zo'n 20-25 bezoekers. Het informatiecentrum is geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 14 tot 17 uur. Aan de hand van kaarten, rapporten en visualisaties loopt projectvoorlichter Catherine Wienneke uw vragen met u door. Loop gerust even binnen. U bent van harte welkom.

Openingsbijeenkomst (foto: Koen van Engelen)
 
 
Aanbesteding nadert eindfase

Medio juli 2018 wordt bekend welke aannemer het werk in Hilversum gaat realiseren. Op dit moment zijn er nog vier gegadigden over. De opdracht waar zij op intekenen omvat de bouw van aparte op- en afritten bij de A27, een vrije busbaan tussen de A27 en station Hilversum, een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg en een natuurbrug in Anna's Hoeve.

De aanbestedingsprocedure ging eind vorig jaar van start met een marktconsultatie. Na een voorselectie bleven er van de acht geïnteresseerde partijen uiteindelijk vier gegadigden over. De afgelopen maanden zijn we met hen in gesprek gegaan om de opdracht scherp te krijgen. Binnenkort worden de aanbiedingen beoordeeld waarna de gunning plaatsvindt.  

 
 
 
Update projectdelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren

In december 2017 zijn de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland het eens geworden over aanpassingen van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren. We verwachten op korte termijn een ingenieursbureau te contracteren voor het verder uitwerken van deze tracédelen. Dit bureau gaat dan aan de slag met (bodem)onderzoeken en met het verder detailleren van het ontwerp. Opvallend is dat naast de speerpunten veiligheid, samenwerking en omgeving voor deze twee deelprojecten het thema ‘circulair bouwen’ aan de opdracht is toegevoegd. Dit betekent dat bij de aanpak, uitwerking en realisatie de basisprincipes van de circulaire economie als uitgangspunt genomen worden. Dit moet op lange termijn de hoeveelheid afval en vervuiling als gevolg van het project aanzienlijk beperken.

Pas na consultatie met bewoners en belanghebbenden in de betrokken gemeenten, wordt het definitief ontwerp uitgewerkt. Op basis daarvan worden dan de stukken voor de aanbesteding in orde gemaakt. In overleg met het ingenieursbureau plannen we een logisch en haalbaar proces in. Actuele informatie daarover vindt u op www.hovintgooi.nl. Het streven is om in 2020 met de uitvoering te starten.

 
 
 
Projectorganisatie HOV in 't Gooi
 
 
 
 
Colofon
Deze digitale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de projectorganisatie HOV in ’t Gooi. Voor meer informatie over HOV in ’t Gooi mailt of belt u met: servicepunt@noord-holland.nl of 0800–0200 600.
 
facebook Facebook
twitter Twitter