headerafbeelding
  Bereikbaarheid Waterland N247 - maandag 17 augustus 2020  
 
> Digitale nieuwsbrief Bereikbaarheid Waterland
> Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247
> Planning
> Lopende werkzaamheden
> Oplevering terrein IDA
> Watervergunning
> Voorbelasting het Schouw
> Verlegging kabels en leidingen
> Flora en fauna
> Onderhoudswerkzaamheden www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
 
Digitale nieuwsbrief Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland N247 wil de provincie de doorstroom voor automobilisten en busreizigers verbeteren. Ook de veiligheid voor fietsers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan.

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar met variaties van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Door een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

 
 
Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247

De Provincie Noord-Holland heeft de aanbesteding voor een aannemer afgerond. We zijn verheugd dat de combinatie KWS - Van Hattum en Blankevoort, beide Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen, het project N247 Bereikbaarheid Waterland gaan uitvoeren. De projectteams van de provincie en KWS plannen kennismakingsgesprekken in.

 

Planning

Ook start een periode van voorbereiding. Gedurende deze periode werkt de aannemer onder meer haar ontwerpen verder uit tot een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp. Naar verwachting start de aannemer medio 2021 met de eerste werkzaamheden in de omgeving van de N247, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer.

 
Lopende werkzaamheden

Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. Als projectteam zijn we bezig met het selecteren van een aannemer, veel voorbereidende werkzaamheden die voorafgaand aan de uitvoering nodig zijn en het aanvragen van vergunningen en dergelijke. De eerste projectteam collega’s zijn inmiddels terug van hun vakantiebestemming en de rest volgt de komende periode ook. Na de zomerperiode komt het project in een nieuwe fase, daar kijken we met z’n allen erg naar uit. De handen uit de mouwen steken en concrete afspraken maken met de aannemer.

 
 
 
 
Oplevering terrein IDA

De grond die nodig is voor de aanpassingen bij kruispunt het Schouw is gekocht van de IDA Foundation. Inmiddels is de grond officieel aan de provincie overgedragen. Bedrijf Markus heeft haar werk op dit terrein succesvol afgerond. De werkzaamheden van het kruispunt kunnen eigenlijk ook al starten, nu we de keuze voor de aannemer hebben gemaakt. Na de zomerperiode worden verdere afspraken gemaakt met Shell over het verplaatsen van het tankstation. Het is de bedoeling dat het oude tankstation pas wordt afgebroken als het nieuwe tankstation gereed is.  

 
 
Watervergunning

Op 20 mei 2020 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de watervergunning voor de provinciale weg N247 verleend tussen de rijksweg A10 in Amsterdam en de provinciale weg N244 in Edam. De watervergunning is na het onherroepelijk worden van het provinciaal inpassingsplan voor de N247 een belangrijke stap in het proces voor aanpassing van de provinciale weg. De vergunning en daarin opgenomen regels wordt gebruikt om het watersysteem en kunstwerken rondom de N247 te vernieuwen.

 
 
 
 
Voorbelasting het Schouw

Knooppunt het Schouw wordt goed aangepakt en verbeterd. De veiligheid wordt flink vergroot. Bij het Schouw worden onderdoorgangen gerealiseerd en er komt een nieuw overstapstation voor busreizigers. Het huidige Shell tankstation wordt verplaatst naar de andere kant van de provinciale weg. De provincie heeft daarom een stuk grond van de IDA Foundations aangekocht, zodat er ruimte is voor het tankstation

Locatie ophoging het Schouw
 
 
Verlegging kabels en leidingen
De kabels en leidingen verleggingen in het noordelijk deel van het project (polder Katwoude) verlopen voorspoedig. We verwachten begin november de werkzaamheden af te ronden. Dit zijn de werkzaamheden die voorafgaand aan de realisatie van het werk worden uitgevoerd, zodat de aannemer straks direct aan de slag kan gaan.
 
 
 
 
Flora en fauna

De zandvlakte waar het bedrijf IDA stond is nu een stuk braakliggend terrein waar het ideaal is voor flora en fauna om zich te vestigen. Om de snelheid in het project te houden, willen we proberen te voorkomen dat we hinder ondervinden van onverwachte flora en fauna. Daarom hebben we een ecoloog gevraagd ons hierbij te helpen. Op de locatie – het Schouw- heeft hij onderzoek gedaan waarbij bleek dat een scholekster al zat te broeden. Dit is nog geen enkel probleem, want er wordt nog niet gewerkt. De ecoloog heeft ons het advies gegeven om een nieuw raster te plaatsen zodat de rugstreeppad zich hier niet kan vestigen. Dat zou namelijk wel vertraging kunnen opleveren. De pad is een beschermde diersoort. In de komende periode brengt de ecoloog nog enkele keren een bezoek aan het Schouw om te controleren of het nieuwe raster het bedoelde effect hebben. Totdat straks de werkzaamheden starten, dan is dit niet meer nodig.

 
 
Onderhoudswerkzaamheden www.bereikbaarheidwaterland.nl

Geregeld vinden (onderhouds)werkzaamheden plaats op of nabij de N247. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de herinrichting, maar worden door verschillende organisaties uitgevoerd (gemeenten, Hoogheemraadschap, andere projecten van de provincie etc). Om de omgeving toch meer informatie over deze werkzaamheden te geven, worden deze zoveel mogelijk op de website www.bereikbaarheidwaterland.nl van de provincie geplaatst onder ‘Onderhoudswerkzaamheden’ geplaatst.

 
 
 
 
Colofon
Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
facebook Facebook