headerafbeelding
  Bereikbaarheid Waterland N247 - vrijdag 24 april 2020  
 
> Digitale nieuwsbrief Bereikbaarheid Waterland
> Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247
> Planning
> Omgevingsmanagement
> Lopende werkzaamheden
> Het Schouw
> Bodemverontreiniging
> Compensatie natuurgebied De Munt
 
 
Digitale nieuwsbrief Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland N247 wil de provincie de doorstroom voor automobilisten en busreizigers verbeteren. Ook de veiligheid voor fietsers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan.

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar met variaties van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Door een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

 
 
Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247

De gunningsfase van de aanbesteding voor het project Bereikbaarheid Waterland N247 is vrijdag 27 maart 2020 officieel gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn inmiddels aan de potentiële inschrijvers toegezonden. Het ontwerp voor het project is in nauw overleg met alle belanghebbenden tot stand gekomen. De provincie sprak de afgelopen maanden tijdens de aanbestedingsperiode op een zeer prettige manier met 4 aannemers over het project.

 

Planning

Met de start van de gunningsfase verwacht de provincie dat de opdracht kort na de bouwvakvakantie aan de geselecteerde inschrijver wordt verleend. Daarna start een periode van voorbereiding. Daarin werkt de aannemer onder meer haar ontwerpen verder uit tot een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp. Naar verwachting starten zij medio 2021 met de eerste werkzaamheden in de omgeving van de N247, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer.

 
 
Omgevingsmanagement

De schakel tussen het project in uitvoering en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie zijn de omgevingsmanagers. Stef Bakker, André de Bruyn en Marijke Melchers zorgen dat de belangen van de uitvoerende samenwerkende partners en die van de omgeving in kaart worden gebracht.

Lees verder
 
 
Lopende werkzaamheden

Stikstof

Afgelopen maanden zijn bij de provincie diverse berekeningen gedaan vanwege mogelijke overschrijding van stikstof tijdens de uitvoering van het project. Uit deze berekeningen blijkt dat het project gerealiseerd kan worden, binnen de landelijk opgestelde kaders. Er wordt binnen het project, in samenwerking met verschillende partijen gezocht naar verdere optimalisatie, met name op gebied van beperking van eventuele overlast voor de omgeving. Pas na het contracteren van de aannemer kunnen we definitief uitsluitsel geven over de totale realisatie en alle bijbehorende randverschijnselen binnen de (dan) geldende stikstof kaders.

 
 
 
 
Het Schouw

Bij kruispunt Het Schouw ligt een terrein waar de provincie een nieuwe P&R gaat realiseren en waar het Shell tankstation naartoe verhuist. Er ligt nu een berg zand met als doel het terrein voor gebruik gereed te maken. Het zand is vroegtijdig aangebracht om toekomstige verzakkingen te voorkomen.

De afgelopen maanden zijn gebruikt om een groot deel van de ondergrondse leidingen te verleggen. Dat was in het grasland zichtbaar, maar ook voor de gebruikers van de huidige P&R. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond. Waarom hebben wij dit nu al gedaan? Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat de aannemer tijdens zijn werkzaamheden zo min mogelijk hinder hiervan ondervindt.

 
 
Bodemverontreiniging
Eind 2017 en in 2018 is door de provincie op grote schaal onderzoek naar de bodemgesteldheid gedaan. Naar aanleiding van de uitkomsten van die onderzoeken ontstond de behoefte om op een aantal plaatsen meer informatie te krijgen. Het ging daarbij vooral om onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van PFOS. De mate waarin PFOS in het gebied aanwezig is, is inmiddels bekend. Er is op een enkele plek geringe hoeveelheid PFOS aangetroffen. De provincie neemt dit mee in het verdere werk.
 
 
 
 
Compensatie natuurgebied De Munt

Tijdens een mooie wandeling samen met de boswachter Inga Tessel van Staatsbosbeheer wandelen we door natuurgebied ‘De Munt’ in Waterland. Zo konden we dit prachtige gebied uitgebreid ontdekken. Samen wandelden we over landbouwpaden en weilanden van dit rustgevende natuurreservaat. Tijdens de wandeling waren een aantal vogels in het veld goed te zien. Inga wordt helemaal blij van dit uitzicht. Wandelingen als deze zijn voor haar toch wel de pareltjes van haar baan als boswachter.

Lees verder
 
 
 
Colofon
Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
facebook Facebook