headerafbeelding
  Oostelijke Vechtplassen - woensdag 9 mei 2018  
 
> Eerste nieuwsbrief
> Startbijeenkomst lopende projecten
> Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen Hilversums Kanaal
> Tentoonstelling HET ICOON van 17 tot en met 27 mei
> Recreatieve routes
> Baggeren in de Loosdrechtse Plassen
> Duurzaam Legakkerherstel Kievitsbuurten
> Verbeteren unieke moerasnatuur in t Hol
> Van dorpslint naar recreatieboulevard
> Natuurgebieden in Oostelijke Vechtplassen verbonden
> Verminderen fosfaten voor heldere Loosdrechtse plassen
> Nieuw nat rietland in Stille Plas
> Netten bieden bescherming Grote Karekiet
> Bestrijding van woekerende exoten
> Transitieteam recreatie en toerisme en gebiedsloods van start
> Onderzoek naar waterrecreatie en natuur
> Belangrijke data en bijeenkomsten
 
 
Eerste nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen. U leest hierin welke projecten er, na de ondertekening van het gebiedsakkoord op 6 december 2017 worden uitgevoerd of binnenkort worden opgestart. Omdat we u een volledig beeld van deze projecten willen geven, is deze nieuwsbrief langer dan gebruikelijk. In het vervolg sturen wij regelmatiger, kortere berichten zodat u goed op de hoogte blijft van de actualiteiten. Wij stellen het op prijs wanneer u deze nieuwsbrief verspreidt onder andere belangstellenden.
 
Met vragen of suggesties kunt u terecht bij het secretariaat via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Meer informatie via www.vechtplassen.nl.
 
U ontvangt hierbij nogmaals de nieuwsbrief Oostelijke Vechtplassen. Bij een aantal onderwerpen bleek het namelijk niet mogelijk door te klikken voor het lezen van de verdere informatie.
Dit technisch probleem is verholpen; bij alle onderwerpen is het nu mogelijk door te klikken. Onze excuses voor het ongemak.

 
 
 
Startbijeenkomst lopende projecten

Op 28 maart kwamen ruim 80 betrokkenen naar de Vrijbuiter in Loosdrecht om te zien welke stappen er worden gezet om de Oostelijke Vechtplassen verder te ontwikkelen. De eerste projecten en de projectleiders presenteerden zich.   

Zie overzicht
 
 
 
Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen Hilversums Kanaal
De vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal heeft voor- en nadelen en ook voor- en tegenstanders. Daarom is in het gebiedsakkoord afgesproken een afwegingsprocedure voor de vaarverbinding met een Milieueffectrapport (MER) te doorlopen. Gekozen is voor een zorgvuldig proces boven een snel proces. Lees verder
 
 
 
Tentoonstelling HET ICOON van 17 tot en met 27 mei

De jury van prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen is bijeengekomen en heeft 30 van de in totaal 50 inzendingen geselecteerd voor de tentoonstelling HET ICOON. De geselecteerde ideeën worden getoond van 17 tot en met 27 mei in een tijdelijk paviljoen op de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. Op 16 mei vanaf 16.00 uur is de opening van de tentoonstelling. Het idee om een icoon voor de Oostelijke Vechtplassen te ontwikkelen en ideeën door middel van een prijsvraag te vergaren, komt vanuit ondernemers om en rond de Loosdrechtse Plassen.

Lees verder
 
 
Recreatieve routes
Kano-overdraagplaats tussen Wijde Blik en Vuntus
Op verzoek van de Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) en het Watersportverbond (WSV) worden twee fraaie natuurrijke kanoroutes (de Kortenhoefse Plassenroute en de Vuntusroute) in het gebied met elkaar verbonden.

Er wordt een plan uitgewerkt om de overdraagplaats van de Wijde Blik naar de Vuntus, via de D.A. Lambertszkade en de Kromme Rade te maken. Daarbij is de bescherming van ’t Hol gewaarborgd. Naar verwachting wordt deze overdraagplaats dit jaar aangelegd. Lees verder

Wandelbruggetje over ’s-Gravelandse Vaart

Binnenkort maken wandelaars gebruik van een nieuw wandelbruggetje over de ’s-Gravelandse Vaart. Hierdoor ontstaat een directere verbinding van het Noord-Hollandpad. Naar verwachting wordt de wandelbrug nog dit jaar aangelegd.

Vanaf de entree van Natuurmonumenten aan het Noordereinde, kunnen wandelaars straks rechtstreeks via de wandelbrug het Noord-Hollandpad volgen. Zij lopen dan aan de oostzijde van de ’s-Gravelandse Vaart langs de huizen. Lees verder
 
 
Baggeren in de Loosdrechtse Plassen
Om de bevaarbaarheid, de helderheid en de ontwikkeling van waterplanten in de Loosdrechtse plassen te verbeteren, wordt momenteel een plan van aanpak ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’ gemaakt. Doelstelling van dit plan is te komen tot een gedegen uitvoering, met oog voor zowel de ruimtelijke als de ecologische en de recreatieve opgaven in het gebied. Lees verder
 
 
 
Duurzaam Legakkerherstel Kievitsbuurten

In de Kievitsbuurten is in maart 2018 een uitgebreid participatieproces met diverse belanghebbenden afgerond om te komen tot een ‘Ontwikkelperspectief Kievitsbuurten’. Het gaat om natuurontwikkeling, verbetering van de waterkwaliteit, de aanleg van duurzame rietoevers, het herstel van legakkers en de ontwikkeling van nieuwe recreatieve mogelijkheden.

Lees verder
 
 
 
Verbeteren unieke moerasnatuur in t Hol
Nederland heeft binnen Europa een bijzondere verantwoordelijkheid voor laagveenmoerassen. Deze unieke moerasnatuur is nog in ‘t Hol aanwezig en wordt de komende periode hersteld en verbeterd. Het is daarbij van belang om het waterpeil omhoog te brengen en de waterkwaliteit te verbeteren. Lees verder
 
 
Van dorpslint naar recreatieboulevard

Herinrichting Boomhoek

Er zijn plannen in ontwikkeling om de Nieuw Loosdrechtsedijk, tussen Boomhoek en het Breukeleveense Meentje, opnieuw in te richten. Omdat er bij ondernemers en aanwonenden de wens bestaat om een prettige verblijfsomgeving te realiseren, zijn zij in overleg gegaan met de gemeente.

Lees verderToekomstvisie Scheendijk

Op 10 maart 2018 vond de startbijeenkomst plaats voor het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’ op de Scheendijk Noord. Een eerste stap hierin is het opstellen van een integrale toekomstvisie voor de Scheendijk met alle belanghebbenden.

Lees verder
 
 
Natuurgebieden in Oostelijke Vechtplassen verbonden
Het verbinden van natuurgebieden (ontsnipperen) is onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk en maakt het voor planten en dieren mogelijk om door wegen geïsoleerde natuurgebieden te blijven bereiken. Om een groter aaneengesloten gebied te creëren, zijn er in de Oostelijke Vechtplassen verschillende locaties aangewezen waar de provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren en Natuurmonumenten verbindingen gaan aanleggen. Lees verder
 
 
 
Verminderen fosfaten voor heldere Loosdrechtse plassen
Door het water in de Loosdrechtse Plassen helder te maken, ontstaat er een ecosysteem met een grotere diversiteit aan waterplanten en dieren. Voorwaarde voor het creëren van helder water is het terugdringen van fosfaten die vanuit de omgeving in de plassen terechtkomen en die de algengroei bevorderen. Lees verder
 
 
 
Nieuw nat rietland in Stille Plas
Met het realiseren van 20 hectare nieuw nat rietland in de Stille Plas wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitbreiden van het Natura 2000-gebied (Europese richtlijn ter bescherming van de biodiversiteit) en de rietbiotoop voor kwetsbare moerasvogels. Door het veenslib als bouwstof te gebruiken, wordt er tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de baggeropgave in het plassengebied. Lees verder
 
 
 
Netten bieden bescherming Grote Karekiet

De provincie Noord-Holland, het Plassenschap Loosdrecht en Natuurmonumenten hebben noodmaatregelen genomen om de Grote Karekiet in de Oostelijke Vechtplassen te beschermen. Dit gebeurt door ganzen te belemmeren om het waterriet, waar de Karekieten in broeden, aan te vreten. Zo krijgt het riet de kans om te herstellen en te groeien.

Lees verder
 
 
 
Bestrijding van woekerende exoten

Rivierkreeften en de waterplanten Cabomba en Vederkruiden zijn zogenoemde exoten die van nature niet voorkomen in het Oostelijke Vechtplassengebied. Omdat de populaties zich in rap tempo uitbreiden, vormen ze een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in de plassen.

In mei dit jaar start er een projectleider natuur en exoten. Hij zal samen met betrokkenen en (andere) experts een bestrijdingsaanpak voor het gebied maken.

Lees verder
 
 
 
Transitieteam recreatie en toerisme en gebiedsloods van start
Om de recreatiesector in het Oostelijk Vechtplassengebied te verbeteren, is sinds eind 2017 een transitieteam samengesteld. Dit team met daarin vertegenwoordigers en experts uit de recreatiesector, (lokale)overheden, Natuurmonumenten en Waternet, zal de veranderingen en besluitvorming in gang zetten én houden. De gebiedsloods die de recreatieondernemers de komende jaren helpt bij de ontwikkeling van hun onderneming is inmiddels geselecteerd en start in mei.
 
 
 
Onderzoek naar waterrecreatie en natuur
Voor de Oostelijke Vechtplassen wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop natuur en waterrecreatie in het gebied beter kunnen samengaan en elkaar mogelijk kunnen versterken. Het onderzoek wordt naar verwachting van mei tot november dit jaar uitgevoerd. Lees verder
 
 
Belangrijke data en bijeenkomsten

8 mei, 15 mei en 17 mei - Vaarexcursies herstelde legakkers. Afvaarten twee maal daags om 12:30-14:30 en 14:30-16:30 uur. Opgeven via mulderijb@noord-holland.nl
(voor: geïnteresseerden)
17 t/m 27 mei - Tentoonstelling ICOON Oostelijke Vechtplassen. Opening, 16 mei 16.00 uur. Porseleinhaven Oud-Loosdrecht
(voor: geïnteresseerden)
17 mei - Vergadering Regiegroep
(voor: regiegroepleden)
24 mei - Informatieavond Scheendijk
(voor: geïnteresseerden)


27 mei -
ICOON uitreiking publieksprijs.
Start 16.00 uur (voor: geïnteresseerden)
29 mei
- 3de Integratiesessie Stille Plas
(voor: genodigden en belanghebbenden)
5 juni - Bijeenkomst Oostelijke Vechtplassen. Vervolg startbijeenkomst 28 maart jl.
(voor: geïnteresseerden)
20 juni - Vergadering Stuurgroep
(voor: stuurgroepleden)
29 juni - ICOON prijsuitreiking.
Start 16.30 uur (voor: geïnteresseerden)