headerafbeelding
  Aanpak stikstof - donderdag 5 december 2019  
 
> Belangrijke besluiten stikstofaanpak
> Spoedwet aanpak stikstof door Tweede Kamer
> Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak
> Stand van zaken aanvraag vergunning Wet natuurbescherming
> Subsidie projecten woningbouw die vertragen door stikstofregels
> Website, helpdesk en contact
 
 
Belangrijke besluiten stikstofaanpak
Er worden belangrijke besluiten genomen over de aanpak van het teveel aan stikstof in Natura 2000-gebieden. De provincies hebben bij die aanpak een belangrijke rol en overleggen over de invulling daarvan met de verschillende sectoren en het Rijk. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen binnenkort de gewijzigde 'Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland' vast op grond waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. De Nieuwsbrief Aanpak Stikstof is bedoeld om betrokkenen van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.
 
 
 
Spoedwet aanpak stikstof door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft op donderdag 5 december de spoedwet aanpak stikstof aangenomen. Met deze wet hoopt het kabinet de woningbouw weer op gang te krijgen.
Het gaat om de invoering van een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag op autosnelwegen, reductie van ammoniak door minder eiwit in veevoer, dijk- en kustversterking en een ruimer budget voor een saneringsregeling voor de varkenshouderij.
Lees meer
 
 
 
Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak
Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de 12 provincies een definitief besluit. Provincies en Rijk benadrukken dat bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging of vernieuwing van hun bedrijf waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, de mogelijkheid behouden om de volledig vergunde activiteit uit te voeren.
Lees meer
 
 
 
Stand van zaken aanvraag vergunning Wet natuurbescherming
Er kunnen weer vergunningen worden verleend aan initiatiefnemers die voldoen aan de ‘Beleidsregel intern en extern salderen’. Initiatiefnemers moeten kunnen aantonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten, of kunnen aantonen dat projecten geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben.
Lees meer
 
 
 
Subsidie projecten woningbouw die vertragen door stikstofregels
De provincie Noord-Holland stelt geld beschikbaar om woningbouwprojecten vlot te trekken die mogelijk vertraging oplopen door stikstofregels. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit een al bestaande subsidieregeling. Deze regeling wordt ingezet voor bouwprojecten die op korte termijn konden beginnen, maar waar vertraging optreedt door personele knelpunten.
Lees meer
 
 
Website, helpdesk en contact
De provincie heeft een expertiseteam stikstof geformeerd dat zich bezighoudt met het nieuwe beleid en de vergunningverlening over stikstof en Natura 2000-gebieden. Vanuit dit team nemen medewerkers van de provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord deel aan de landelijke overleggen die het Interprovinciaal Overleg (IPO) over dit onderwerp organiseert.

Naast deze periodieke Nieuwsbrief Aanpak Stikstof informeert de provincie Noord-Holland betrokkenen al langer via de website Stikstof en Natura 2000.

Neem bij vragen over vergunningen en handhaving contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, via e-mail stikstof@odnhn.nl of telefonisch 088-10 21 300.

Bij12 verzorgt namens de provincies een Helpdesk Stikstof en Natura 2000 met antwoorden op veelgestelde vragen over stikstofmaatregelen, Natura 2000 en AERIUS.