headerafbeelding
  Aanpak stikstof - donderdag 16 januari 2020  
 
> Belangrijke besluiten stikstofaanpak
> Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek
> Stand van zaken gebiedsgerichte aanpak Noord-Holland
> Hoe krijg je als ondernemer een natuurvergunning?
> Stappenschema om de referentiesituatie te bepalen
> Handreiking intern en extern salderen
> Het Schone Lucht Akkoord
> Nieuwe versie AERIUS calculator
> Stikstofmailbox Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 
 
Belangrijke besluiten stikstofaanpak
Er worden belangrijke besluiten genomen over de aanpak van het teveel aan stikstof in Natura 2000-gebieden. De provincies hebben bij die aanpak een belangrijke rol en overleggen over de invulling daarvan met de verschillende sectoren en het Rijk. De Nieuwsbrief Aanpak Stikstof is bedoeld om betrokkenen van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.
 
 
 
Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes maakte 14 januari het advies voor de luchtvaartsector openbaar. Het Adviescollege is van mening dat de groei van de luchtvaartsector alleen kan worden toegestaan wanneer er sprake is van vermindering van stikstofuitstoot. De provincie Noord-Holland vindt het goed dat ook dit advies van Remkes er nu ligt. Het geeft niet alleen de urgentie aan, maar ook handvatten om met Schiphol, de luchtvaartsector en alle partijen die daarbij betrokken zijn maatregelen te nemen de stikstofuitstoot terug te dringen. De reactie van het kabinet wordt afgewacht. Het advies Luchtvaartsector is hier te raadplegen.
 
 
 
Stand van zaken gebiedsgerichte aanpak Noord-Holland

Noord-Holland werkt momenteel de gebiedsgerichte aanpak uit. Na de startbijeenkomst van december wordt nu onder andere noodzakelijke data over de gebieden Laag Holland, Oostelijke Vechtplassen/Naardermeer en de Duinen verzameld. Pas als we deze informatie hebben, dan kunnen we met alle belanghebbenden in de regio om tafel om het stikstofprobleem aan te pakken. Naar verwachting worden de eerste regietafels in april georganiseerd. Vanuit al bestaande projecten zoals het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en projecten rondom bodemdaling voeren provinciemedewerkers al gesprekken met partijen in deze regio’s. In de gebiedsgerichte aanpak krijgen al deze opgaven ook een plek.

 
 
Hoe krijg je als ondernemer een natuurvergunning?
De stikstofneerslag moet naar beneden. Om deze reden hebben het Rijk en de provincies overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder een natuurvergunning kan worden verstrekt. In deze video wordt ingegaan op hoe ondernemers een natuurvergunning kunnen aanvragen en wat zij daarvoor moeten doen.
 
 
 
 
Stappenschema om de referentiesituatie te bepalen
Wilt u een vergunning aanvragen? Dan is het handig om vast te stellen wat uw referentiesituatie is. Aan de hand van de referentiesituatie wordt het uitgangspunt voor de vergunning bepaald. De gewenste situatie wordt berekend en vergeleken met de referentiesituatie. Natuurtoestemmingen, maar ook milieubesluiten kunnen als referentiesituatie gelden. Daarbij kunnen ook verschillende data gelden. De verschilberekening tussen de referentiesituatie en de gewenste situatie moet voor alle gebieden steeds op 0,00 mol/ha/jaar uitkomen. Is het nog onduidelijk wat uw referentiesituatie precies is? Dan is het stappenschema Referentiesituatie een duidelijke tool om daarin verheldering te krijgen.
 
 
Handreiking intern en extern salderen
Voor initiatiefnemers is het belangrijk om te weten of ze een vergunning of andere vorm van toestemming kunnen krijgen. De handreiking intern en extern salderen ondersteunt hierbij door te informeren over hoe er door middel van salderen een vergunning aangevraagd kan worden. De handreiking kun je hier raadplegen.
 
 
 
 
Het Schone Lucht Akkoord
Tientallen gemeenten en provincies hebben op 14 januari het Schone Lucht Akkoord getekend. Dit akkoord bouwt verder op bestaand beleid zoals de stikstofaanpak en het klimaatakkoord. De afspraken die in dit akkoord zijn vastgelegd, richten zich met name op een vermindering van uitstoot van fijnstof en een vermindering van stikstofdioxide door wegverkeer. Een vermindering hiervan zorgt voor minder ziekte, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven. Meer informatie over het Schone Lucht akkoord.
 
 
 
Nieuwe versie AERIUS calculator
De nieuwste versie van AERIUS calculator is op dinsdagmiddag 14 januari vrijgegeven. AERIUS Calculator berekent de uitstoot van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de neerslag op Natura 2000-gebieden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van AERIUS.
 
 
 
Stikstofmailbox Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft in oktober een stikstofmailbox ingesteld. Via stikstof@odnhn.nl kunnen vragen worden gesteld over het onderwerp stikstof. Er is goed gebruikgemaakt van stikstof@odnhn.nl door gemeenten/omgevingsdiensten, projectontwikkelaars/architecten, adviesbureaus, individuele bedrijven en particulieren. Tot eind december 2019 zijn 62 vragen met betrekking tot stikstof via de stikstofmailbox ontvangen. U kunt nog steeds vragen over stikstof en vergunningverlening sturen naar stikstof@odnhn.nl.