headerafbeelding
  Aanpak stikstof - dinsdag 21 april 2020  
 
> Besluitvorming stikstofaanpak
> Alternatief bijeenkomsten gebiedsgerichte aanpak stikstof
> Koe in de wei blijft vergunningvrij
> Vergunningverlening woningbouwprojecten van start
> Bouwers en provincie in gesprek over stikstof en woningbouw
> Plan van aanpak - gebiedsgerichte aanpak
 
 
Besluitvorming stikstofaanpak

Het overleg tussen provincies en het Rijk over het teveel aan stikstof op de Natura 2000-gebieden gaat ook in deze tijd van Corona (digitaal) door. In deze nieuwsbrief belichten we de besluiten die afgelopen periode zijn genomen en krijgt u de stand van zaken voor de stikstofaanpak in de provincie Noord-Holland.

 
 
Alternatief bijeenkomsten gebiedsgerichte aanpak stikstof

De coronamaatregelen die het kabinet heeft getroffen, zorgen ervoor dat de provincie Noord-Holland geen bijeenkomsten meer mag organiseren tot in ieder geval 1 juni 2020. Het team dat zich bezighoudt met de aanpak van stikstof is digitaal bijeengekomen om alternatieven te bespreken. Het doel is nog steeds om belangstellenden bij de gebiedsgerichte aanpak van stikstof te betrekken.

Lees verder
 
 
 
 
Koe in de wei blijft vergunningvrij
Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig. Beweiden is al onderdeel van de vergunning voor stalemissies. De provincie Noord-Holland vindt dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf. Lees verder
 
 
Vergunningverlening woningbouwprojecten van start

In Noord-Holland kunnen bouwers sinds 24 maart weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Dat komt door de landelijke maatregel om overdag 100 kilometer per uur te rijden. Tot 21 april zijn er 21 aanvragen binnengekomen voor de bouw van ongeveer 20.000 woningen. Het gaat om projecten in de gemeenten Amsterdam, Castricum, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Heiloo, Landsmeer, Velsen en Zaanstad.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord neemt de aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst, zodra deze compleet zijn. Deze dienst verzorgt de vergunningverlening in opdracht van de provincie. Volledige aanvragen worden binnen 13 – 20 weken beoordeeld. De stikstofruimte wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
 
 
Bouwers en provincie in gesprek over stikstof en woningbouw
De provincie Noord-Holland en vergunningverlener Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beantwoordden op 2 maart vragen van bouwondernemers over vergunningen Wet natuurbescherming en intern en extern salderen. De belangstelling was groot. De provincie en de omgevingsdienst gaan aan de slag met de input. Lees verder
 
 
Plan van aanpak - gebiedsgerichte aanpak

Het is van belang dat de gebiedsgerichte aanpak niet op zichzelf komt te staan, maar aanhaakt bij al bestaande gebiedsprocessen, zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en bodemdaling. Daarom is er een plan van aanpak gemaakt. Het stikstofdossier is momenteel nog erg dynamisch en dit plan van aanpak zal dan ook gedurende het proces aangepast en bijgesteld worden. Het plan van aanpak kunt u hieronder raadplegen.

Plan van aanpak - gebiedsgerichte aanpak