headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland 1e kwartaal 2020 - dinsdag 3 maart 2020  
 
> Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk
> Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland ter inzage
> Terugblik kenniscafé circulair bouwen
> Bespreekversie Woonagenda 2020-2025 gereed
> Netwerkconferentie Wonen "Samen aan de slag met de Provinciale Woonagenda 2020-2025"
> Gedeputeerde Cees Loggen bezoekt circulair nieuwbouwproject Top-Up in Amsterdam
> Klimaatadaptatie Noord-Holland
 
 
Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk

De provincie Noord-Holland maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken. De gemeente Zaanstad start in 2 projecten met het bouwen van woningen. Bij station Zaandam Kogerveld wordt het gebied Hofwijk Noord aangepakt en bij station Zaandam de Mauritsbuurt. In totaal worden hier bijna 1.000 woningen gebouwd. De provincie stimuleert dat woningen zoveel mogelijk worden gebouwd bij OV-knooppunten, dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid. Meer informatie vindt u hier.

 

 

 
 
 
Omgevingsverordening Provincie Noord-Holland ter inzage
Vanaf 18 februari jl. ligt de ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland ter inzage. De Omgevingsverordening integreert een aantal verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Hiermee wordt vooruit gelopen op het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De provincie stelt nu al een Omgevingsverordening op, om een aantal zaken te regelen die voortkomen uit de Omgevingsvisie 2050 (zoals vereenvoudiging van de beschermingsregimes in het landelijk gebied) en het coalitie-akkoord ‘Duurzaam doorpakken’ (zoals het ruimte bieden voor kleinschalige woningbouw aan kernen).


De omgevingsverordening is tot en met 10 april 2020 in te zien via op de website van de provincie Noord-Holland. Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.


Tijdens deze periode kunnen zienswijzen op de ontwerp verordening worden ingediend. Na de terinzagelegging worden alle zienswijzen beoordeeld en verwerkt. Naar verwachting worden de Omgevingsverordening NH2020 en de nota van beantwoording besproken in de Provinciale Statencommissie RWK van 8 juni 2020. De definitieve vaststelling volgt in de vergadering van Provinciale Staten op 29 juni 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Groot.
 
 
 
 
Terugblik kenniscafé circulair bouwen

Tijdens het kenniscafé circulair bouwen, georganiseerd door de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland, op 15 januari jl. ging gedeputeerde Cees Loggen met gemeenten, leden van Bouwend Nederland en ontwikkelaars in gesprek over de kansen van circulair bouwen. Onder leiding van de dagvoorzitter Susanne Heering begon het café met een inspirerend interview met Maxime Verhagen en Cees Loggen over de noodzaak en definitie van circulair bouwen. In aansluiting daarop werden vragen gesteld aan Helen Visser van Bouwend Nederland en Edwin van der Wel van het Platform 23 over de ontwikkelingen en het verdere verloop. Praktijkvoorbeelden kwamen bij de paneldiscussie waarbij Nick Jaring (ontwikkelaar) en Tom Frantzen (architect) hun mening gaven over de circulaire bouw aanpak. Ook het publiek nam veelvuldig deel aan het debat. Zowel de provincie als Bouwend Nederland kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met een mooie opbrengst. Zie ook het visueel verslag van het café op de foto hiernaast.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ballast

 
 
Bespreekversie Woonagenda 2020-2025 gereed

Bespreekversie Woonagenda 2020-2025 gereed

De provincie vernieuwt haar woonbeleid en heeft hiervoor een Woonagenda opgesteld. Daarin staat een nadere invulling van het woonbeleid en de uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar. Op 21 januari jl. hebben GS de bespreekversie vrijgegeven en deze wordt in februari besproken met de PS-commissie, gemeenten en de Klankbordgroep Marktpartijen in Noord-Holland. Op basis hiervan wordt de woonagenda verder aangevuld.

De 4 speerpunten van de Woonagenda zijn:

  1. Een woning voor iedereen
  2. Productie op peil: aanjagen woningbouwproductie
  3. Gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke provincie
  4. Kwalitatief, betaalbaar en divers woningaanbod

Deze worden nader uitgewerkt aan de hand van richtinggevende principes en leiden tot diverse actiepunten.

 

De Bespreekversie Woonagenda 2020-2025 is hier te downloaden.

De Woonagenda biedt vervolgens richting bij het opstellen van de woonakkoorden. In de woonakkoorden maken gemeenten op regionaal niveau afspraken over concrete opgaven en stemmen ze woningbouwplannen op elkaar af. De provincie biedt hierbij hulp aan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over de woningbouw en de woningbehoefte op gemeenteniveau.

Een Woonakkoord bestaat uit:

  • Een gezamenlijk beeld en langetermijnperspectief met regiospecifieke opgaven, doelstellingen en prioriteiten.
  • Concrete afspraken en acties voor de korte termijn.
  • Overzicht buitenstedelijke locaties.

 

De definitieve Woonagenda zal Cees loggen presenteren tijdens de netwerkconferentie Wonen op 2 april as. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn Geirnaert

 

 
 
 
Netwerkconferentie Wonen "Samen aan de slag met de Provinciale Woonagenda 2020-2025"

Op 2 april a.s. vindt de netwerkconferentie Wonen "Samen aan de slag met de Provinciale Woonagenda 2020-2025" plaats. Onder  leiding van dagvoorzitter Tanja van Morsheim zullen we o.a. met Rijksbouwmeester Floris Alkemade spreken over toekomstbeelden voor Nederland in 2050. Hoe kan de verstedelijking er dan uit zien? Welke rol speelt regionale samenwerking hierin? Gedeputeerde Cees Loggen presenteert de Provinciale Woonagenda: wat wil de provincie de komende 5 jaar samen met u bereiken en hoe? Wat is een woonakkoord en wat staat daarin? Met inspiratie uit de regio Westfriesland, waar de gemeenten al gestart zijn met het maken van het regionale woonakkoord. Tevens hebben we een vijftal inspiratiesessies waar aan u kunt deelnemen. We hopen u te mogen begroeten op 2 april a.s. Het programma vindt u hier. Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Sonja Popppen.

 
 
 
 
Gedeputeerde Cees Loggen bezoekt circulair nieuwbouwproject Top-Up in Amsterdam

De provincie wil meer klimaatneutrale en circulaire nieuwbouw in Noord-Holland. Dit is één van de speerpunten van het “Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!” In dat kader stond de bezichtiging van het (deel) circulaire nieuwbouwproject Top-UP. Top-Up is een woon- werk gebouw van 28 lofts met in de plint commerciële ruimten dat medio januari 2020 is opgeleverd. Het gebouw was in eigendom van Ymere en stond leeg. Daarvoor was het de testlocatie van de transatlantische datakabels. Het gebouw ligt binnen het Buiksloterham terrein dat verandert van een industrieel bedrijventerrein in een circulaire stadswijk gericht op wonen en werken. Zie ook


Het gebouw is deels op de bestaande fundering opgericht en modulair (volgens het Lego principe) gebouwd. Aan het eind van de levenscyclus kunnen woningen van Top-Up grotendeels uit elkaar worden gehaald. Grondstoffen als hout, glas, aluminium en beton worden vervolgens gebruikt voor een nieuw gebouw. Het gebouw is ook duurzaam gebouwd door het toepassen van o.a. zonnepanelen en hergebruik van regenwater voor toiletspoeling.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ballast

 
 
 
Klimaatadaptatie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland bereidt zich voor op veranderend klimaat
De provincie wil wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen en zorgen dat er ook in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft. De provincie zet hiervoor onder andere enkele klimaatstresstesten in en start in maar met een subsidieregeling voor gemeenten voor uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie.


Het wordt warmer, natter en droger
Het klimaat verandert. Dat merken we nu al: het wordt warmer en natter. Ook hebben we vaker te maken met langere periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Het is een actueel onderwerp. Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met dit thema. De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze in 2020 klimaatadaptatie meenemen in hun eigen beleid. Het doel is om vanaf nu klimaatadaptief te handelen om in 2050 volledig klimaat adaptief te zijn ingericht.

Klimaatstresstesten
Overheden, voornamelijk gemeenten, voeren klimaatstresstesten uit om de gevolgen van klimaatverandering op de fysieke leefomgeving in kaart te brengen. Een klimaatstresstest is een onderzoek dat duidelijk maakt waar klimaatverandering mogelijk effect heeft op diverse gebieden. Vervolgens worden er maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte voor groen en water in de bebouwde omgeving.


Bouwstenen voor aanpak provincie
In de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland staan de bouwstenen voor de provinciale aanpak . Ook beschrijft de provincie in de notitie de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie samenwerking zoekt. Deze notitie is op 25 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.


Subsidie voor uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie
De provincie wil gemeenten stimuleren meer fysieke maatregelen te nemen en te zorgen voor een klimaatadaptieve inrichting. De provincie stelt voor uitvoeringsprojecten van gemeente daarom subsidie beschikbaar. Per jaar is er €900.000 beschikbaar en per project kan er maximaal €100.000 worden aangevraagd.

Vervolg
De notitie en de subsidieregeling worden medio maart op de provinciale website gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annebet van Duinen, of Nirul Ramkisor.

 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.