headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - donderdag 13 december 2018  
 
> Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen
> Provincie en Bouwend Nederland op bezoek bij duurzaam Yotel hotel in aanbouw
> Tool voor advies verduurzamen woningen
> Belevingsonderzoek stationsomgevingen
> Gebiedsarrangementen Langer Thuis in regio IJmond en Zuid-Kennemerland
> Buitenpoorten: Volg het spoor van stad naar landschap
> Toolbox voor groenbeleid gemeenten
 
 
 
Noord-Holland en Bouwend Nederland zetten in op circulair bouwen

Samenwerkingsagenda provincie en Bouwend Nederland geactualiseerd.


Maar liefst 220.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 én alle woningen energieneutraal vóór 2050. Dat zijn belangrijke opgaven voor de komende jaren. De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland werken daar samen aan. Het gaat om voldoende woningen in Noord-Holland, op de juiste locaties en bij voorkeur duurzaam gebouwd.
 
Hoe de provincie en Bouwend Nederland aan deze en andere doelstellingen samen werken, is vastgelegd in een Samenwerkingsagenda.


Afspraken en acties
In november 2018 is de agenda geactualiseerd en zijn actuele vraagstukken toegevoegd. Naast afspraken over het versnellen van de woningbouw en de verduurzaming van de bestaande voorraad, zijn er afspraken over circulair bouwen en verbouwen en klimaat adaptief bouwen. De partijen willen gezamenlijk pilots gaan ondersteunen om kennis op te doen. Sinds juni 2016 heeft de provincie met Bouwend Nederland een samenwerkingsagenda.

Lees verder
 
 
Provincie en Bouwend Nederland op bezoek bij duurzaam Yotel hotel in aanbouw

Aan het water van het Tolhuiskanaal in Buiksloterham (Amsterdam-Noord) is een bijzonder hotel in aanbouw. Bestuurders van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland bezochten de bouwplaats en maakten afspraken over hoe ze het energiezuinig maken van woningen in Noord-Holland gaan versnellen.


Het Yotel Hotel is duurzaam, slim ontworpen, zonder gasaansluiting (100% elektrisch) en heeft een systeem dat afvalwater hergebruikt. De hotelkamers worden gebouwd met modules uit de fabriek, waardoor veel minder bouwafval ontstaat.

Lees verder
 
 
 
 
Tool voor advies verduurzamen woningen

CE Delft en Innoforte hebben een tool ontwikkeld waarmee gemeenten globaal inzicht kunnen krijgen in de totale kosten voor het verduurzamen van woningen in verschillende situaties. Deze informatie kan worden gebruikt als ‘praatplaatje’ bij gesprekken met eigenaar-bewoners over de toekomstige duurzame warmtevoorziening. Ook geeft het op basis van een steekproef een eerste indruk van wat de totale kosten voor verduurzaming van huiseigenaren zijn. De tool is niet geschikt om de werkelijke kosten van de verduurzaming van een specifieke woning te bepalen. Om die reden is het model ‘beveiligd’ met een gebruikersnaam en wachtwoord.


Noord-Holland, warmte in transitie
In 2016 en 2017 hebben alle Noord-Hollandse gemeenten deelgenomen aan het project Noord-Holland: warmte in transitie. Bij dit project is voor alle gemeenten op buurtniveau in beeld gebracht welke duurzame warmtevoorziening tot de laagste kosten leidt. De nieuwe tool komt voort uit dit project. U kunt de tool aanvragen via internet. Het wachtwoord dat u daarvoor nodig heeft kunt u bij de provincie Noord-Holland opvragen.
Via een startscherm kunt u op een kaart van Noord-Holland de verschillende regio’s bekijken en specifieke woningen selecteren op gemeente, buurt, woningtype, bouwjaar, gewenst renovatieniveau en duurzame warmtebuurt. Op basis hiervan geeft de tool een algemeen advies om de geselecteerde woning te verduurzamen.


Advies voor woningeigenaren
De tool is niet bedoeld voor woningeigenaren. Zij kunnen voor advies terecht bij GreenHome en Duurzaam Bouwloket. Meer informatie bij Pim van Herk.

 
 
Belevingsonderzoek stationsomgevingen
Er kan nog wel wat verbeteren aan de omgevingen van de stations in Noord-Holland. Dat blijkt uit digitaal onderzoek dat de provincie Noord-Holland heeft gedaan naar hoe reizigers en niet-reizigers de stationsomgevingen in Noord-Holland beleven. Alle 60 stationsomgevingen zijn onderzocht. Ruim 11.000 mensen deden mee aan het onderzoek.
 
Hulpmiddel voor gemeenten
Het onderzoek is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en kan helpen bij de aanpak van OV-knooppunten.  Steeds meer gemeenten geven prioriteit aan ontwikkelingen en investeringen rondom hun stations. Veel stationsomgevingen maken op dit moment een transformatie door en krijgen in hun stationsgebied een mix aan bedrijven, woningen, horeca en andere voorzieningen. Lees verder
 
 
 
Gebiedsarrangementen Langer Thuis in regio IJmond en Zuid-Kennemerland
Wat vraagt het om langer zelfstandig thuis wonen te organiseren in de buurt? En met wie organiseer je dat? Waar kunnen bewoners zelf het heft in hand nemen, en waar is professionele inzet noodzakelijk? Steeds meer senioren wonen zelfstandig, met en zonder zorgvraag. Ze wonen het liefst in een veilige buurt waar ze zich thuis voelen, met mensen en voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen. Een gebiedsgerichte aanpak in de wijk brengt aan het licht wat zij als knelpunten ervaren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor bewoners. Voor de pilot Gebiedsarrangementen wonen en zorg heeft de regio een subsidie ontvangen van de provincie, om uitvoering te geven aan het thema wonen en zorg uit het RAP.

Van opgaven naar oplossingen
In gesprekken met zorgaanbieders, woningcorporaties en actieve bewoners zijn in Velsen (Rivierenbuurt), Beverwijk (Oosterwijk) en Zandvoort (Nieuw-Noord) de belangrijkste opgaven per wijk in kaart gebracht. Bewoners werden uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Ergernissen werden gedeeld en concrete plannen ontvouwd om de buurt op te vrolijken of activiteiten op te zetten waarin mensen elkaar opzoeken.

Samen aan de slag
Vervolgens is geïnventariseerd wie wat uitvoert en waar (blijvend) impact te behalen valt. Zijn er mogelijkheden om via bestaande samenwerkingen iets extra’s te doen, of is een nieuwe aanpak nodig?

Om te zorgen dat langer thuis ook echt langer op de agenda blijft, zijn afspraken over de coördinatie gemaakt.

Benieuwd naar de ervaringen uit de regio en speelt u zelf ook met de gedachte om met langer thuis aan de slag te gaan? Dan kunt u contact opnemen met Marjolijn Geirnaert of kijk op de website van onderzoeksbureau Atrivé.
 
 
 
 
Buitenpoorten: Volg het spoor van stad naar landschap
Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt worden om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven. Dat kan door het verbeteren van routes en bewegwijzering naar recreatiegebieden, maar ook door extra voorzieningen zoals een café of restaurant dichtbij het station. Lees hier meer

Tijdens de Dutch Design Week hebben de NS de Reis van morgen gepresenteerd: Nieuwe concepten laten duurzame verbetering zien in de reis van deur tot deur. In het NS What if lab Live, waar de Buitenpoorten onderdeel van uitmaken, konden reizigers en bezoekers de Reis van morgen ervaren. In het voorjaar 2019 start de proef op station Santpoort Noord, de eerste Buitenpoort. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne Könst
 
 
 
Toolbox voor groenbeleid gemeenten
De provincie Noord-Holland heeft een toolbox gemaakt om gemeenten verder te helpen met hun groenbeleid. Ook voor beleidsmakers op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, wonen, waterbeheer en beheer van de openbare ruimte is de toolbox relevant. Door groen en andere beleidsvelden met elkaar te verbinden ontstaan de meeste kansen om de biodiversiteit op gemeentelijk grondgebied te vergroten. De toolbox bevat ook informatie over het provinciale natuurbeleid in relatie tot bestemmingsplannen.
 
Er is online veel informatie beschikbaar over thema’s als klimaatadaptatie, groene gezonde leefomgeving en biodiversiteit in stad en land. De toolbox brengt hier ordening in aan.
 
De toolbox is ook bedoeld als netwerkplatform voor alle Noord-Hollandse gemeenten om de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en goede initiatieven over deze thema’s te bevorderen.

Voor vragen over of suggesties voor aanvulling of verbetering van de toolbox kunt u contact opnemen met Paul de Ron of Jacqueline Groen.
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.