headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - dinsdag 19 juli 2016  
 
> Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland
> Regionale Zelfbouwateliers
> Interviews met bestuurders over zelfbouw
> Opening collectief zelfbouwproject AQUAradius
> Meer geld voor droomhuizen in Noord-Holland
> Projectendag in Gooi en Vechtstreek
 
 
Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland
Maar liefst 230.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 én  alle woningen energieneutraal vóór 2050. Dat zijn belangrijke opgaven voor de komende tientallen jaren. Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland gaan daar samen aan werken. Het gaat om voldoende woningen in Noord-Holland, op de juiste locaties en bij voorkeur duurzaam gebouwd. Hoe aan deze doelstellingen wordt gewerkt, is nu vastgelegd in een Samenwerkingsagenda. Lees verder
 
 
 
Regionale Zelfbouwateliers

Op 19 mei en 16 juni jl. vonden de regionale zelfbouwateliers plaats voor gemeenten en corporaties. Centraal stond het delen van ervaringen, inspireren en advies op maat. Er was aandacht voor het principe en de vormen van zelfbouw, en er waren ‘tafels’ rond specifieke thema’s. Het resultaat? “Ik heb een nieuw netwerk aangeboord, veel nieuwe kennis opgedaan en ben bovenal enthousiast gemaakt om deze nieuwe visie in onze eigen gemeente te gaan toepassen”,’- vat een deelnemer mooi samen.

Voor een impressie en verslag van de beide ateliers zie zelfbouwateliers

 
 
 
Interviews met bestuurders over zelfbouw
De provincie interviewt bestuurders en corporatiedirecteuren die ruimte bieden aan zelfbouw. De aanpak en visie van de wethouders van Velsen en Haarlem is te lezen op de projectsite. Ook geeft gedeputeerde Joke Geldhof haar visie en ambitie. Lees verder
 
 
 
Opening collectief zelfbouwproject AQUAradius

Op 15 juni jl. was de opening van het collectief zelfbouwproject AQUAradius, speciaal voor 50-plussers. Het is een van de grootste collectieve zelfbouw- initiatieven in Nederland. Naast de omvang is interessant hoe de groep invulling geeft aan zorg en welzijn. AQUAradius staat voor sociale cohesie, veiligheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners. De combinatie zelfbouw en zorg is kansrijk. Dat laat dit project zien.

Lees verder
 
 
 
Meer geld voor droomhuizen in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft momenteel € 761.000,- beschikbaar voor renteloze leningen aan zelfbouwgroepen. Die kunnen daarmee hun kosten voor planontwikkeling (programma van eisen, ontwerp, bestek) voorfinancieren. Dit zijn kosten bij collectieve zelfbouw waarvoor vaak geen hypotheekmogelijkheid is. Lees verder
 
 
 
Projectendag in Gooi en Vechtstreek

De regio Gooi en Vechtstreek actualiseert momenteel de regionale woonvisie. In dat kader vond op 12 mei jl. een zogenaamde Projectendag plaats. Een aantal projectthema’s (Senioren Wooncoach, Goede Voorbeelden Boek Buurt Gestuurd, Biedboek middeldure huurwoningen, Regionale woonmonitor) werd door groepjes van diverse betrokken partijen aan zogenaamde projecttafels verder uitgewerkt. Voor een aantal projecten was de Projectendag een kick-off,  andere projecten bouwden voort op een bestaand idee of initiatief. De opkomst was groot en divers en de regio is blij met de resultaten van de verschillende projecttafels. Het sfeerverslag van de Projectendag vindt u hier.
 
De regio vindt dat de Projectendag een vervolg verdient en gaat zich daar voor inzetten. Op de site van de regio Gooi en Vechtreek vindt u verder alle informatie over de nieuwe regionale woonvisie. Deze woonvisie is onder andere de grondslag voor het nieuw op te stellen Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP).

 
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.