headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland - maandag 21 oktober 2019  
 
> Kennismaking met gedeputeerde Cees Loggen
> PAS
> Versnellen van de woningbouw in Noord-Holland Noord
> Werkbezoek gedeputeerde Cees Loggen aan de Poort van Hoorn
> Stand van zaken Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting
> Klimaatadaptatie vergt aandacht bij ontwikkeling stationsomgevingen
> En jaar WoonZorgwijzer in Noord-Holland
 
 
Kennismaking met gedeputeerde Cees Loggen

Cees Loggen nieuwe gedeputeerde Wonen

 

“Noord-Holland is een provincie waar heel veel mensen willen wonen, werken en recreëren. En dat betekent dat de woningbouwproductie omhoog moet om al onze Noord-Hollanders te voorzien van een betaalbare woning.” Dit belooft nieuwe gedeputeerde Ruimte, Wonen en Water Cees Loggen. “Het is mijn taak en mijn uitdaging om te zorgen dat die woningbouwproductie de komende 4 jaar omhoog gaat. En dat is ook waar u mij over 4 jaar op kunt aanspreken.”

  

Op YouTube stelt Loggen zichzelf kort voor. In het coalitieakkoord kunt u meer lezen over de ambities van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

  

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe WoonAgenda voor Noord-Holland. Deze presenteren wij tijdens de jaarlijkse Wonen-conferentie van de provincie, die is gepland op donderdagmiddag 2 april 2020. Een uitnodiging daarvoor volgt binnenkort. U krijgt die dag ook handvatten om aan de slag te gaan met de uitvoering van de Woonagenda. Zet de datum dus alvast in uw agenda!

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolijn Geirnaert

 
 
PAS

Een aantal provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden.

 

Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

 

De ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek gaan snel. Hier vindt u de meest actuele informatie. Voor meer informatie over stikstof en Natura 2000 is de website van BIJ12 van de samenwerkende provincies te raadplegen. Hier staan onder andere antwoorden op veelgestelde vragen. Voor verdere informatie en het aanvragen van vergunningen kunt u terecht op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Voor vragen kunt u bellen naar: 088-10 21 300.

 
 
 
Versnellen van de woningbouw in Noord-Holland Noord

 Sinds 1 oktober is het voor de gemeenten in Noord-Holland Noord mogelijk om subsidie aan te vragen voor woningbouwversnelling. Uit een inventarisatie van knelpunten bij gemeenten in Noord-Holland Noord is gebleken dat het grootste knelpunt ligt op het gebied van gebrek aan personele capaciteit.  Het is nu mogelijk om externe expertise voor de geselecteerde versnellingsprojecten aan te vragen. Het gaat dan om co-financiering tot maximaal 50% van de kosten voor inhuur. De woningbouwprojecten moeten wel met regio afgestemd zijn en binnen bestaand stedelijk gebied zijn. Om te versnellen is het ook belangrijk dat de start van de bouw uiterlijk 1 jan 2025 plaatsvindt.

Naast de financiële bijdrage voor het versnellen van het woningbouwproject zorgen we ook voor een leergroep die onderling ervaringen uitwisselt. Zo is je project niet alleen sneller, maar leer je ook nog van andere gemeenten hoe zij de versnelling aanpakken.

 

Wil je meer informatie over de subsidieregeling, klik hier of neem contact op met Aurelia Orlowski.

 

 
 
 
Werkbezoek gedeputeerde Cees Loggen aan de Poort van Hoorn

Op 18 september vond er een werkbezoek plaats van gedeputeerde Cees Loggen (Ruimte en Wonen) aan het stationsgebied van Hoorn, ook wel de Poort van Hoorn genoemd. 

 

De gemeente Hoorn is al enige jaren bezig met de ontwikkeling van haar stationsgebied. De gemeente ziet hierbij de provincie, naast NS en ProRail, als een belangrijke partner. Gezamenlijk wil de gemeente tot een ambitie voor het mobiliteitsknooppunt Hoorn komen. Hiervoor is op 22 februari 2018 een intentieovereenkomst getekend tussen genoemde partijen. Afgelopen jaren is onder begeleiding van bureau Site gewerkt aan een door alle partners gedragen visie met ambities en programmatische uitgangspunten. Inmiddels ligt er een conceptvisie die op ambtelijk niveau door de partijen worden gedeeld. Er worden in het plangebied naast maatschappelijke functies als het Huis van de Stad ongeveer 1000 woningen toegevoegd. Hiermee wil Hoorn een bijdrage leveren aan de regionale woonopgave. Het busstation zal van de zuidzijde naar de noordzijde worden verplaatst om daarmee de spoorwegovergang te ontlasten van het kruisende busverkeer. Tevens zal aan de noordzijde een P+R voorziening worden gerealiseerd die een functie heeft voor zowel reizigers per trein als voor bezoekers aan de binnenstad.

 

Provincie Noord-Holland beschouwt Hoorn als een belangrijk regionaal centrum, i.e. de Poort van Westfriesland. Het station van Hoorn fungeert hierin als een belangrijke schakel tussen het lokale, regionale en bovenregionale niveau (MRA). Op dit moment wordt er gewerkt aan een businesscase om de bijbehorende investeringsopgave in beeld te krijgen.

 

Zie ook de Poort van Hoorn

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul Chorus

 
 
 
 
Stand van zaken Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

Edam-Volendam bouwt in 2019 vrijwel alleen nog maar gasloze woningen

Sinds 1 juli 2018 worden er volgens het bouwbesluit in principe geen vergunningen meer afgegeven voor nieuwbouwwoningen met een gasaansluiting. Alliander rapporteert ieder kwartaal over het aantal woningen dat nog een gasaansluiting heeft. Uit deze rapportage blijkt dat 97 % van de woningen die in de gemeente Edam-Volendam in 2019 zijn gebouwd, gasloos zijn. Helaas doen lang niet alle gemeenten in Noord-Holland het zo goed, zoals blijkt uit bijgevoegde grafiek. 

 

In het eerste kwartaal van 2019 is 71 % van de woningen in Noord-Holland zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2019 is dit percentage licht gedaald naar 69 %. Dat is jammer, want deze woningeigenaren hebben een nieuwe woning gekocht waarvan bij de verkoop al bekend was dat op enig moment de CV-ketel moet worden vervangen door een warmtepomp. Dit is een kostbare ingreep, die had kunnen worden voorkomen. 

 

Er zijn nog diverse bouwprojecten waarvan de bouwvergunning voor 1 juli 2018 is afgegeven, waarvan de bouw nog moet starten en waarbij het voornemen is om de woningen aan te sluiten op het aardgasnet. In het belang van de nieuwe woningeigenaren kan de gemeente met de bouwers in gesprek gaan om hen over te halen alsnog te kiezen voor een duurzaam verwarmingsalternatief. Het provinciale Servicepunt Duurzame Energie is beschikbaar om gemeenten bij dit gesprek te ondersteunen. Daarnaast heeft de netbeheerder Alliander een inkeerregeling waarbij zij geen kosten in rekening brengt als men alsnog besluit om een duurzaam verwarmingssysteem in de nieuwbouwwoningen toe te passen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Herk.

 

 
 
Klimaatadaptatie vergt aandacht bij ontwikkeling stationsomgevingen

Het wordt warmer en droger. Daarnaast komen situaties met extreme neerslag vaker voor. Weersextremen zijn niets nieuws, maar door de klimaatverandering zullen ze wel frequenter voorkomen en in intensiteit toenemen. Dit heeft gevolgen voor hoe we onze leefomgeving inrichten. Hoe gaan we daar in Noord-Holland mee om?

 

Met de komst van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) in 2018 is er veel in gang gezet. Gemeenten zijn bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van stresstesten om potentiële knelpunten in kaart te brengen, waterschappen zijn bezig met het optimaliseren van het watersysteem, veiligheidsregio’s onderzoeken de gevolgen voor de calamiteitenorganisatie in impactanalyses en de MRA doet onderzoek naar ruimte voor klimaatadaptatie in de bouwregelgeving. Daarnaast is ook de markt aan het innoveren om klimaatadaptieve maatregelen te ontwikkelen. De provincie onderzoekt momenteel welke rol zij kan spelen om zowel nieuwe als lopende processen te kunnen ondersteunen.

 

Het programma OV-knooppunten geeft op een duurzame manier invulling aan de woningbouwopgave door ruimte rondom stationsgebieden beter te benutten. De gevolgen van klimaatverandering in deze gebieden gaan vooral over bereikbaarheid en gezondheid.
De notitie klimaatadaptatie biedt inzicht en handvatten om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan.

 

Ondanks de beschikbare onderzoeken en informatie blijkt de praktijk nog weerbarstig. De gemeente Hoorn heeft, vooruitlopend op regionale en landelijke onderzoeken, een pilot uitgevoerd om de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen in het stationsgebied te vertalen naar functionele eisen voor de ontwikkeling van het gebied. Hoewel er nog geen concrete eisen zijn geformuleerd, heeft de gemeente het gesprek over klimaatadaptatie gevoerd met waterschap, veiligheidsregio, ProRail, Dijklander ziekenhuis en provincie en zijn er uitgangspunten geformuleerd voor het ontwerpproces. Een waardevolle en leerzame ervaring.

 

Klimaatadaptie is belangrijk om mee te nemen bij ons eigen handelen, juist ook bij woningen. We moeten niet afwachten, maar aan de slag gaan. Zo voorkomen we desinvesteringen en investeren we in een gezonde, veilige en prettige leefomgeving.

 

Voor de notitie klimaatadaptatie en meer informatie: pagina voor Samenwerkingspartners.

 

Vragen neem contact op via: ovknooppunten@noord-holland.nl

 

 

 
 
 
En jaar WoonZorgwijzer in Noord-Holland

Ruim een jaar geleden lanceerde de provincie de WoonZorgwijzer. Met deze website kunnen alle gemeenten en lokale partners in Noord-Holland inzicht krijgen in welke wijken en buurten mensen met bepaalde aandoeningen en/of beperkingen wonen.

 Het instrument is openbaar en kan door alle organisaties in de provincie worden gebruikt. Het is daarbij wenselijk dat lokale partijen van elkaar weten wat er speelt zodat men van elkaars ervaringen kan leren. U bent mede om deze reden van harte uitgenodigd lid te worden van een nieuwe LinkedIn groep, waarmee we gebruikers (en ontwikkelaars) meer met elkaar in contact willen brengen.

 

Hieronder noemen we enkele toepassingen die bij ons bekend zijn. Ontbreekt er een toepassing in uw gemeente of regio, meld het dan bij ons, dan proberen wij de verbinding te leggen.

  1. De monitor 'Wonen en Zorg op de Kaart' van Zuid-Kennemerland/IJmond toont informatie over demografische gegevens, kenmerken van woningen, leefbaarheid, duurzaamheid, gebruik van Wmo-voorzieningen, maar ook beperkingen en aandoeningen volgens de WoonZorgwijzer, in overzichtelijke kaarten. Contactpersoon: Martine de Graaf, gemeente Haarlem en Norbert Broenink, Advies-Bron.
  1. De gemeente Hoorn heeft de WoonZorgwijzer geïntegreerd in een bredere wijkenmonitor, waarmee een basis is gelegd voor gebiedsgericht beleid op meerdere terreinen. Contactpersoon: Betty Haubrich, gemeente Hoorn.
  1. In de regio Amsterdam is voor de corporaties Eigen Haard en Stadgenoot onderzocht in hoeverre een toenemende concentratie van kwetsbare groepen samengaat met een afnemende leefbaarheid. De corporaties gebruiken de WoonZorgwijzer daarnaast bij de buurtanalyses/-monitoring. Contactpersoon: Ivar Vermazen, Eigen Haard.
  1. De gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben op basis van de WoonZorgwijzer een voorspelling laten maken van het aantal Wmo-meldingen. Contactpersoon: Marjon Tijl, gemeente Haarlem.
  1. Een zorgaanbieder in Noord-Holland heeft bureau HHM in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek een regiobeeld laten maken van de ontwikkeling van de groep kwetsbare ouderen in de gemeenten Bergen en Heiloo. Contactpersoon: Lennart Homan, bureau HHM .
  1. De gemeenten Hilversum en Gooise Meren gaan de WoonZorgwijzer gebruiken bij projecten voor ondersteuning aan mantelzorgers. In Hilversum speelt de WoonZorgwijzer een centrale rol in een zogenaamde ’Digitale Reflectie Tafel‘ waarbij coördinatoren en bestuurders uit de 0de en 1ste lijn met elkaar tot betere afstemming willen komen. Contactpersoon: Diek Scholten, SEHZ en Marja van de Bunt, gemeente Gooise Meren.

Omdat het leerzaam kan zijn ervaringen te delen, vindt u bij bovenstaande voorbeelden de naam van een contactpersoon. Ook de provincie hoort graag van uw ervaringen. Neem daarvoor contact op met Marjolijn Geirnaert.

 
 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.