headerafbeelding
  Wonen in Noord-Holland 2021 - donderdag 28 januari 2021  
 
Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen
> Samen bouwen
> Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid
> Noord-Holland helpt gemeenten met versnellen woningbouw
> De provincie Noord-Holland stelt ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar aan de samenwerkende gemeenten om projecten te subsidiŽren die voortvloeien uit de nieuwe regionale woonakkoorden voor de periode 2021 tot en met 2025.
> Volle kracht vooruit voor woningbouw in Westfriesland
> Provincie ontwikkelt handreiking stikstofvrij bouwen
> 100 miljoen voor beperken schade coronacrisis
> Provincie reserveert Ä 5,5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn
> Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland
> Lex Brans: mijn eerste 100 dagen als bouwambassadeur
 
Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen
 
Samen bouwen

De provincie Noord-Holland trekt € 400.000 uit om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. In de praktijk hebben corporaties moeite met verduurzaming van hun voorraad. Met behulp van de provincie kunnen corporaties samenwerken bij het verduurzamen van hun huurwoningen.

Woningbouwcorporaties kunnen daarvoor een subsidie krijgen van € 5.000 tot € 50.000.

Lees verder
 
 
 
Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

Rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw. En de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, zoals bereikbaarheid vooral met het ov. Dit bleek tijdens het jaarlijkse overleg van de regio met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken eind 2020. Als vervolg gaat de regio met de ministers om tafel om verder te spreken over de gezamenlijke inspanningen en investeringen die hiervoor nodig zijn.

Lees verder
 
 
 
Noord-Holland helpt gemeenten met versnellen woningbouw

De provincie Noord-Holland zet sinds twee jaar zo’n 90 experts in die gemeenten helpen bij het versnellen van de woningbouw. Met deze zogenoemde flexibele schil kunnen 31.000 woningen in de provincie vlotter gebouwd worden. Inmiddels maken een tiental gemeenten gebruik van de beschikbaar gestelde capaciteit, waardoor zij sneller kunnen bouwen. Wilt u als gemeente dat ook? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon voor Metropoolregio Amsterdam: Jan-Jaap Visser

Contactpersoon voor Noord-Holland Noord: Aurelia Orlowski

 

Lees meer
 
 
 
De provincie Noord-Holland stelt ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar aan de samenwerkende gemeenten om projecten te subsidiŽren die voortvloeien uit de nieuwe regionale woonakkoorden voor de periode 2021 tot en met 2025.

Provincie investeert in regionale aanpak wonen

 

Dit jaar maken de regiogemeenten en de provincie afspraken over wonen in de woonakkoorden. Hierdoor verstevigt de samenwerking in regionaal verband en worden de urgente regiospecifieke opgaven rond wonen en bouwen opgepakt. Zo zorgen we samen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor de verschillende doelgroepen (senioren, starters, zorgvragers). Tegelijkertijd houden we ook oog voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio.

 

Projecten

De provincie stelt subsidie beschikbaar om concrete activiteiten uit te voeren die aansluiten bij de inhoud van het woonakkoord. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar specifieke woonbehoeften, het opzetten van een stimuleringstraject voor duurzaamheidsmaatregelen, een onderzoek naar bereikbaarheid van woningen of het aanstellen van een wooncoach voor senioren. De naam van de nieuwe subsidieregeling is ‘Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden’. Deze gaat uit van cofinanciering met gemeenten of andere partijen uit de regio.

 
 
Volle kracht vooruit voor woningbouw in Westfriesland

Jaarlijks ten minste 900 nieuwe woningen erbij en een flinke verduurzaming van bestaande woningen. Daar zetten de provincie Noord-Holland en de zeven Westfriese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec zich de komende vijf jaar voor in. In het regionale woonakkoord dat de partijen op 24 november goedkeurden worden de urgente woonuitdagingen aangepakt.
 
Dit Westfriese akkoord bevat een tiental belangrijke doelen en acties van uiteenlopende aard. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal en de diversiteit van de nieuw te bouwen woningen en zijn er plannen voor woningbouw in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog voor het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.
 
“We zijn allemaal doordrongen van de enorme woningbouwopgave in Noord-Holland. Het sneller bouwen van betaalbare woningen is ontzettend belangrijk. Daarbij moeten we uiteraard ook oog houden voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio. Daarom is het goed dat we samen optrekken en de uitdagingen in West-Friesland gecombineerd aanpakken; dat gemeenten en provincie elkaar helpen met bijvoorbeeld kennis, mankracht en financiële ondersteuning. Zo vinden we samen de balans tussen bouwen en het behoud van deze prachtige omgeving”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Wonen).
 
Hoewel de zeven colleges van de gemeenten al instemden met dit akkoord, moeten ook de gemeenteraden hun fiat nog geven. Dat gaat de komende periode gebeuren, waarna we medio 2021 het woonakkoord gaan ondertekenen samen met de woonpartners.
 
Het woonakkoord is hier te downloaden.
 
Contactpersoon: Ditte Valk

 
Provincie ontwikkelt handreiking stikstofvrij bouwen

Woningbouwprojecten die last hebben van de stikstofcrisis kunnen sneller starten als zij de juiste maatregelen nemen. Door hergebruik van materiaal, de inzet van elektrische machines en door slimme bouwlogistiek neemt de uitstoot bijvoorbeeld al flink af. Dat staat in een handreiking waarin de provincie Noord-Holland in kaart bracht hoe gebouwd kan worden met minimale stikstofuitstoot. De handreiking is het resultaat van een werksessie met gemeenten en vertegenwoordigers uit de bouwsector en draagt ook nog eens bij aan duurzaamheid.

Lees verder
 
 
 
 
100 miljoen voor beperken schade coronacrisis

De provincie Noord-Holland heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de verduurzaming. En om de economie te versterken en te vernieuwen, met name de bouw- en technieksector en de cultuursector.

Dit Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds is in het leven geroepen om de schade van de coronacrisis te beperken.
 
Profijt op lange termijn belangrijk
Het geld wordt de komende jaren gebruikt om 3 doelen te bereiken:

  • Vermindering CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving;
  • Versterkte culturele en maatschappelijke sector;
  • Meer en goed geschoold personeel voor de technische sector.

Het bedrag van 100 miljoen wordt niet in een keer besteed. De investeringen worden gespreid over een langere periode zodat er ook nog geld is voor opgaven die mogelijk later in de tijd nog naar voren komen. Deze verdeling betekent ook dat Noord-Holland beter kan inspelen op de maatregelen die nog te verwachten zijn vanuit Europa en het Rijk.
 
De verwachting is dat begin 2021 ruim 16 miljoen euro wordt verdeeld, onder andere in de vorm van subsidies en opdrachten. Bijvoorbeeld voor het ondersteunen van woningbouwcorporaties bij de verduurzaming van woningen, of het ontzorgen van maatschappelijk vastgoedeigenaren bij verduurzaming van hun bezit, zodat zij sterker en toekomstbestendig uit de crisis komen. Het effect van de inzet van dit geld wordt gemonitord zodat bij een volgende besteding nog meer maatwerk kan worden toegepast.
 
Contactpersoon: Marjolijn Geirnaert

Lees verder
 
 
 
Provincie reserveert Ä 5,5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn

Gedeputeerde Staten stellen 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van stationsgebied Hoorn. Het geld is bedoeld om de reis van deur tot deur te verbeteren, waarbij reizigers snel kunnen overstappen en voor het aantrekkelijk inrichten van het bus- en stationsplein.
 
De gemeente Hoorn vroeg de provincie Noord-Holland om een bijdrage uit het OV-fonds om de plannen voor het stationsgebied rond te krijgen. Het gaat om een reservering. De gemeente doet naar verwachting in 2021 een definitieve aanvraag.
 
Optimale reis van deur tot deur
Om reizigers makkelijk te laten overstappen op bus, trein, fiets of auto worden verschillende vervoersmiddelen bij elkaar gebracht aan de noordkant van het station. Ook het busstation wordt hiernaartoe verplaatst. Daarnaast zijn er straks voldoende parkeerplekken, goede verbindingen en veilige wandel- en fietsroutes. Ook wordt bij de inrichting rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.
 
Daarnaast wordt met gemeenten en vervoerders bekeken hoe Hoorn als knooppunt optimaal kan functioneren voor het woon-werkverkeer in de regio en voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
 
Regionale rol
Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “We zien dat Hoorn een steeds grotere rol speelt voor de MRA. Met plannen voor minimaal 1.000 nieuwe woningen levert Hoorn een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave voor Noord-Holland Noord. Een goed bereikbaar knooppunt en een aantrekkelijk stationsgebied met bedrijvigheid draagt bij aan prettig wonen en verblijven in de provincie Noord-Holland.”
 
Poort van Hoorn
De gemeente Hoorn, ProRail, NS en de provincie Noord-Holland werkten de afgelopen 2 jaar aan plannen voor het stationsgebied de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld. Ook ligt er een sluitende business case.
 
OV-knooppunten
Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen files en CO2-uitstoot.
 
Meer informatie: Paul Chorus

Lees verder
 
 
 
Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is een onderzoek gestart naar nieuwe locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland. Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie, maar de Kop heeft onvoldoende goede huisvesting voor deze werknemers. Er zijn momenteel 3000 te weinig logiesplekken. Veel buitenlandse werknemers zijn nu gehuisvest op plekken die daarvoor niet geschikt of bestemd zijn. De verwachting is dat de vraag naar buitenlandse werknemers in de toekomst alleen maar toeneemt, en daarmee ook de vraag naar adequate huisvesting.
 
Locatie-onderzoek
Sinds 2017 overleggen de gemeenten (Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) en de provincie over een integrale aanpak. Naast de zoektocht naar nieuwe locaties, gaat het ook om registratie (wie woont waar) en handhaving (optreden tegen illegale situaties).
 
De provincie heeft nu, samen met de gemeenten, een actieve rol gepakt en bureau Sweco gevraagd locatie-onderzoek uit te voeren. Het gaat om 10-20 geschikte locaties in de Kop voor de huisvesting van in totaal 2000-3000 werknemers. Dit zijn vooral locaties aan de randen van het verstedelijkte gebied. Grootschalige locaties in de kernen (roepen weerstand op) en locaties midden in het landelijk gebied (ver weg van de voorzieningen) zijn niet geschikt.
 
Een uitgebreid (online) participatietraject met stakeholders en bewoners maakt onderdeel uit van het onderzoek. Het onderzoek wordt dit voorjaar afgerond. Aansluitend besluit de provincie de locaties ook planologisch mogelijk te maken via een Provinciaal Inpassingsplan (dat is een bestemmingsplan van de provincie) of een projectbesluit.
 
Belang economie
Buitenlandse werknemers zijn van groot belang voor de economie in Noord-Holland. Zij doen fysiek, laagopgeleid werk tegen minimumloon in de land- en tuinbouw, logistiek, groothandel en bouw. Werk dat de meeste Nederlanders liever niet doen, mede vanwege de lage lonen. Er zijn bedrijven die voor het merendeel van hun personeel afhankelijk zijn van buitenlandse arbeiders.
 
De ervaringen die de provincie en gemeenten in de Kop opdoen, kunnen mogelijk ook voor andere regio’s gebruikt gaan worden.
 
Voor vragen kunt u terecht bij Hans Groot
 
Meer informatie is binnenkort te vinden op: www.noord-holland.nl/huisvestingbuitenlandsewerknemers

Meer informatie OV-knooppunten
 
 
 
Lex Brans: mijn eerste 100 dagen als bouwambassadeur

Voor mij als bouwambassadeur zijn de eerste 100 dagen bij de provincie vooral een uitgebreide kennismaking geweest met de veelzijdigheid van Noord-Holland. Eerder werkte ik als projectleider versnelling in de Metropoolregio Amsterdam. Door nu (virtueel) de hele provincie af te reizen krijg ik een goed beeld van de verscheidenheid aan opgaves. Dat uit zich niet alleen in lokale, fysieke verschillen, maar ook in belangrijke thema’s als: druk op de woningmarkt, circulair en adaptief bouwen, duurzaamheid, stikstof, luchtvaartgeluid en de wens het landschap open en onze provincie aantrekkelijk te houden. Ik wil graag de gemeenten en hun specifieke karakter, maar ook de uitdagingen op die plekken goed kennen voordat ik kan adviseren. Ik heb daarom veel gesprekken gevoerd in deze opstartfase. Met bouwers, beleggers, bestuurders en ambtenaren.
 
Daaruit komt vaak eenzelfde beeld naar voren: kleine ontwikkelaars die aankloppen bij gemeenten met een initiatief op een locatie in het landelijk gebied of aan de rand van de steden en dorpen. De vraag is dan wie de regie neemt. Ligt dat bij de gemeente of bij de ontwikkelaar? Ik geloof dat we de woningbouwopgave echt samen moeten doen als markt en overheid. Daarbij moeten gemeenten wel de regie pakken. Dat kan door een duidelijke visie te maken: Wat voor gemeente ben je? Voor wie wil je bouwen? En ook door eigen grondposities te versterken en zelf het initiatief te nemen tot gebiedsontwikkelingen.
 
Een veel gehoord probleem is dat gemeenten niet genoeg capaciteit hebben om alle opgaven voldoende op te pakken. Vanuit de provincie kunnen we gemeenten daarbij helpen, door cofinanciering van externe inhuur. Dit is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw dat recent is verlengd. Daarmee krijgen gemeenten ook de komende paar jaar weer hulp bij het versnellen van hun woningbouwprojecten. Komende jaren zet ik mij als bouwambassadeur in om gemeenten met raad en daad te helpen, zodat we samen met corporaties en marktpartijen voldoende woningen kunnen bouwen om in de grote vraag naar woningen te voorzien.
 
U kunt contact opnemen met Lex Brans

 
 
 
Colofon
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.
 
 
1