Tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) worden de komende jaren extra ondergrondse elektriciteitsverbindingen aangelegd. In Beverwijk komt een inpandig 150kV schakelstation, dat de elektriciteit klaarmaakt voor transport door de regio en er komt een verbinding tussen het nieuwe inpandige 150kV schakelstation en het bestaande 380kV hoogspanningsstation in Beverwijk. Het project is eind 2023 klaar.
Provincie Noord-Holland
 
Header Uitbreiding energienetwerk
Uitbreiding energienetwerk Beverwijk-Oterleek

Tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) worden de komende jaren extra ondergrondse elektriciteitsverbindingen aangelegd. In Beverwijk komt een inpandig 150kV schakelstation, dat de elektriciteit klaarmaakt voor transport door de regio en er komt een verbinding tussen het nieuwe inpandige 150kV schakelstation en het bestaande 380kV hoogspanningsstation in Beverwijk. Het project is eind 2023 klaar.

 
  netuitbr mrt afb. 1  
  Opbrengst informatieavonden  
  Eind september en begin oktober 2020 organiseerden we vier informatiebijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden met vragen of opmerkingen over de noodzaak en gevolgen van de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk tussen Beverwijk en Oterleek.
Deze fysieke en digitale bijeenkomsten werden goed bezocht en de vragen en opmerkingen zijn ter plaatse en achteraf beantwoord.
Bewoners in Oterleek hadden extra vragen. Daarom hebben we op 25 november 2020 een digitale avond georganiseerd speciaal voor de bewoners van Oterleek, om alle plannen en ontwikkelingen op het 150kV station Oterleek en directe omgeving toe te lichten.
Alle opgehaalde informatie uit deze bijeenkomsten en, in het bijzonder, die onderwerpen waar omwonenden extra aandacht voor hebben gevraagd, wordt gebruikt bij het opstellen van het provinciaal inpassingsplan (PIP), waarin het uiteindelijke tracé wordt vastgelegd.
 
     
 
 
  netuitbr. apr.  
  Update tracÚ  
  Na de zomervakantie van 2020 zijn namens TenneT gesprekken gevoerd met de grondeigenaren over het kabeltracé. Deze gesprekken hebben op perceelniveau geleid tot een verdere uitwerking van het tracé.
De uitkomsten van de gesprekken met de grondeigenaren zijn verwerkt in de tracékaart van de verbinding tussen Beverwijk en Oterleek. De laatste versie van het tracé is ook steeds te raadplegen via de website www.noord-holland.nl/netuitbreiding. Het definitieve tracé is ook de basis van het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) dat naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd.
 
     
 
 
  netuitbr mrt afb. 3  
  Veldonderzoeken op het tracÚ  
  Als een tracé is vastgesteld, volgen veldonderzoeken om te kijken hoe de ondergrondse kabels het beste kunnen worden aangelegd. Arcadis is gestart met veldonderzoeken. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de voorbereiding van de vergunningaanvragen, zoals omgevings- en lozingsvergunningen en kunnen nodig zijn voor het technisch ontwerp. Daarnaast kan op basis van de onderzoeksresultaten bepaald worden hoe de uitvoering van de aanleg van de kabels zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de eigenaren van de grond. De onderzoeken zijn naar verwachting in juni/juli 2021 klaar.  
     
 
 
  Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek  
 

De provincie Noord-Holland wil in het derde kwartaal van 2021 het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) ter inzage leggen. Gedurende een termijn van 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen. De publicatie van het ontwerp inpassingsplan wordt op de provinciale website www.noord-holland.nl/netuitbreiding en op www.overheid.nl gepubliceerd. Als het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gaat, organiseren wij informatieavonden.
 
De verwachting is dat begin september 2021 de publicatie wordt gedeeld.

 
     
 
Planning

3e kwartaal 2021:
Ontwerp inpassingsplan ter inzage

4e kwartaal 2021:
Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten

1e kwartaal 2022:
Start uitvoering

4e kwartaal 2023:
Oplevering kabelverbinding en 150 kV-schakelstation Oterleek

 
  netuitbr mrt afb. 4  
  Achtergrond  
  De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers, zoals datacenters, grote hoeveelheden energie. Ook wordt op steeds meer plekken duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken. Maar de elektriciteit die daar opgewekt wordt, wordt niet allemaal op die locatie gebruikt. Het moet dus naar andere plekken vervoerd worden. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland op korte termijn uit te breiden.  
     
 
 
  Contact  
  Heeft u vragen over de netuitbreiding? Neem dan contact met ons op via netuitbreiding@noord-holland.nl.
Bent u grondeigenaar van een gebied waar veldwerk plaatsvindt? En heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de rentmeester van TenneT.
 
     
 
Colofon

De Nieuwsbrief Uitbreiding energienetwerk Beverwijk-Oterleek is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Ontwikkeling.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief