Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Werkzaamheden Gooi en Vechtstreek - donderdag 28 maart 2019  
 
> Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
> Uitnodiging Inloopavond 2 april N236 Franse Kampweg
> Werkzaamheden
> Verlagen bermen
> Bomenkap
> Herstel oeverconstructie Bloklaan (N403) te Loosdrecht
> Snelheidsmeting N526
> Aanpassing oversteek N525 bij La Place
> Werkzaamheden bruggen Gaaspermolenpad
> Onderhoud
 
 
Aanmelden voor nieuwsbrief Gooi en Vechtstreek
In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken. Wij zetten ons in om tijdens de werkzaamheden hinder voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief waar van toepassing verspreidt onder andere belangstellenden. Aanmelden om de nieuwsbrief automatisch via de mail te ontvangen kan hier.
 
 
Uitnodiging Inloopavond 2 april N236 Franse Kampweg
Aannemer VolkerInfra organiseert in opdracht van de provincie Noord-Holland op dinsdag 2 april 2019 een inloopavond over de werkzaamheden aan de provinciale weg Franse Kampweg N236.
Belangstellenden kunnen op dinsdag 2 april 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij Wijkcentrum Kruisdam in Hilversum. Om 20.00 uur wordt er een plenaire presentatie gehouden.
Op deze avond wordt informatie gegeven over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van woningen/bedrijven tijdens de werkzaamheden, de planning en de fasering. Er zijn adviseurs van de provincie en aannemer VolkerInfra aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
Werkzaamheden

De Franse Kampweg (N236) tussen de rotonde bij de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de kruising met het Noordereinde is aan groot onderhoud toe. De fundering en het wegdek moet vervangen worden. Om de veiligheid te verbeteren worden oversteekplaatsen voor voetgangers en (brom-)fietsers verruimd en worden kruisingen voorzien van bredere weggedeeltes en middenbermen. De bestaande middeneilanden worden verlengd en er worden nieuwe middeneilanden aangebracht. De werkzaamheden aan de N236 starten op 10 mei 2019.

Plaats en tijd
Dinsdag 2 april, vrije inloop van 19.00 tot 21.00 uur, plenaire presentatie om 20.00 uur.
Adres: Wijkcentrum Kruisdam, ruimte Zuidzaal, Meent 5, 1218 CB Hilversum

 
 
Verlagen bermen
VolkerInfra is tot en met 21 maart in de regio Gooi en Vechtstreek bezig geweest om alle bermen langs de provinciale wegen en fietspaden te verlagen. Bermen hebben namelijk de neiging om in de loop van de tijd hoger te “groeien” ten opzichte van het wegdek. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals het achterblijven van maaisel, blaadjes, weggewaaid zand en grond van akkers of transporten, enzovoort. Al deze achtergebleven materialen vormen op de lange termijn een opstaande rand langs de weg, waardoor regenwater niet meer vanaf de weg de berm in kan stromen. Water op de weg kan allerlei onveilige situaties met zich meebrengen, zoals aqua – planning (overmatig water op de weg zorgt ervoor dat de banden geen grip op de baan meer heeft en de auto alle contact met de ondergrond verliest) en het opvriezen van natte weggedeeltes. Om dit te voorkomen moeten de bermen worden verlaagd. Onze bermverlagingsmachine her profileert de berm onder het gewenste profiel. De hierbij vrijkomende grond kan bij voldoende bermbreedte ter plaatse worden verspreid of worden afgevoerd, dit alles gebeurt in één werkgang.
 
 
Bomenkap

Vanaf december 2018 is VolkerInfra gestart met het kappen van bomen in de regio Gooi en Vechtstreek. Uit het 3-jaarlijks boomonderzoek bleek namelijk dat het noodzakelijk is om deze bomen te kappen, vanwege de (verkeers)veiligheid. De komende weken worden de laatste bomen gekapt langs de N236 in de omgeving van Weesp en Driemond en langs de N522 in de gemeente Ouder-Amstel. De te kappen bomen langs de N236 zijn dusdanig van formaat dat hiervoor de inzet van een telekraan benodigd is. De bomen worden in delen gekapt in het naastgelegen perceel neergelegd tot transport. Het is hierbij niet nodig om de gehele weg af te sluiten en daardoor is de hinder beperkt.

 
 
 
 
Herstel oeverconstructie Bloklaan (N403) te Loosdrecht

Eind vorig jaar is op de Bloklaan (N403) in de gemeente Loosdrecht geconstateerd dat over een lengte van circa 100m de oever van de Loenderveense Plas als gevolg van erosie is afgebrokkeld. Dit betekent dat de Bloklaan kan verdwijnen in het water. Om de stabiliteit van het wegdek niet in gevaar te laten komen heeft VolkerInfra in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Waternet (beheerder Loenderveense Plas-drinkwaterplas) een voorlopig ontwerp uitgewerkt. In dit ontwerp is ervoor gekozen om op deze locatie een natuurvriendelijke oever terug te brengen. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats rond de zomer van 2019.

 
 
Snelheidsmeting N526

Op de N526 hebben er snelheidsmetingen plaatsgevonden, omdat er mogelijk te hard gereden wordt. Er is op 4 plaatsen op de Prins Hendriklaan meetapparatuur geplaatst welke gedurende 2 weken de snelheid hebben gemeten van het verkeer richting de N527 en de andere kant op. Op enkele plaatsen wordt er gemiddeld iets harder gereden en elders weer iets zachter. Dit geeft nog niet een reden tot het aanpassen van de weg. Om weggebruikers te attenderen op de maximum snelheid wordt er een display geplaatst waarop de snelheid te zien is. Ervaring leert dat dit bijdraagt om te komen tot de ideale snelheid die past bij de locatie. Het bestellen en plaatsen van de display duurt enkele weken.

 
 
 
 
Aanpassing oversteek N525 bij La Place
Het kruispunt bij de La Place met de Westerheide moet worden aangepast. Het is hier verboden om over te steken voor langzaam verkeer. Het langzaam verkeer dient gebruik te maken van de (fiets) tunnel 75 meter ten zuiden van de aansluiting met de Westerweg. Veel scholieren van scholengemeenschap Laar & Berg steken ondanks de verbodsborden de N525 gelijkvloers over bij het kruispunt met de Westerheide. Ook de in- en uitstappers van de nabij de kruising gelegen bushaltes steken de N525 gelijkvloers over. Dit is ongewenst, omdat er geen voorzieningen zijn voor het oversteken. Daarom wordt in 2020 deze kruising als voorrangsplein ingericht. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Later dit jaar is meer informatie beschikbaar over de te doorlopen procedure.
 
 
Werkzaamheden bruggen Gaaspermolenpad

Provincie Noord-Holland voert herstelwerkzaamheden uit aan het fietspad Gaaspermolenpad in Amsterdam, nabij Driemond. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van brugopgangen in het fietspad. Door verzakking van het gebied sluit het brugdek niet meer goed aan op het fietspad. Dit kan tot een gevaarlijke situatie voor de fietser leiden.
De werkzaamheden starten op maandag 1 april 07.00 uur. Naar verwachting is de aannemer uiterlijk vrijdag 19 april 16.00 uur klaar met het werk. Het Gaaspermolenpad is gedurende de werkzaamheden afgesloten. Er is een omleidingsroute ingesteld via de Lange Stammerdijk en het Laarzenpad. Volg ter plaatse de gele omleidingsborden. Voorafgaand voert een ecoloog een schouw uit om te speuren naar eventuele nesten van onder andere eenden, zwaluwen of duiven.
Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het natuurproject Diemerscheg, uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. In dit project worden ten zuiden van Amsterdam een serie natuurgebiedjes ingericht of verbeterd, inclusief enkele recreatieve elementen. Deze gebiedjes dragen bij aan het compleet maken van het Nationaal Natuurnetwerk en zijn deels ook natuurcompensatie voor nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

 
 
 
Onderhoud

Het voorjaar komt er weer aan en in het kader van onderhoud in de regio Gooi en Vechtstreek worden de komende periode diversen onderzoeken en metingen uitgevoerd zodat VolkerInfra kan bepalen welke onderhoudsmaatregelen het komend jaar nodig zijn. De volgende onderzoeken en metingen staan in de planning:
1. Inspectie van de wegmarkeringen
2. Het meten van het fietscomfort op de fietspaden
3. Stroefheidsmeting van het asfalt
4. Inspectie van het asfalt op schade
5. Valgewichtdeflectie meting (bepaling van conditie en restlevensduur van het asfalt)
6. Langs- en dwarsvlakheidsmeting asfalt (bepaling van hoeveelheid onvlakheid in relatie tot comfort)
7. Inspectie vaste kunstwerken (bruggen, sluizen e.d.) en voegconstructies
8. Inspectie beweegbare bruggen (inspecteren van alle onderdelen, zoals machinekamer, installaties, slagbomen, hemelwaterafvoer e.d.)
9. Inspecteren faunavoorzieningen


Daarnaast gaat VolkerInfra de komende periode in elk geval de volgende onderhoudsmaatregelen uitvoeren:
1. Maaiwerkzaamheden
2. Schoonmaken van de voegen op de vaste en beweegbare kunstwerken (bruggen,sluizen e.d.)
3. Faunavoorzieningen herstellen
4. Herstellen en plaatsen van bebording en hectometerborden

 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Actuele informatie is ook na te lezen op de website en te volgen via Twitter.
twitter Twitter