Waar gaat deze Wegwijzer over?

Deze Wegwijzer ruimtelijke ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland is een tool voor gemeenten die een ruimtelijk initiatief in het gebied van de Hollandse Waterlinies moeten toetsen aan de Omgevingsverordening. Via deze tool raken zij wegwijs in de regels die gelden voor het werelderfgoed Hollandse Waterlinies in Noord-Holland. Dit gebied valt in de Omgevingsverordening onder het werkingsgebied van Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden (EUUW).

Wat zijn de Hollandse Waterlinies?

In 2021 is het werelderfgoed Stelling van Amsterdam uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen deze twee waterlinies het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De provincie Noord-Holland (PNH) is samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant verantwoordelijk voor de bescherming van dit werelderfgoed.

Gemeenten binnen het gebied van de Hollandse Waterlinies moeten de Omgevingsverordening in acht nemen indien er ontwikkelingen plaatsvinden binnen werkingsgebied EUUW die het werelderfgoed Hollandse Waterlinies raken.

Indien buiten het werkingsgebied EUUW gelegen, moeten gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen afwegen hoe zij omgaan met het werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Wat zijn EUUW?

EUUW zijn erfgoederen met uitzonderlijke en universele waarden. Deze waarden zijn vastgelegd in het Statement of Outstanding Universal Values (OUV). Een samenvatting van deze OUV’s van werelderfgoed in Nederland is te vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het werkingsgebied EUUW is weergegeven in de viewer Omgevingsverordening NH2020.

De planologische bescherming van werelderfgoed de Hollandse Waterlinies

Artikel 6.49 van de Omgevingsverordening bevat regels om de kernkwaliteiten van het werelderfgoed te beschermen en te versterken.

De bescherming van het werelderfgoed Hollandse Waterlinies heeft zijn oorsprong in artikel 2.13 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin staan regels vermeld van de Rijksoverheid omtrent EUUW. Zo staan in bijlage 8 die hoort bij artikel 2.13 de kernkwaliteiten vermeld waarover de provincie moet waken. Het is de plicht van de provincie deze kernkwaliteiten verder uit te werken en te borgen in de Omgevingsverordening. Dit is in bijlage 7 & 7a van de Omgevingsverordeninguitgewerkt voor de Stelling van Amsterdam. Aan de uitwerking van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt momenteel gewerkt.

De provincie heeft het werkingsgebied ‘Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde’ opgenomen in de viewer Omgevingsverordening NH2020.

Wanneer een initiatiefnemer een ontwikkeling wil realiseren, niet passend binnen het bestemmingsplan en in het werkingsgebied EUUW, dan moet de ontwikkeling passen binnen artikel 6.49 in samenhang met bijlage 7/7a.

Let op: naast artikel 6.49 kunnen er nog meer artikelen, zoals opgenomen onder hoofdstuk 6 van de Omgevingsverordening, van kracht zijn op het initiatief.

Opzet wegwijzer ruimtelijke ontwikkelingen Hollandse Waterlinies Noord-Holland

De wegwijzer bestaat uit twee stappen die doorlopen moeten worden. Stap één is de oriëntatiefase en stap twee betreft de onderzoeksfase. 

  1. Oriëntatiefase: bekijk het ruimtelijk plan en de viewer van de Omgevingsverordening.
    Oriënteer of er nader onderzoek nodig is. Indien onderzoek nodig lijkt ga naar de onderzoeksfase.
  2. Onderzoeksfase: : doe onderzoek naar de invloed van het initiatief op de kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies      

Batterij aan de Sloterweg

Batterij aan de Sloterweg, foto: Martin van Lokven