Introductie

Deze NNN-wijzer maakt u wegwijs in de provinciale regels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Natuurnetwerk Nederland . De wijzer helpt u de juiste vragen te stellen en biedt ondersteuning als maatwerk nodig is. Hoofdlijn is daarbij dat nieuwe ontwikkelingen in het NNN per saldo niet mogen leiden tot significante aantasting van het NNN, tenzij er een groot openbaar belang is én alternatieven ontbreken (nee-tenzij).

Doel van de NNN-wijzer

Het NNN-beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (SV 2040). In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn de regels opgenomen waaraan ruimtelijke plannen van gemeenten moeten voldoen. Voor niet-ingewijden is dit ingewikkelde materie. Daarom lichten we het beleid toe in een aantal overzichtelijke onderdelen. Hiermee willen we gemeentelijke RO-medewerkers en initiatiefnemers die iets willen ontwikkelen in het NNN, zoveel mogelijk informatie aanreiken. Informatie die hen helpt plannen te ontwikkelen en te beoordelen. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het ruimtelijk plan. Alleen in speciale gevallen bemoeit de provincie zich met de planontwikkeling. Benader met vragen dus altijd als eerste de gemeente.

De provinciale rol en de rol van de gemeente

Het NNN is als provinciaal belang vastgelegd in SV 2040 en PRV. Volgens de PRV moet de gemeente in het ruimtelijk plan (meestal het bestemmingsplan) het NNN beschermen, in stand houden en ontwikkelen. Dit gebeurt dan via de regels en de verbeelding. In de ruimtelijke onderbouwing (toelichting van dit ruimtelijk plan) moet de gemeente beschrijven hoe aan deze verplichting is voldaan. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het ruimtelijk plan en dat zij daarbij verplicht is de PRV toe te passen. De gemeente kan de provincie benaderen met specifieke vragen over de toepassing van de PRV.
De provincie wil voorkomen dat zij een zienswijze moet indienen voor een gemeentelijk ruimtelijk plan dat al in een vergevorderd stadium is. Al in de initiatieffase van een plan voor een ontwikkeling in het NNN is overleg tussen gemeente, andere relevante stakeholders en provincie wenselijk. Dan kan tijdig door de provincie worden aangegeven of het initiatief past binnen de afwijkingsregels.
De provincie streeft ernaar om minimaal halfjaarlijks een ´Goede Diensten Overleg´ (GDO) met een gemeente te voeren en daarbij alle lopende en toekomstige plannen/initiatieven van die gemeente te bespreken. Bij een GDO worden alle onderwerpen aangekaart die raken aan het ruimtelijke domein. De provincie maakt ook van de gelegenheid gebruik om provinciaal beleid toe te lichten.

Pony's in weiland