Waar gaat deze NNN-wijzer over?Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van bestaande en nog te realiseren natuurgebieden. Het is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen. Het NNN omvat in Noord-Holland ca 56.000 ha, waarvan ca 6.000 ha nog niet is gerealiseerd en nu veelal nog in agrarisch gebruik is.

De provincie zorgt voor realisatie van de laatste 6.000 NNN, voor het beheer van het gerealiseerde NNN en ook voor de planologische bescherming van het gehele NNN. Over dit laatste onderwerp gaat deze NNN wijzer.

De NNN-wijzer maakt u wegwijs in de provinciale regels voor de planologische bescherming van het NNN. zoals die is geregeld in artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Met behulp van de NNN wijzer kunt u als gemeente of als initiatiefnemer nagaan wat deze regels voor nieuwe activiteiten in het buitengebied betekenen.
De NNN wijzer is ook van toepassing bij ingrepen in de provinciale natuurverbindingen, die eveneens planologisch worden beschermd via artikel 19 van de PRV. Waar hieronder “NNN” staat geldt dit dus ook voor de natuurverbindingen.

Pony's in weiland

Het provinciale ruimtelijke beleid voor het NNN

Het provinciale ruimtelijke beleid voor het NNN is vastgelegd in Artikel 19 van de PRV. Het bevat drie hoofdlijnen.

De eerste hoofdlijn is dat gemeenten de begrenzing van het NNN  in het bestemmingsplan moeten opnemen en daarbij regels moeten stellen voor de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ ter plekke (lid 1 en 2).  Deze ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ (WKW) zijn vastgelegd in bijlage 3 bij de PRV. 

De tweede hoofdlijn is dat bestemmingsplannen (of omgevingsvergunningen die afwijken van een bestemmingsplan) geen nieuwe activiteiten in het NNN mogelijk mogen maken, die per saldo leiden tot significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden of tot vermindering van  het oppervlak van het NNN, of van de samenhang binnen het NNN (lid 3), tenzij er een groot openbaar belang is en reëel  alternatieven ontbreken (het ‘nee-tenzij’ beginsel). In dat laatste geval moet de aantasting zoveel mogelijk beperkt worden. Is deze beperking onvoldoende om aantasting te voorkomen, dan is aanvullend compensatie nodig (lid 4).

Andere schadelijke activiteiten zijn in beginsel niet toegestaan. Een uitzondering kan onder strikte voorwaarden worden  gemaakt voor’ kleinschalige ontwikkelingen’ (zie het onderdeel ecologisch onderzoek).

De derde hoofdlijn is dat Gedeputeerde Staten de begrenzing van het NNN in de volgende situaties kunnen aanpassen (lid 8):

  • Ten behoeve van de verbetering van de ecologische samenhang (‘om ecologische redenen’) of de planologische inpassing van het NNN. Voorwaarden zijn dat de WKW en het oppervlak niet afnemen.
  • Ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling. Voorwaarden zijn dan dat per saldo het oppervlak óf de WKW van het NNN toenemen en het oppervlak in elk geval niet afneemt.
  • Als gevolg van toepassing in een bestemmingsplan van het ‘nee, tenzij’ principe uit lid 4.

Nadere informatie over artikel 19 kunt u vinden in de toelichting bij het artikel.
De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en is verplicht om bij bestemmingsplanwijzigingen de PRV toe te passen. De provincie wil voorkomen dat zij een zienswijze moet indienen voor een bestemmingsplan dat al in ontwerp is vastgesteld. Daarom is er al in de initiatieffase van een plan voor een activiteit in het NNN overleg tussen gemeente, provincie en andere relevante stakeholders. Dan wordt besproken of en hoe het initiatief past binnen de regels uit de PRV.

Sommige nieuwe activiteiten worden niet via een gemeentelijk bestemmingsplan mogelijk gemaakt, maar via rijks- of provinciale plannen. Voor rijks plannen geldt de PRV niet; wel zal het Rijk (zoveel mogelijk) besluiten in overeenstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid.  Provinciale plannen moeten uiteraard in overeenstemming zijn met de PRV.

NNN natuur

Opzet van de NNN-wijzer

De NNN-wijzer bestaat uit drie hoofdonderdelen.

In het onderdeel Oriëntatie helpen wij u in kaart te brengen of voor de gewenste activiteit een toets aan artikel 19 vereist is of niet. Als dat zo is, dan is het belangrijk om de activiteit zo concreet mogelijk te omschrijven, ten behoeve van de volgende stap, het ecologisch onderzoek.

In het onderdeel Ecologisch onderzoek staat beschreven hoe u vervolgens kunt beoordelen of de nieuwe  activiteit leidt tot significante aantasting van WKW of tot vermindering van het oppervlak of de samenhang van het NNN. Als dat het geval is, dient u te beoordelen onder welke voorwaarden de  activiteit mogelijk toch kan doorgaan.
In het onderdeel Compensatie vindt u nadere informatie over hoe de compensatie moet worden uitgevoerd.

De eerste twee hoofdonderdelen van de NNN-wijzer zijn als ‘stroomschema’  weergegeven. Hierdoor houdt u de grote lijn steeds in beeld.

Zo werkt de NNN-wijzer

  • Klik op een van de hoofdonderdelen van de NNN-wijzer. Die vindt u via de het hoofdmenu in de bovenbalk van het scherm. U komt dan op de pagina waar een toelichting op dit onderdeel staat.
  • Navigeer door de informatie van het onderdeel. Hiervoor gebruikt u het linker menu.
  • Klaar met een onderdeel? Dan navigeert u onderaan via het stroomschema naar het volgende onderdeel. Dat kan ook via het menu in de bovenbalk.