Inleiding

De provincie Noord-Holland biedt naast de subsidiemogelijkheden voor onderhoud en restauratie ook laagrentedragende leningen via het Noord-Hollands fonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van monumenten (€ 9,1 miljoen).

Molen

Als het een lening is waarom heet het dan toch een subsidie?

De rente op de lening is bijzonder laag (5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%) . Het verschil tussen de marktrente en de rente op een lening uit het fonds is juridisch gezien een subsidie. Daarom dient u eerst bij de provincie een subsidieaanvraag te doen. De provincie controleert of de door u opgevoerde kosten in aanmerking komen voor een laagrentedragende lening.
Vervolgens dient u met de subsidiebeschikking een aanvraag in te dienen bij het Nationaal Restauratie Fonds. Het Nationaal Restauratie Fonds beoordeelt de kredietwaardigheid van de aanvrager.

Zie voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie het provinciale subsidieloket en voor het aanvragen van de lening het Nationaal Restauratie Fonds.

Fort en Gemaal Spaarndam

Binnenduinrandlint, foto: Daniel Nicolas

Hoeveel kan ik lenen?

Het minimale bedrag is € 10.000 , het maximale bedrag is € 1.000.000. Het bedrag dat geleend kan worden is afhankelijk van welke kosten in aanmerking komen voor subsidie. De subsidiabele kosten worden bepaald aan de hand van de Algemene Groepsvrijstellingverordening. Deze toets wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. Daarnaast speelt mee dat voor sommige onderdelen u een groter percentage eigen middelen dient in te brengen. Het is verstandig om samen met de provincie in overleg te gaan om er achter te komen welke kosten wel en voor hoeveel procent voor een laagrentedragende lening in aanmerking komen. U kunt hiervoor contact opnemen met Ernst van der Kleij kleije@noord-holland.nl.

Buitenplaats Leyduin

Buitenplaats Leyduin, foto: Kenneth Stamp

Voor welke gebouwen is deze subsidie bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor een laagrentedragende lening dient uw pand erkend te zijn als waardevol erfgoed.
Dit kan op verschillende manieren. Uw pand is:

  • een provinciaal of Rijksmonument
  • een gemeentelijk monument, dan wel aangewezen als beeldbepalend gebouw in de categorie agrarisch, industrieel of religieus.

Let op! Monumenten welke (oorspronkelijk) als woonhuizen zijn aangemerkt komen niet in aanmerking voor een lening uit het fonds tenzij deze ook aangemerkt zijn als provinciaal monument. Informeer bij uw gemeente en/ of het Nationaal Restauratie Fonds voor eventuele mogelijkheden.

Gemaal

Gemaal, foto: Kenneth Stamp

Welk deel van de te maken kosten is subsidiabel (kan geleend worden)?

Een laagrentedragende lening kan het hele jaar door worden aangevraagd. Let er op dat u in ieder geval een financieringsplan dient aan te leveren waaruit blijkt wat u gaat doen in het monument en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Tevens moet duidelijk zijn wat de beoogde aanpassingen kosten en wat de exploitatie kan opbrengen. Dit moet onderbouwd worden met een recent bouwkundig inspectierapport en als het een aanvraag voor verduurzaming betreft tevens een energiescan. Voor het laten opstellen van een energiescan kan een beroep worden gedaan op de subsidieregeling 'Duurzaam benutten'.

Zie voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie het provinciale subsidieloket en voor het aanvragen van de lening het Nationaal Restauratie Fonds.

Vuurtoren

Wanneer kan deze subsidie/lening worden aangevraagd?

Het hele jaar door. Als de aanvraag compleet is, wordt een beschikking binnen 16 weken afgegeven.

Gemaal

Bij wie moet u de subsidie aanvragen?

Zie de Uitvoeringsregeling en de bijbehorende formulieren. De provincie besluit over de toekenning van de subsidie. Het Nationaal Restauratie Fonds beoordeelt de kredietwaardigheid van de aanvrager.

Fort bij Kudelstaart

Fort bij Kudelstaart, foto: Cris Toala Olivares

Wat moet ik aanleveren bij een aanvraag?

U dient een ondernemingsplan in waaruit blijkt wat u gaat doen in het monument en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Ook moet duidelijk zijn wat de beoogde aanpassingen kosten en wat de exploitatie opbrengt. Het totale plan moet onderbouwd worden met een recent bouwkundig inspectierapport. Heeft de aanvraag betrekking op verduurzaming, dan moet ook een energiescan meegestuurd worden. In sommige gevallen worden ook recente foto’s en tekeningen gevraagd. Bij de aankoop van een monument moet ook een eigendomsbewijs of een koopovereenkomst geleverd worden.

Vragen?

Voor vragen kunt u ook direct contact met ons opnemen:
Michael Braam-Scholten: braammi@noord-holland.nl
Ernst van der Kleij: kleije@noord-holland.nl

Gemaal

Hippolytushoef