Aandachtspunten voor ontwikkelingen in of nabij NNN

Andere regels van de provinciale Omgevingsverordening NH2020: De Wegwijzer gaat slechts in op de regels die van belang zijn voor het NNN of de regels die een raakvlak hebben met activiteiten in het NNN. Bij het voorbereiden van activiteiten dient er daarnaast rekening gehouden te worden met de overige provinciale regels, die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening.

Behalve het beschermingsregime NNN kunnen er nog andere provinciale beschermingsregimes zijn waar rekening mee gehouden moet worden zoals bijvoorbeeld Bijzonder provinciaal landschap (BPL) of Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (Unesco). Voor elk beschermingsregime zijn in de Omgevingsverordening regels opgenomen ter bescherming van deze regimes.

Naast de beschermingsregimes zijn er ook andere provinciale regels opgenomen in de Omgevingsverordening (zoals de regels landelijk gebied) waaraan de activiteit dient te voldoen. Voor een totaaloverzicht van de provinciale regels zie de provinciale Omgevingsverordening (OV NH2020).

De Wet natuurbescherming (Wnb): De Wnb regelt de gebieds- en soortenbescherming in heel Nederland. Elke activiteit of ruimtelijk plan met kans op een significant negatief effect dient getoetst te worden aan de Wnb. Voor informatie over toetsing aan de Wnb (onder andere Natura 2000, houtopstanden, gebieds- en soortenbescherming) is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) het aangewezen loket.

Een goede ruimtelijke ordening: De gemeente dient vanuit een goede ruimtelijke ordening te kijken of de activiteit passend is op de betreffende locatie: ook wanneer de activiteit buiten NNN ligt, maar wel in de nabijheid ervan, moet worden gekeken of de gevolgen van de activiteit aanvaardbaar zijn gelet op het nabijgelegen NNN.  Zo kan, zonder een beoordeling van de gevolgen op het NNN, niet zomaar een windmolen pal naast een NNN-gebied worden geplaatst.

De Kaderrichtlijn Water
Klik op de onderstaande websites voor meer informatie over de Kaderrichtlijn Water:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/overige-wetten/kaderrichtlijn-water