Begrippen

Activiteit

Hiermee wordt bedoeld een plan, project of ontwikkeling met ruimtelijke impact bijvoorbeeld de uitbreiding van een bouwwerk of de aanleg van een weg. Ook een verandering van gebruik kan als activiteit worden aangemerkt.

Compensatieplan

Het compensatieplan heeft als doel aan te tonen dat aan de regels voor compensatie wordt voldaan. Welke regels gelden is afhankelijk van de gekozen afwijkingsmogelijkheid in de Omgevingsverordening paragraaf 6.4.1 artikel 6.43. (De afwijkingsmogelijkheden worden uitgebreid behandeld in Fase 3: "Natuurcompensatieplan"). In een compensatieplan wordt onder andere beschreven welke maatregelen nodig zijn om de aantasting (die optreedt als gevolg van een activiteit in het NNN) te compenseren, al dan niet met een meerwaarde voor de natuur. Het wordt sterk aangeraden om het compensatieplan door een onafhankelijk en deskundig ecologisch onderzoeksbureau te laten opstellen.

Ecologisch onderzoek

In de Wegwijzer NNN wordt hiermee het onderzoek bedoeld, met bijbehorende rapportage, waarin beoordeeld wordt of het ruimtelijk plan tot nadelige gevolgen leidt voor (de WKW’s van) het NNN. De rapportage bevat in ieder geval een planbeschrijving, een beschrijving van de ecologie en WKW’s en een NNN-toets. Voor dit onderzoek is het inschakelen van een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau van groot belang. Het wordt sterk aangeraden dat de ecologen die ingezet worden voor het ecologisch onderzoek voldoen aan de criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die, voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die de negatieve effecten van een project voorkomen of verminderen.

Ruimtelijk plan

Hiermee wordt bedoeld het bestemmingsplan van de gemeente of een door de gemeente verleende omgevingsvergunning met afwijken van het bestemmingsplan. Op grond van de Omgevingswet wordt het bestemmingsplan vervangen door  het omgevingsplan.

Significante aantasting van het NNN

Er bestaat geen algemene regel voor wanneer er sprake is van significante aantasting van het NNN. Zowel de aard en omvang van de activiteit, als de natuurwaarden ter plekke, zijn daarvoor van belang. Het is aan een expert (ecologisch adviesbureau) om te onderbouwen of al dan niet sprake is van significante aantasting. Het kan bijvoorbeeld gaan om aantasting van het leefgebied, van de voor het gebied kenmerkende soorten, door toename van verstoring (geluid, licht), of van de kwaliteit van kenmerkende abiotische factoren zoals de bodem (bv. door extra bemesting) of de watercondities (door verandering van het waterpeil, verzilting of verzoeting). In bijlage 10, de Algemene toelichting van de Omgevingsverordening worden voor de regels van het NNN enkele initiatieven opgesomd die significante gevolgen kunnen hebben op de WKW.

WKW

De WKW (wezenlijke kenmerken en waarden) van het NNN in Noord-Holland bestaan uit de aanwezige actuele en potentiële natuurwaarden waarvoor de provincie op internationaal, nationaal of regionaal niveau een grote verantwoordelijkheid draagt, inclusief alle noodzakelijke abiotische en ruimtelijke condities voor deze natuurwaarden. Daarbij wordt waar nodig rekening gehouden met het huidige gebruik. Om de beschrijvingen actueel te houden kunnen ze jaarlijks worden aangepast. Voor de deelgebieden in het NNN en natuurverbindingen zijn de WKW’s algemeen beschreven in bijlage 5 van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 en zijn te bekijken in de viewer NNN, BPL en stiltegebieden beschrijvingen.