Waar gaat de Wegwijzer wel en niet over?

De Wegwijzer gaat slechts in op de regels die van belang zijn voor het NNN of de regels die een raakvlak hebben met activiteiten in het NNN.

Bij het voorbereiden van activiteiten moet er daarnaast rekening gehouden worden met andere regels van de provinciale Omgevingsverordening en regels op rijks- en gemeentelijk niveau. Voor een volledig beeld van de regels op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau die gelden op een bepaalde locatie of voor een bepaalde activiteit neemt de initiatiefnemer contact op met de betreffende gemeente. De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan de regels en geeft aan welke vergunningen, ontheffingen, enzovoort er nog meer nodig zijn. Aandachtspunten zijn onder andere de Wet natuurbescherming, Natura 2000, de kaderrichtlijn water (KRW) en een goede ruimtelijke ordening.

Voor algemene informatie over de gebiedsgerichte aanpak, het programma natuur Netwerk, aankoopverzoeken of herbegrenzingsverzoeken kunt u terecht op onze webpagina Natuurnetwerk Nederland. Op de pagina aanpak per gebied kunt u de specifieke informatie en contactgegevens per gebied vinden. Informatie over het provinciale beleid en wat de provincie doet ter bescherming en versterking van de natuur kunt u terecht op onze Webpagina Natuur.