Wat is de Wegwijzer?

De Wegwijzer is een tool die u wegwijs maakt in de provinciale regels die gelden voor nieuwe activiteiten in het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). De regels zijn terug te vinden in artikel 6.54 van de Omgevingsverordening NH2022. Met een activiteit wordt bedoeld een plan, project of ontwikkeling met ruimtelijke impact, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bouwwerk of de aanleg van een weg. Ook een verandering van gebruik kan als activiteit worden aangemerkt. De regels van artikel 6.54 zijn van toepassing wanneer de activiteit niet past binnen het geldende omgevingsplan.

De Wegwijzer is in eerste instantie een hulpmiddel om te bepalen of activiteiten wel of geen doorgang kunnen vinden in het NNN. Als in de Wegwijzer gesproken wordt over NNN dan wordt hiermee het NNN inclusief de natuurverbindingen) bedoeld. Met behulp van de Wegwijzer kunt u nagaan welke stappen moeten worden doorlopen, voordat een plan, project of ontwikkeling in het NNN kan plaatsvinden. Let wel, het NNN is primair een gebied voor natuurontwikkeling. Kijk daarom voor een activiteit, die niet gericht is op natuurontwikkeling, altijd eerst naar mogelijke alternatieven buiten het NNN.

BELANGRIJK: het NNN is primair een gebied voor natuurontwikkeling. Kijk daarom voor een activiteit, die niet gericht is op natuurontwikkeling, altijd eerst naar mogelijke alternatieven buiten het NNN! Houd rekening met het volgende:

  • Voor ontwikkelingen van groot openbaar belang in het NNN moet eerst aangetoond worden dat er geen andere reële alternatieven zijn. Ook moet er een degelijke (Juridische) onderbouwing liggen waarom deze ontwikkeling als groot openbaar belang kan worden gezien. Hierbij blijft het principe van compensatie van de aantasting en toevoeging van nieuw natuurgebied aan het NNN van kracht! Meer over Groot Openbaar Belang.
     
  • Andere nieuwe ontwikkelingen in het NNN zijn alleen mogelijk onder de meerwaardebepaling. Toepassing hiervan betreft niet alleen compensatie van de aantasting van het NNN, maar vereist tevens een aanzienlijke bijdrage aan natuurontwikkeling met aantoonbare meerwaarde voor het NNN. Aantoonbare meerwaarde houdt in dat de ecologische waarde van het NNN na ontwikkeling merkbaar toeneemt en een blijvende verrijking van het NNN betekent voor de kwaliteit en samenhang hiervan. Bij aantasting dient niet alleen de huidige, actuele waarde van het NNN te worden beschouwd, maar ook de potentiële waarde! Bij het beschouwen van de aantasting kan dus niet worden uitgegaan van lage natuurwaarden die het gevolg zijn van achterstallig beheer of (oneigenlijk) gebruik. Wij willen benadrukken dat het realiseren van deze doelstelling om diepgaande kennis, samenwerking, geduld en toewijding vraagt. Het is van groot belang dat projectontwikkelaars, ecologen andere betrokken partijen zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met ontwikkelingen binnen het NNN. Het is niet alleen een kwestie van naleving van regelgeving, maar vooral van het begrijpen en omarmen van het belang van ecologische diversiteit en gezonde ecosystemen. Meer over de Meerwaardebepaling

Voor een toevoeging aan of uitbreiding van een reeds bestaande activiteit is, Onder bepaalde voorwaarden, aantasting met compensatie mogelijk. Het moet gaan om een beperkte toevoeging die nodig is voor de instandhouding van de reeds bestaande activiteit. Ook moet deze toevoeging ondergeschikt zijn aan de reeds bestaande activiteit. Meer over de Beperkte Wijziging (Of toevoeging van een) bestaande activiteit.